ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Η χορήγηση αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων κατά την κύηση και τη γαλουχία

Μ. ΖΟΡΜΠΑ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):197-201 Η χρήση των αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (Α.Χ.Φ.) για την αντιμετώπιση λοιμώξεων απο­τελεί καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Η χορήγηση, όμως. αυτών των φαρμάκων σε μια γυναίκα που διανύει την περίοδο της κύησης (ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο) ή της γαλουχίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι όλα τα Α.Χ.Φ. θεωρούνται δυνητικά επι­κίνδυνα για τη γυναίκα, το κύημα και το βρέφος. Η χορήγηση, λοιπόν, των φαρμάκων αυτών κατά τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στις περιπτώσεις εκείνες που θεωρείται απαραίτητο. Ισο­σταθμίζοντας πάντα τα οφέλη έναντι των κινδύνων ο οδο­ντίατρος πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλλη­λο Α.Χ.Φ. από ένα μεγάλο αριθμό φαρμάκων που βρίσκε­ται στη διάθεσή του. Από...

Ολοκεραμικές όψεις

Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):203-213 Ο στόχος κάθε προσθετικής αποκατάστασης είναι η ορθή λειτουργικότητα και η αισθητική των οδοντικών φραγμών. Η τοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων αποτελεί μία δημοφιλή προσθετική προσέγγιση για τη βελτίωση της αισθητικής των προσθίων δοντιών, καθώς και του χαμόγε­λου. Με τη χρησιμοποίηση των ολοκεραμικών όψεων συν­δυάζονται το πλεονέκτημα της ελάχιστης θυσίας των οδο­ντικών ιστών με τα πλεονεκτήματα του κεραμικού υλικού. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν, αρχικά, η ανασκόπη­ση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ενδείξεων και αντενδείξεων της χρήσης αυτών των όψεων. Στη συνέ­χεια, παρουσιάζονται μέσα από μία βιβλιογραφική ανασκό­πηση των τελευταίων χρόνων, οι βασικές τεχνικές παρα­σκευής των δοντιών που θα δεχτούν ολοκεραμικές όψεις, η εργαστηριακή κατασκευή των όψεων, η δοκιμή και η προετοιμασία των όψεων πριν τη συγκόλληση, καθώς επί­σης και η συγκόλληση αυτών....

Λεύκανση ζωντανών δοντιών: Επιδράσεις σε ιστούς και υλικά αποκατάστασης

Ε. ΠΑΡΑΣΙΔΗ, Ε. ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):215-225 Η λεύκανση δοντιών με ζωντανό πολφό είναι μια κλινική διαδικασία, η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο του ιατρείου είτε στο σπίτι με προϊόντα που χορηγεί ο οδοντίατρος ή με προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η συστηματική μελέ­τη της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση των λευκαντικών παραγόντων τόσο σε ζωντανούς ιστούς όσο και σε υλικά αποκατάστασης. Στα περισσότερα συστήματα λεύκανσης που εφαρμόζονται, ο βασικός λευκαντικός παράγοντας είναι το υπεροξείδιο του υδρογό­νου, στο οποίο όμως αποδίδονται και οι περισσότερες ανεπιθύμητες επιδράσεις. Οι κύριες ανεπιθύμητες επιδρά­σεις που αναφέρονται είναι η υπερευαισθησία των δοντιών και ο...

Σακχαροδιαβητικός ασθενής και οστεοενσωματωμένα εμφυτεύματα

Ε. ΠΕΤΣΑ, Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):227-237 Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας και την αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης, μία από τις πιο συχνές μεταβολικές νόσους πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Η διαταραχή στην έκκριση και δράση της ινσουλίνης έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία βιολογικού ελέγχου της γλυκόζης, την εμφάνιση υπεργλυκαιμίας και μακροπρόθεσμα σοβαρών συστηματικών επιπλοκών. Μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές του είναι η μικροαγγειοπάθεια, η οποία πέρα από ιστούς και όργανα στο σύνολο του οργανισμού επηρεάζει και δομές στη στοματική κοιλότητα, στοιχειοθετώντας την αυξημένη επιρρέπεια των σακχαροδιαβητικών σε λοιμώξεις και φλεγμονές και πιθανή μειονεκτική επούλωση των ιστών. Με την είσοδο των αδοντι- κών εμφυτευμάτων στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη, η...

Ο ρόλος των βασικών στοιχείων των ακρορριζικών κύστεων: ανάπτυξη, διατήρηση και απόπτωση

Π. ΚΑΦΑΣ, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ, Δ. ΤΖΙΑΦΑΣ, Σ. ΚΑΛΦΑΣ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Α. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινοδιαγνωστικής, Α.Π.Θ. Β. Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Α.Π.Θ. Γ. Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):239-245 Οι ακρορριζικές κύστεις είναι οι πιο συχνές οδοντογενείς κύστεις φλεγμονώδους φύσεως. Η διατήρηση των κύστεων, καθώς και η ανάπτυξή τους εξαρτάται από πολ­λούς βιολογικούς παράγοντες. Η ιστοπαθολογική αξιολό­γηση των συγκεκριμένων γναθιαίων αλλοιώσεων προσδί­δει πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά στη βιολογική ερμηνεία της διατήρησης, καθώς και της ανάπτυξης αυτών. Ο κυτταρικός θάνατος του επιθηλιακού ιστού μπο­ρεί να αξιολογηθεί με τη χρήση ειδικών χρωστικών αντι­δραστηρίων. Με τη μέθοδο αυτή αναλύεται κάθε παθολο­γική τροποποίηση της βιοχημικής δραστηριότητας των επι­θηλιακών κυττάρων και ειδικότερα της βασικής στιβάδας του επιθηλίου σε πυρηνικό επίπεδο. Η βασική μεμβράνη ως σύνδεσμος του επιθηλίου και του...

Απεικονιστικές μέθοδοι ελέγχου της ΚΦΓΔ

Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Χ. ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ε. ΜΑΤΟΥΛΑΣ, Α. ΖΩΓΑΚΗΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΗΣ, Γ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):247-257 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την απεικόνιση των ΚΦΓΔ. Παρουσιάζονται οι διάφορες τεχνικές, όπως η πανοραμι­κή, το υπερηχογράφημα, η τομογραφία, η υπολογιστική τομογραφία (CT), η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT), η μαγνητική τομογραφία (MRI), η μαγνητική αρθρογραφία και το σπινθηρογράφημα με τις ενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Στα συμπεράσματα της εργασίας αναφέρεται η πανο­ραμική ακτινογραφία ως αναγκαία στην αρχική εκτίμηση κάθε δυσλειτουργίας, η CT ως βοηθητικό εργαλείο στην πρώιμη διάγνωση της αρθρίτιδας και η MRI ως το gold standard σε περιπτώσεις που χρήζει μελέτης ο διαρθρικός δίσκος. Η...

Ο ρόλος των παράπλευρων ριζικών σωλήνων στην ενδοδοντική θεραπεία

Θ. ΖΑΡΡΑ, Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):259-264 Οι παράπλευροι ριζικοί σωλήνες ανευρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό των φυσικών δοντιών και η συχνότητα εμφάνισής τους στους διαφόρους τύπους δοντιών ποικίλ­λει. Ετσι, τίθεται το ερώτημα αν κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας η έμφραξή τους μπορεί να επη­ρεάσει το αποτέλεσμά της. Αν και δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση στη βιβλιογραφία, ωστόσο έχει αναφερθεί μεγάλος αριθμός κλινικών περιστατικών (case reports) που δείχνει ότι η αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας σχετί­ζεται συχνά με τους παράπλευρους ριζικούς σωλήνες και η επανάληψη της θεραπείας και η έμφραξη αυτών οδηγεί σε επιτυχία. Ετσι, είναι απαραίτητη η χρήση τεχνικών έμφραξης που θα αυξάνουν το ποσοστό των εμφραγμέ- νων παράπλευρων ριζικών σωλήνων. Στόχος της παρού­σας εργασίας είναι να περιγράψει την εντόπιση των παρά­πλευρων...
1 2