ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 2 / Laser: Αρχές λειτουργίας, αλληλεπίδραση με τους ιστούς, κίνδυνοι και ασφάλεια κατά τη χρήση τους

Laser: Αρχές λειτουργίας, αλληλεπίδραση με τους ιστούς, κίνδυνοι και ασφάλεια κατά τη χρήση τους

Χ. Μπουτσιούκης, Ο. Παντελίδου, Α. Μπουτσιούκης
ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):99-109

Οι συσκευές laser χρησιμοποιούνται εδώ και τέσσερις δεκαετίες στην ιατρική. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχί­σει να αποτελούν μέρος της καθημερινής οδοντιατρικής πρακτικής. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η τεκμηριω­μένη ενημέρωση των οδοντιάτρων γύρω από την νέα, για τα οδοντιατρικά δεδομένα, τεχνολογία. Η παραγωγή των ακτίνων laser στηρίζεται στην αρχή της εξαναγκασμένης εκπομπής. Μία συσκευή laser περιλαμβάνει το ενεργό μέσο, την οπτική κοιλότητα και την αντλία. Βασικά χαρα­κτηριστικά της ακτινοβολίας laser είναι η μονοχρωματικό­τητα, η συμφωνία, η μεγάλη λαμπρότητα και η κατευθυντικότητα. Συζητούνται, επίσης, η ταξινόμηση των διαφόρων συσκευών και ο τρόπος λειτουργίας τους. Η αλληλεπίδρα­ση ακτινοβολίας και ιστών οφείλεται κυρίως στο ποσό της ακτινοβολίας που απορροφάται από τους ιστούς και περι­λαμβάνει φωτοχημικά, φωτοθερμικά και φωτομηχανικά φαινόμενα. Κίνδυνοι κατά την χρήση των laser ελλοχεύ­ουν κυρίως για τους οφθαλμούς και δευτερευόντως για το δέρμα. Τα βασικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τη χρήση ειδικών απορροφητικών γυαλιών καθώς και περιορι­σμούς στην πρόσβαση στο χώρο εργασίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αλληλεπίδραση, ασφάλεια, ιστός, laser, λειτουργία