ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Ιδιαιτερότητες της προσθετικής διαχείρισης ασθενών παιδικής ηλικίας με εξωδερμική δυσπλασία

Γ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ε. ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ ΣΤΟΜΑ 2017;44-45:16-22 Τα άτομα με πολλαπλές συγγενείς ελλείψεις δοντιών (ολιγοδοντία), είτε συνδρομικής είτε μη συνδρομικής φύση, αποτελούν μια ομάδα ασθενών με ιδιαίτερες προσθετικές ανάγκες, από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Η ολιγοδοντία αποτελεί συχνό εύρημα στα σύνδρομα εξωδερμικής δυσπλασίας. Οι ιδι­αιτερότητες που παρουσιάζει η άμεση προσθετική διαχείριση αυτών των ασθενών οφείλονται στα χαρακτηρι­στικά του συνδρόμου που συνοδεύουν την ολιγοδο­ντία, όπως η μειωμένη ποσότητα σάλιου, η ύπαρξη δυσπλαστικών δοντιών και η ιδιαίτερη κρανιοπροσωπική μορφολογία, στο νεαρό της ηλικίας και στις συνε­χείς μεταβολές που προκαλεί η ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της διαχείρι­σης αυτών των ιδιαιτεροτήτων σε αγόρι με ολιγοδοντία από υποϊδρωτική εξωδερμική δυσπλασία. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εξωδερμική δυσπλασία, προσθετική δια­χείριση παιδιών, ολιγοδοντία, συγγενής έλλειψη δοντιών

Επιλέγοντας μεταξύ ακίνητης ή κινητής επιεμφυτευματικής πρόσθεσης για την αποκατάσταση της ολικά νωδής γνάθου

Ο. ΝΑΚΑ, G. KAΠETANAKH, Ν. ΣΥΚΑΡΑΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΟΜΑ 2017;44-45:23-34 Εισαγωγή: Οι επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκατα­στάσεις αποτελούν εναλλακτική προσέγγιση θεραπείας έναντι των συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών. Τοπικές, συστηματι­κές και παράμετροι σχετιζόμενες με τον ασθενή συνεισφέ­ρουν με διαφορετική βαρύτητα στην επιλογή μεταξύ ακίνητης ή κινητής επιεμφυτευματικής αποκατάστασης. Σκοπός: Η ανίχνευση και η αξιολόγηση των παραγόντων εκείνων που υπεισέρχονται στη διαδικασία επιλογής μεταξύ ακίνητης ή κινητής επιεμφυτευματικής πρόσθεσης ως της πλέον κατάλληλης προσέγγισης για την αποκατάσταση της ολικά νωδής γνάθου. Υλικά και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σχετι­κών ερευνητικών μελετών, χρησιμοποιώντας κατάλληλους όρους ευρετηριασμού. Στις μελέτες που προέκυψαν καταγρά­φηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά και τα κύρια αποτελέσματα, ώστε να γίνει δυνατή η ανίχνευση και η αξιολόγηση των παραγόντων, που οδήγησαν στην εκάστοτε επιλογή των προσθετι­κών αποκαταστάσεων. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ακίνητη επιεμφυτευματική αποκατάσταση,...

Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασθενείς με σύνδρομο Down

Α. ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ, Π.Α. ΜΑΚΡΗ, Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣΤΟΜΑ 2017;44-45:35-38 Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν περίπου το 10% του πληθυσμού. Σ' αυτό το ποσοστό συγκαταλέγονται άτομα με ποικιλία αναπηριών, όπως κινητικές ή σωματι­κές, αισθητηριακές, νοητικές, γνωστικές και συναισθη­ματικές. Κάποιες συστηματικές καταστάσεις είναι πιθα­νό να επηρεάσουν το οδοντιατρικό σχέδιο θεραπείας. Η οδοντιατρική αντιμετώπιση των ασθενών με συστη­ματικές ασθένειες και σύνδρομα διαφοροποιείται εξαι­τίας των διαφόρων ιατρικών παθολογικών καταστάσε­ων και της ενδεχόμενης νοητικής υστέρησης. Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η παρουσίαση επιλεγμένων περιπτώ­σεων ατόμων με σύνδρομο Down, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με προσθετικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευ­μάτων. Στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανε­πιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν ασθενείς λόγω μερικής ή ολικής νωδότητας, αναζητώντας θερα­πεία με ολικές ή μερικές προσθετικές αποκαταστάσεις. Χρησιμοποιήθηκε επίσης υλικό...

Οδοντίατροι με λοιμώδη νοσήματα

Π. Α. ΜΑΚΡΗ, Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Α. ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Β. ΠΛΕΣΤΗ ΣΤΟΜΑ 2017;44-45:39-42 Οι οδοντίατροι στην Ελλάδα συχνά πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα, τα οποία μεταδίδονται σ' αυτούς από την καθημερινή κλινική πράξη. Το πιο συχνό είναι να μη γνωρίζουν την κατάσταση της υγείας τους και μπορεί να αποτελούν οι ίδιοι κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύεται η ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα για το προσωπικό υγειονομι­κού ενδιαφέροντος και πιο εξειδικευμένα για τους οδοντιάτρους. Αναλύονται επίσης οι ισχύουσες διατά­ξεις για τους οδοντιάτρους σε ΗΠΑ και Ευρώπη και πως αυτές επηρεάζουν την καθημερινή εξάσκηση του οδο­ντιατρικού επαγγέλματος. Μελετήθηκε διεξοδικά η βιβλιογραφία και επίσημες διατάξεις και νομοθεσίες που ισχύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να παρουσιάσει τα δεδομένα διεθνούς βιβλιογραφίας και...

Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην Οδοντιατροδικαστική

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Δ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΟΜΑ 2017;44-45:43-50 Ο οδοντιατροδικαστής καλείται να συμβάλει στην αναγνώριση πτωμάτων και πτωματικών/σκε­λετικών υπολειμμάτων, αγνώστου ταυτότητας. Η διενέργεια οδοντιατροδικαστικής έρευνας επιτυγχά­νεται με την αξιολόγηση των εξατομικευμένων οδο­ντικών και στοματικών χαρακτηριστικών. Αυτά, με τη σειρά τους, συνθέτουν την ταυτότητα, η οποία οδηγεί στην αναγνώριση και στην ταυτοποίησή της. Η ποικιλομορφία των εξατομικευμένων οδοντιατρι­κών χαρακτηριστικών είναι τεράστια και οι συνδυα­σμοί τους, κατά την αναγνώριση, είναι άπειροι. Η ύπαρξη αρχείων ορθοδοντικής θεραπείας, όπως: το ιστορικό, τα εκμαγεία, οι ακτινογραφίες, αλλά και οι ίδιες οι ορθοδοντικές συσκευές, διευκολύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ορθοδοντική θεραπεία, υπερώιες πτυχές, ορθοδοντικές συσκευές, αναγνώριση, ταυ­τοποίηση ή αποσυσχετισμός, Οδοντιατροδικαστική