ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Συντηρητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη ατελούς αδαμαντινογένεσης. Αναφορά περίπτωσης

Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):197-202 Η ατελής αδαμαντινογένεση είναι μια συγγενής κληρονομική διαταραχή της δομής της αδαμαντίνης των νεογιλών και των μόνιμων δοντιών, χωρίς να συνοδεύεται από προσβολή άλλων οργάνων. Η αδαμαντίνη μπορεί να εμφανίζει απλασία, υποπλασία ή υπενασβεστίωση και να είναι λεπτή ή εύθραυστη. Παρουσιάζεται μια περίπτωση 14χρονου κοριτσιού με ατελή αδαμαντινογένεση, το οποίο παρουσίαζε έντονο αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα. Το ιατρικό ιστορικό ήταν ελεύθερο, ενώ το χρώμα των δοντιών ήταν κιτρινόφαιο και το σχήμα τους δεν ήταν κανονικό. Η επιφάνειά τους ήταν τραχεία και ανώμαλη με εκτεταμένη απώλεια αδαμαντίνης. Η σύγκλειση παρουσίαζε πρόσθια ανοικτή δήξη και οπίσθια σταυροειδή δήξη. Η αντιμετώπιση του αισθητικού προβλήματος έγινε προσωρινά με αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης Filtek (Ζ250, 3Μ ESPE, Dental Products St. Paul, MN, USA), ενώ προγραμματίστηκε...

Διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών

Ε. ΠΕΤΣΑ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ, Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):203-218 Η τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι μια εξειδικευμένη χειρουργική διαδικασία που απαιτεί προσεκτικό προεγχειρητικό έλεγχο και την τήρηση αυστηρού πρωτοκόλλου κατά την επέμβαση. Η έλλειψη εμπειρίας του επεμβαίνοντα, η μη σωστή αξιολόγηση του περιστατικού, αλλά και αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορούν πάντα να εκτιμηθούν, μπορούν να οδηγήσουν σε διεγχειρητικά συμβάματα που προβληματίζουν τον κλινικό, ανησυχούν τον ασθενή και θέτουν σε κίνδυνο την όλη διαδικασία, με επιπτώσεις τόσο στην υγεία του ασθενή όσο και στην επιβίωση των εμφυτευμάτων. Η εμπειρία που συσσωρεύτηκε τα τελευταία χρόνια γύρω από διεγχειρητικές επιπλοκές, που παρατηρούνται κατά τη διάνοιξη των οστικών φρεατίων, μας επιτρέπει να μειώσουμε τους δυνητικούς παράγοντες αποτυχίας και να προσφέρουμε στους ασθενείς καλύτερο αποτέλεσμα. Ανάμεσα στους σημαντικότερους αιτιολογικούς παράγοντες συγκαταλέγονται:...

Ανάγκη περιοδοντικής θεραπείας σε Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς

Α. ΙΣΚΑΣ, Σ. ΡΟΔΙΟΥ, Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):219-226 Στόχος της μελέτης ήταν η εκτίμηση των αναγκών περιοδοντικής θεραπείας σε έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς, η εκτίμηση της συσχέτισης του βαθμού CPITN με την ηλικία, το μορφωτικό και το οικονομικό επίπεδο και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά που προέκυψαν από παρόμοιες πρόσφατες μελέτες στο εξωτερικό. Διενεργήθηκε επιδημιολογική μελέτη σε έξι στρατιωτικές μονάδες κατά το χρονικό διάστημα του ενός χρόνου. Η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία από άτομα που προσήλθαν στο ιατρείο και αποτελούνταν από έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς. Η εξέταση των ασθενών έγινε χρησιμοποιώντας οδοντιατρικό κάτοπτρο και ειδικές περιοδοντικές μύλες για τη μέτρηση του δείκτη CPITN. Για τον προσδιορισμό των αναγκών περιοδοντικής θεραπείας των ασθενών χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης CPITN σύμφωνα με τις οδηγίες του WHO. Το...

Παλιφερμίνη: ένα νέο φάρμακο στην αντιμετώπισης της βλεννογονίτιδας του στόματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Γ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ, Ξ. ΓΙΑΛΑΜΑ, Κ. ΤΣΙΩΝΟΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):227-234 Οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες που λαμβάνουν μυελοκατασταλτική θεραπεία στo πλαίσιo αυτόλογης Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων  (αυτό-ΜΑΑΚ) [Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT)] εμφανίζουν σε μεγάλο ποσοστό βλεννογονίτιδα στόματος, η οποία αποτελεί την πιο θορυβώδη και επώδυνη επιπλοκή. Αποτελεί μια πολυπαραγοντική φλεγμονώδη διαδικασία, η σοβαρότητα της οποίας επηρεάζει τις καθημερινές λειτουργίες της μάσησης, της κατάποσης και της ομιλίας και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Επίσης, η αυξημένη βαρύτητά της σχετίζεται με μειωμένα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών αυτών. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη  στοματοβλεννογονίτιδα (αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, σταδιοποίηση) και στη χρησιμοποίηση της παλιφερμίνης (Kepivance) στην πρόληψη και αντιμετώπισή της. Παρουσιάζουμε αναφορά περίπτωσης ασθενούς που υποβλήθηκε σε δύο αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών...

Επίδραση της χύτευσης στην πόρωση αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων με 2-5% περιεκτικότητα σε χρυσό (πειραματική μελέτη)

Γ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):241-248 Η τήξη και η χύτευση των κραμάτων, ως μέρος της εργαστηριακής τους κατεργασίας, επιδρά στη δομή και τη συμπεριφορά τους μέσα στο στόμα. Σκοπός της πειραματικής αυτής μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του σταδίου της τήξης και χύτευσης στη δημιουργία πόρωσης αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων με 2 – 5 % περιεκτικότητα σε χρυσό. Η μεθοδολογία περιελάμβανε την κατασκευή δοκιμίων τύπου MOD, από 2 διαφορετικά αργυροπαλλαδιούχα κράματα, με τη χρήση 3 διαφορετικών μεθόδων τήξης-χύτευσης, την ανεύρεση και τον προσδιορισμό των πόρων με στερεοσκοπική εξέταση και φωτογράφηση και την καταγραφή της κάλυψης των επιφανειακών πόρων στο συνολικό εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας κάθε δοκιμίου, σε ποσοστιαία αναλογία. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η διαφορετική μέθοδος τήξης-χύτευσης, ανεξάρτητα από...

Ανάλυση γενετικού υλικού και γονιδιακής έκφρασης στον πολφό

Α. ΚΟΚΚΑΣ, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):249-256 Στη μοριακή βιολογία η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) είναι μια τεχνική ποσοτικής ενίσχυσης ενός συγκεκριμένου τμήματος του DNA που μπορεί να είναι ένα απλό γονίδιο ή τμήμα του. Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης μετά από αντίστροφη μεταγραφή (RT-PCR) είναι μια ευαίσθητη μέθοδος για τον προσδιορισμό των επιπέδων της έκφρασης του mRNA. Η RT-PCR περιλαμβάνει δύο στάδια: την αντίδραση της αντίστροφης μεταγραφής και την PCR ενίσχυση. Οι PCR και RT-PCR είναι συνήθεις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της ιατρικής και βιολογικής έρευνας με ποικιλία εφαρμογών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή των δύο αυτών τεχνικών και η επισκόπηση της εφαρμογής τους στο πεδίο έρευνας του οδοντικού πολφού. Ο οδοντικός πολφός έχει προταθεί ως ιδανική πηγή DNA για την ανίχνευση παθογόνων...