ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Glass Carbomer: μια νέα τροποποιημένη βιοενεργός υαλοϊονομερής κονία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 001-006 Οι υαλοϊονομερείς κονίες (ΥΚ) είναι οδοντιατρικά υλικά με μεγάλη κλινική αξία, καθώς έχουν μοναδικές ιδιότητες που τις καθιστούν χρήσιμες ως εμφρακτικά υλικά, ουδέτερα στρώματα, υλικά κάλυψης οπών και σχισμών και υλικά συγκόλλησης. Για τη βελτίωση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των ΥΚ και την αύξηση της βιοενεργότητάς τους έχουν προταθεί διάφορες τροποποιήσεις. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας κυκλοφόρησε στο εμπόριο ένα νέο υαλοϊονομερές υλικό που ονομάστηκε Glass Carbomer και θεωρείται ότι διαθέτει αναβαθμισμένες βιοενεργές ιδιότητες σε σύγκριση με τις συμβατικές ΥΚ. Πήζει με αντίδραση βάσης-οξέος μεταξύ ενός διαλύματος πολυμερούς οξέος και μιας διαλυτής βασικής υάλου, ενώ περιέχει και ορισμένα συστατικά τα οποία συνήθως δεν υπάρχουν στις άλλες ΥΚ. Τα συστατικά αυτά είναι τα εξής: α) σκόνη υάλου η οποία...

Οδοντικές δυσχρωμίες: Ταξινόμηση και σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης

N. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 007-017 Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση του συνόλου των πιθανών αιτίων εμφάνισης δυσχρωμιών των δοντιών, καθώς και η ενημέρωση των οδοντιάτρων για τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, ελάχιστης ή και μη παρέμβασης και τα πρωτόκολλα αυτών. Η εμφάνιση των δοντιών και μάλιστα της πρόσθιας αισθητικής ζώνης, επηρεάζει τη συνολική αισθητική του προσώπου και απασχολεί τη σύγχρονη οδοντιατρική. Οι δυσχρωμίες των δοντιών είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που δημιουργεί αισθητικά προβλήματα στους ασθενείς. Ως οδοντικές δυσχρωμίες χαρακτηρίζονται οι αλλαγές στην απόχρωση των δοντιών, λόγω εναπόθεσης χρωστικών στους σκληρούς οδοντικούς ιστούς. Γίνεται αναφορά στις πιθανές αιτίες των δυσχρωμιών, καθώς μεγάλη σημασία για το θεραπευτικό αποτέλεσμα έχει η εύρεση των αιτίων που προκάλεσαν τη δυσχρωμία. Οι δυσχρωμίες...

Κλινική μελέτη της συχνότητας εμφάνισης και εντόπισης των εξελκώσεων κατά τα αρχικά στάδια προσαρμογής των Ολικών Οδοντοστοιχιών

Σ. Ν. ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Α. ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 019-024 Σκοπός της παρούσας συγχρονικής κλινικής μελέτης ήταν η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης και εντόπισης των εξελκώσεων που προέρχονται από τη χρήση συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών (Ο.Ο.) κατά τα αρχικά στάδια προσαρμογής των ασθενών σε αυτές με κωδικοποίησή τους σε δώδεκα ζώνες. Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα αποτελούμενο από τριάντα (30) ολικά νωδούς ασθενείς (15 άντρες και 15 γυναίκες) με προϋπάρχουσες συμβατικές Ο.Ο., που επιθυμούσαν την αντικατάστασή τους με νέες. Για να μελετηθεί η συχνότητα εμφάνισης και εντόπισης των εξελκώσεων σχεδιάστηκε ένα ειδικό φύλλο καταγραφής (Κωδικοποίηση Τοπογραφίας Εξελκώσεων), το οποίο περιλάμβανε ασπρόμαυρες απεικονίσεις της ανατομικής μορφολογίας της άνω και κάτω γνάθου. Δημιουργήθηκαν 12 ξεχωριστές ζώνες (έξι για την άνω γνάθο και έξι για...

Έλκη στοματικής κοιλότητας: κλινική εικόνα και διαφορική διάγνωση

Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, Γ. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, Κ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ, Σ. ΣΤΥΛΟΥ ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 025-036 Εισαγωγή: Στη στοματική κοιλότητα έλκη, τα οποία αποτελούν βλάβη που προκύπτει από απώλεια των στιβάδων του επιθηλίου, τμήματος ή όλου του χορίου και ενδεχομένως μέρους του υποβλεννογόνιου χιτώνα ή και των βαθύτερων ιστών, είναι δυνατό να εντοπισθούν ως εκδήλωση τοπικών παραγόντων, είτε να υποδηλώνουν συστηματική νόσο, με αποτέλεσμα να τίθεται σοβαρό διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Σκοπός: Η εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των διάφορων κλινικών καταστάσεων που μπορεί να εκδηλώνονται ως έλκη στο στόμα, και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Μέθοδοι/Υλικά: Πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, με λέξεις κλειδιά: oral ulcers, oral ulcerative lesions, stomatitis, mouth diseases. Αποτελέσματα: Τα έλκη της στοματικής κοιλότητας διαχωρίζονται με βάση την εντόπιση σε μονήρη και πολλαπλά. Ανάλογα με την αιτιολογία τους...