ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 44 (2016)"

Τόμος 44 (2016)

Ορθοδοντική θεραπεία και διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ)

Π. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Α. ΤΑΓΚΛΗ, Α. ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ, Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2016;44(3):75-82 Τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένος ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν ορθοδοντική θεραπεία και ταυτόχρονα παρουσιάζουν κάποια κλινικά σημεία ή συμπτώματα από την περιοχή της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης (ΚΓΔ). Οι διαταραχές της ΚΓΔ εμφανί­ζουν πολυπαραγοντική αιτιολογία και εκδηλώνονται με την εμφάνιση κυρίως πόνου, αλλά και ήχων από τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις. Συνήθως κατά την κλι­νική εξέταση παρουσιάζεται άλλοτε άλλου βαθμού απόκλιση της φυσιολογικής λειτουργίας της κάτω γνά­θου. Ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα υπήρξε εκτετα­μένη έρευνα για την πιθανή επίδραση της ορθοδοντι­κής θεραπείας στις διαταραχές της ΚΓΔ. Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται τα έως τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν τη συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης ορθοδοντικών ανωμα­λιών και της εμφάνισης σημείων και συμπτωμάτων από την ΚΓΔ,...

Έξυπνα υλικά στην Οδοντιατρική

Δ. Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2016;44(3):83-92 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρι­κή, με βάση την αντίδρασή τους στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, μπορούν να ταξινομηθούν ως βιολογικά αδρα­νή ή παθητικά, ως βιολογικά ενεργά και ως βιολογικά ανταποκρινόμενα ή έξυπνα υλικά. Τα περισσότερα οδο­ντιατρικά υλικά είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να είναι αδρανή μέσα στο στόμα και θεωρείται ότι αν είναι αδρανή και δεν αντιδρούν στο περιβάλλον του στόματος, θα είναι περισσότερο σταθερά και θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Ως έξυπνα υλικά μπορούν να οριστούν τα υλικά που έχουν μία ή περισσότερες ιδιότητες, που μπορούν να αλλάξουν με ελεγχόμενο τρόπο από εξωτερικά ερεθίσματα, όπως μηχανική τάση, θερμοκρασία, υγρασία, pΗ και μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία. Κύριο χαρακτηριστικό της έξυπνης συμπεριφοράς ενός υλικού, είναι η δυνατότητα επιστρο­φής στην αρχική του κατάσταση...

Απόδοση αστικής ευθύνης κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΠΟΥΖΑΛΑ, Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣTOMA 2016;44(2):57-60 Mε τον όρο ιατρική αμέλεια εννοούμε την έλλειψη της απαραίτητης δεξιότητας κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, η οποία δεξιότητα, λογικά, συγκαταλέγεται στα προσόντα που κατέχει ο ιατρός για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Αποτέλεσμα της αμέλειας αυτής είναι η πρόκληση βλάβης, για την οποία ο ασθενής δύναται να αιτηθεί αποζημίωση. Σε πολλές χώρες, ισχύει με βάση την αδικοπρακτική ευθύ­νη, το σύστημα της αποζημίωσης που όμως δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην άσκηση της Οδοντιατρικής, με τον Οδοντίατρο να βιώνει την εργασιακή ανασφά­λεια και να εξωθείται σε «αμυντική Οδοντιατρική». Ο ασθενής από την άλλη πλευρά, στην προσπάθεια του να αποκαταστήσει τη βλάβη, καταφεύγει συνήθως στα δικαστήρια, όπου εκεί αντιμετωπίζει σημαντικές διαδι­καστικές και ιδίως αποδεικτικές δυσκολίες και σχεδόν πάντοτε...

Περιεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή με ασενοκουμαρόλη στο οδοντιατρείο του Κέντρου Υγείας Ηράκλειας

Μ. ΧΟΥΚΛΗ, Α. ΚΥΡΓΙΔΗΣ, Α. ΚΑΤΗΣ ΣTOMA 2016;44(2):61-66 Τα αντιπηκτικά φάρμακα έχουν συσχετιστεί με μία αύξηση του κινδύνου της μετεγχειρητικής αιμορραγίας. Η αγωγή που περισσότερο έχει συσχετιστεί με τον παραπάνω κίνδυνο είναι τα κουμαρινικά φάρμακα. Η αντιμετώπιση ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή εγείρει για τον οδοντίατρο, πολύ συχνά, προβληματισμούς που αφο­ρούν στην τροποποίηση της αγωγής τους. Οι ασθενείς αυτοί αντιμε­τωπίζονται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο, που στηρίζεται στη διακοπή των από του στόματος κουμαρινικών αντιπηκτικών, την αντικατάστασή τους με υποδόρια ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (HXMB) πριν από την οδοντική εξαγωγή και τον προεγχειρητικό έλεγχο του δείκτη πήξεως International Normalized Ratio (INR). ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κουμαρινικά αντιπηκτικά, οδοντική εξαγωγή, πρωτόκολλο διακοπής αντιπηκτικών, μετεξα­κτική αιμορραγία

Χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων με ή χωρίς αναπέταση κρημνού – Σύγκριση τεχνικών

Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Σ. ΚΑΛΦΑΣ ΣTOMA 2016;44(2):67-74 Με τη διαδικασία της χειρουργικής τοποθέτησης οδο­ντικών εμφυτευμάτων, το επιστημονικό ενδιαφέρον επικε­ντρώθηκε στην προσπάθεια ικανοποίησης των επιθυμιών των ασθενών αυτών και στη μείωση του χρόνου της χει­ρουργικής διαδικασίας αλλά και της μετεγχειρητικής φάσης επούλωσης. Η χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων χωρίς κρημνό (flapless dental implant surgery), αν και εμφανίζεται να πλεονεκτεί στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων έναντι της συμβατικής τεχνικής, παρά ταύτα, δεν στερείται και σημαντικών περιορισμών, τους οποίους οφείλει να γνωρίζει ο χειρουργός πριν την επιλέξει ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος αποτυχίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να επικε­ντρωθεί στα βασικότερα πλεονεκτήματα της τεχνικής χωρίς κρημνό, στους περιορισμούς της και στο κατά πόσο οι τελευταίοι δύνανται να ξεπεραστούν όταν η τεχνική συνοδεύεται από την καθοδήγηση λογισμικού Η/Υ. Το...

Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου: Πώς προκαλούνται και ποιά είναι η κλινική τους σημασία στην πράξη

Χ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ, ΑΙΚ. ΤΑΓΚΛΗ, Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣTOMA 2016;44(1):241-248 Από το 1954 είχε προταθεί ότι η τοξική δράση του Ο2 σε συνδυασμό δράσης με την ιονίζουσα ακτινοβο­λία μπορούσαν να αποδοθούν στο σχηματισμό ελευθέ­ρων ριζών (free radicals) οξυγόνου (Halliwell and Gutteridge, 1999). Όμως, η διαρκής έρευνα στο νέο αυτό πεδίο της βιοχημείας, σε συνδυασμό με την ανά­πτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας λόγω της παράλ­ληλης προόδου των επιστημών χημείας, φυσικής και μαθηματικών, απέδειξε μια εξαιρετικά σύνθετη συμμε­τοχή των ελευθέρων ριζών στο μεταβολισμό των αερό­βιων οργανισμών. Η αναπόφευκτη παρουσία των δρα­στικών αυτών μορίων στη ζωή των οργανισμών συνδέ­θηκε με φυσιολογικές βιοχημικές πορείες και δράσεις όπως η μετάδοση δευτερογενών κυτταρικών σημάτων, οι βιολογικές αντιδράσεις πολυμερισμού, η διαστολή και συστολή των αγγείων, η απόπτωση, αλλά και με πλήθος ασθενειών...

Μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. Δεδομένα από τη στοματική κοιλότητα και το περιοδοντικό περιβάλλον

Γ. ΚΟΥΚΟΣ, Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΣTOMA 2016;44(1):249-256 Το φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου, διότι η εμφάνιση μικροβιακών στελεχών ανθεκτικών στα αντι­βιοτικά φάρμακα καθιστά δυσχερή την αντιμετώπιση σημαντικών λοιμώξεων και αυξάνει τον κίνδυνο θνητότη­τας των ασθενών. Περιορισμένα είναι τα δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία, που αναφέρονται στο φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής στη στοματική κοιλότητα. Στην Ελλάδα είναι σχετικά εύκολη η πρόσβαση σε αντιβιοτικά σκευάσματα χωρίς ιατρική συνταγή και σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών για το 2012, η χώρα μας ήταν πρώτη στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην κοινότητα με 31.9 ημερή­σιες δόσεις ανά ημέρα και ανά 1000 κατοίκους. Πρόσφατα δεδομένα από τον Ελληνικό χώρο αφορούν μικροβιακά γονίδια που προσδίδουν αντοχή σε αντιβιοτικά, τα οποία συνταγογραφούνται συχνά...
1 2