ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου: Πώς προκαλούνται και ποιά είναι η κλινική τους σημασία στην πράξη

Χ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ, ΑΙΚ. ΤΑΓΚΛΗ, Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣTOMA 2016;44(1):241-248 Από το 1954 είχε προταθεί ότι η τοξική δράση του Ο2 σε συνδυασμό δράσης με την ιονίζουσα ακτινοβο­λία μπορούσαν να αποδοθούν στο σχηματισμό ελευθέ­ρων ριζών (free radicals) οξυγόνου (Halliwell and Gutteridge, 1999). Όμως, η διαρκής έρευνα στο νέο αυτό πεδίο της βιοχημείας, σε συνδυασμό με την ανά­πτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας λόγω της παράλ­ληλης προόδου των επιστημών χημείας, φυσικής και μαθηματικών, απέδειξε μια εξαιρετικά σύνθετη συμμε­τοχή των ελευθέρων ριζών στο μεταβολισμό των αερό­βιων οργανισμών. Η αναπόφευκτη παρουσία των δρα­στικών αυτών μορίων στη ζωή των οργανισμών συνδέ­θηκε με φυσιολογικές βιοχημικές πορείες και δράσεις όπως η μετάδοση δευτερογενών κυτταρικών σημάτων, οι βιολογικές αντιδράσεις πολυμερισμού, η διαστολή και συστολή των αγγείων, η απόπτωση, αλλά και με πλήθος ασθενειών...

Μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. Δεδομένα από τη στοματική κοιλότητα και το περιοδοντικό περιβάλλον

Γ. ΚΟΥΚΟΣ, Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΣTOMA 2016;44(1):249-256 Το φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου, διότι η εμφάνιση μικροβιακών στελεχών ανθεκτικών στα αντι­βιοτικά φάρμακα καθιστά δυσχερή την αντιμετώπιση σημαντικών λοιμώξεων και αυξάνει τον κίνδυνο θνητότη­τας των ασθενών. Περιορισμένα είναι τα δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία, που αναφέρονται στο φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής στη στοματική κοιλότητα. Στην Ελλάδα είναι σχετικά εύκολη η πρόσβαση σε αντιβιοτικά σκευάσματα χωρίς ιατρική συνταγή και σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών για το 2012, η χώρα μας ήταν πρώτη στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην κοινότητα με 31.9 ημερή­σιες δόσεις ανά ημέρα και ανά 1000 κατοίκους. Πρόσφατα δεδομένα από τον Ελληνικό χώρο αφορούν μικροβιακά γονίδια που προσδίδουν αντοχή σε αντιβιοτικά, τα οποία συνταγογραφούνται συχνά...

Ο ρόλος της Ιντερλευκίνης στη εξωτερική ακρορριζική απορρόφηση ρίζας κατά την ορθοδοντική θεραπεία

Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Κ. ΛΥΡΟΥΔΙΑ ΣTOMA 2016;44(1):257-267 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αναπόφευκτη ιατρογενής επιπλοκή της ορθοδοντικής θεραπείας αποτελεί η ορθοδοντικά προ­καλούμενη φλεγμονώδης απορρόφηση της ρίζας, στην οποία το απορροφημένο ακρορριζικό τμήμα της ρίζας αντικαθίσταται από φυσιολογικό οστό. Η ορθοδοντική μετακίνηση των δοντιών εξασφαλίζεται με την οστική απορρόφηση στην περιοχή πίεσης του περιοδοντικού συνδέσμου και την εναπόθεση οστού στην περιοχή τάσης. ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση του ρόλου της Ιντερλευκί­νης στην εξωτερική ακρορριζική απορρόφηση της ρίζας κατά την ορθοδοντική θεραπεία. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στη βάση δεδομένων pubmed, με τη χρήση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ιντερλευκίνη (IL), φλεγμονώδης απορ­ρόφηση ρίζας, ορθοδοντική θεραπεία

Εκτίμηση ηλικίας με τη μέθοδο Cameriere. Τεχνική μέτρησης των ανοικτών ακρορριζίων αδιάπλαστων μόνιμων δοντιών

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΠΟΥΖΑΛΑ, Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, Ν. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΣTOMA 2016;44(1):269-272 Στην εργασία παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος από τους Cameriere και συν. στην εκτίμηση της ηλικίας σε αγνώστου ταυτότητας σκελετικά υπολείμματα ατόμων παιδικής και εφηβικής ηλικίας, η οποία βασίζεται στη σχέση μεταξύ της ηλικίας και της μέτρησης των ανοι­κτών ακρορριζίων των μόνιμων δοντιών. Σύμφωνα με τη μέθοδο εξετάζονται τα επτά μόνιμα δόντια του ενός τεταρτημόριου της στοματικής κοιλότητας, π.χ. της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου, όπως αυτά απει­κονίζονται σε ορθοπαντομογράφημα ή σε ψηφιακές ακτινογραφίες. Η μέθοδος αποδείχτηκε ιδιαίτερα αξιό­πιστη στο αρχικό δείγμα μελέτης. Η τεχνική επιβάλλε­ται να αξιολογηθεί και από άλλους ανεξάρτητους ερευ­νητές, καθώς οι υπάρχουσες μελέτες προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τον Cameriere και τους συνεργάτες του. Επίσης, η περαιτέρω μελέτη σε ακόμα μεγάλα δείγματα διαφορετικών...