ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 1 / Glass Carbomer: μια νέα τροποποιημένη βιοενεργός υαλοϊονομερής κονία

Glass Carbomer: μια νέα τροποποιημένη βιοενεργός υαλοϊονομερής κονία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 001-006

Οι υαλοϊονομερείς κονίες (ΥΚ) είναι οδοντιατρικά υλικά με μεγάλη κλινική αξία, καθώς έχουν μοναδικές ιδιότητες που τις καθιστούν χρήσιμες ως εμφρακτικά υλικά, ουδέτερα στρώματα, υλικά κάλυψης οπών και σχισμών και υλικά συγκόλλησης. Για τη βελτίωση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των ΥΚ και την αύξηση της βιοενεργότητάς τους έχουν προταθεί διάφορες τροποποιήσεις. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας κυκλοφόρησε στο εμπόριο ένα νέο υαλοϊονομερές υλικό που ονομάστηκε Glass Carbomer και θεωρείται ότι διαθέτει αναβαθμισμένες βιοενεργές ιδιότητες σε σύγκριση με τις συμβατικές ΥΚ. Πήζει με αντίδραση βάσης-οξέος μεταξύ ενός διαλύματος πολυμερούς οξέος και μιας διαλυτής βασικής υάλου, ενώ περιέχει και ορισμένα συστατικά τα οποία συνήθως δεν υπάρχουν στις άλλες ΥΚ. Τα συστατικά αυτά είναι τα εξής: α) σκόνη υάλου η οποία έχει υποστεί επεξεργασία με ισχυρά οξέα, έτσι ώστε το επιφανειακό στρώμα των κόκκων να έχει σημαντικά μειωμένο ποσοστό ασβεστίου, β) έλαιο σιλικόνης που περιέχει πολυδιμεθυλοσιλοξάνη, η οποία μπορεί να σχηματίσει δεσμούς υδρογόνου με τα άλλα συστατικά της κονίας και γ) υδροξυπατίτη, ο οποίος είναι βιοενεργό συστατικό και χρησιμεύει και ως ενισχυτική ουσία. Μετά την ανάμιξη του υλικού, η βραδεία αντίδραση πήξης μπορεί να επιταχυνθεί με θερμοκατάλυση με συσκευή φωτοπολυμερισμού για 60 sec. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι ιδιότητες του Glass Carboner είναι ελαφρά κατώτερες από αυτές των συμβατικών ΥΚ, ενώ δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την αυξημένη του βιοενεργότητα. Για την καθιέρωση της χρήσης του νέου αυτού υλικού, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν περισσότερες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Glass Carbomer, υαλοϊονομερείς κονίες, βιοενεργότητα, υδροξυαπατίτης, θερμοκατάλυση