ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Ορθοδοντική θεραπεία και διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ)

Π. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Α. ΤΑΓΚΛΗ, Α. ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ, Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2016;44(3):75-82 Τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένος ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν ορθοδοντική θεραπεία και ταυτόχρονα παρουσιάζουν κάποια κλινικά σημεία ή συμπτώματα από την περιοχή της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης (ΚΓΔ). Οι διαταραχές της ΚΓΔ εμφανί­ζουν πολυπαραγοντική αιτιολογία και εκδηλώνονται με την εμφάνιση κυρίως πόνου, αλλά και ήχων από τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις. Συνήθως κατά την κλι­νική εξέταση παρουσιάζεται άλλοτε άλλου βαθμού απόκλιση της φυσιολογικής λειτουργίας της κάτω γνά­θου. Ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα υπήρξε εκτετα­μένη έρευνα για την πιθανή επίδραση της ορθοδοντι­κής θεραπείας στις διαταραχές της ΚΓΔ. Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται τα έως τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν τη συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης ορθοδοντικών ανωμα­λιών και της εμφάνισης σημείων και συμπτωμάτων από την ΚΓΔ,...

Έξυπνα υλικά στην Οδοντιατρική

Δ. Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2016;44(3):83-92 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρι­κή, με βάση την αντίδρασή τους στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, μπορούν να ταξινομηθούν ως βιολογικά αδρα­νή ή παθητικά, ως βιολογικά ενεργά και ως βιολογικά ανταποκρινόμενα ή έξυπνα υλικά. Τα περισσότερα οδο­ντιατρικά υλικά είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να είναι αδρανή μέσα στο στόμα και θεωρείται ότι αν είναι αδρανή και δεν αντιδρούν στο περιβάλλον του στόματος, θα είναι περισσότερο σταθερά και θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Ως έξυπνα υλικά μπορούν να οριστούν τα υλικά που έχουν μία ή περισσότερες ιδιότητες, που μπορούν να αλλάξουν με ελεγχόμενο τρόπο από εξωτερικά ερεθίσματα, όπως μηχανική τάση, θερμοκρασία, υγρασία, pΗ και μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία. Κύριο χαρακτηριστικό της έξυπνης συμπεριφοράς ενός υλικού, είναι η δυνατότητα επιστρο­φής στην αρχική του κατάσταση...