ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / "Τεύχος 2"

Τεύχος 2

Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):109-110 Το Σεπτέμβριο του 2009, συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από την έκδοση του νομοθετικού διατάγματος (3974 στο ΦΕΚ: τευχ. Α: 188/ 7.9.1959) «Περί τροποιήσεως και συμπληρώσεως των περί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ισχυουσών διατάξεων», στο οποίο προβλεπόταν η ίδρυση του Οδοντιατρικού Τμήματος στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Στο συγκεκριμένο Βασιλικό Διάταγμα αναφέ­ρεται ότι «το ανώτερον διδακτικόν προσωπικόν του Τμήματος αποτελείται εκ των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής, οίτινες διδάσκουν εις αυτό, και εκ των διδασκόντων τα ειδικά μαθήματα καθηγη­τών του Τμήματος». Την ίδια χρονιά, το Δεκέμβριο δηλαδή του 1959, εγγράφονται οι 52 πρώτοι φοι­τητές, μετά από εισαγωγικές πανελλήνιες εξετά­σεις, στην Οδοντιατρική του ΑΠΘ. Στη συνέχεια, το 1961, διορίζονται οι τρεις πρώτοι καθηγητές της Οδοντιατρικής, και συγκεκριμένα ο Κ....

Ψηφιακή προσομοίωση αισθητικών αποκαταστάσεων στα άνω πρόσθια δόντια με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας GIMP

Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):113-124 Στην καθημερινή κλινική πράξη, ο οδοντίατρος δέχεται αρκετές φορές απορίες και ερωτήματα από τους ασθενείς σχετικά με το ποια θα είναι η εικόνα του χαμόγελού τους μετά από αισθητικές επεμβάσεις στα πρόσθια δόντια. Στην προσπάθειά του να δώσει επαρκείς και κατανοητές απαντή­σεις, ο οδοντίατρος έχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας να πραγ­ματοποιήσει πάνω σε μία φωτογραφία του στόματος του ασθενή την προσομοίωση των τροποποιήσεων που συμπερι­λαμβάνονται στο σχέδιο θεραπείας. Το πρόγραμμα GlMP αποτελεί ένα εύκολο στην εκμάθηση λογισμικό αυτής της κατηγορίας και διαθέτει πολλά εργαλεία που -με κατάλλη­λους χειρισμούς- μπορούν να απεικονίσουν ψηφιακά στη φωτογραφία ενός χαμόγελου τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των όποιων προβλεπόμενων αποκαταστάσεων. Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να...

Αντιμετώπιση οδοντιατρικών ασθενών που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Θ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):131-143 Οι νεφροί αποτελούν όργανα, η βασική λειτουργία των οποίων είναι η απέκκριση προϊόντων του μεταβολι­σμού και επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία πολλών ομοιοστατικών μηχανισμών, στους οποίους περι­λαμβάνεται το ισοζύγιο ύδατος, το ισοζύγιο ηλεκτρολυ­τών και η διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας. Επιπλέ­ον, οι νεφροί έχουν και ενδοκρινική λειτουργία. Τα συχνό­τερα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η σπειραματονεφρίτιδα, η διαμεσοσωλη- ναριακή νεφροπάθεια, η διαβητική νεφροπάθεια, η πολυ- κυστική νόσος και διάφορα άλλα συστηματικά νοσήματα. Οι νεφρώνες που αποτελούν τη λειτουργική μονάδα του νεφρού δεν αναγεννιούνται, ενώ οι αντιρροπιστικοί μηχα­νισμοί που αναπτύσσονται μπορούν να διατηρήσουν τη νεφρική λειτουργία σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι την καταστροφή περίπου του 50% των νεφρώνων....

Χαλάρωση – θραύση εμφυτευματικών κοχλιών (Αίτια, παράγοντες που επηρεάζουν την κοχλιοσύνδεση, κλινικές επιπτώσεις, πρόληψη)

Α. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ, Π. ΓΑΡΕΦΗΣ Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):145-157 Στη σύγχρονη εμφυτευματολογία τόσο οι κοχλίες των στηριγμάτων, όσο και οι διαμασητικοί αποτελούν μεταξύ άλλων σημαντικές συνιστώσες της επιτυχίας των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων. Σκοπός της παρού­σας εργασίας είναι η ανάλυση των παραγόντων που επη­ρεάζουν την κοχλιοσύνδεση, των αιτίων που οδηγούν σε χαλάρωση ή θραύση των κοχλιών, των κλινικών επιπτώσε­ων, αλλά και η κωδικοποίηση μέτρων πρόληψης αυτών των επιπλοκών, αφού τα ποσοστά χαλάρωσης κυμαίνονται ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε έννοιες μηχανικής, για την καλύτερη κατανόηση των αρχών στις οποίες βασίζεται η λειτουργία ενός κοχλία. Από τη συνολική διερεύνηση καταδεικνύεται ότι η ικα­νοποιητική εφαρμογή της αποκατάστασης, η εξισορρόπηση της σύγκλεισης, η ελεγχόμενη απόδοση της ροπής κοχλίωσης, αλλά και...

Ενσυνείδητη καταστολή σε παιδοδοντιατρικούς ασθενείς

Θ. ΖΑΡΡΑ, Β. ΖΑΝΝΑ Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):159-168 Η ενσυνείδητη καταστολή είναι μια από τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι προκειμένου να ολο­κληρώσουν την οδοντιατρική θεραπεία σε μη συνεργάσιμα παιδιά. Η πραγματοποίησή της απαιτεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και εξοπλισμό. Στόχος της είναι να χορηγη­θεί ποιοτική φροντίδα στους μικρούς ασθενείς, να υπάρξει θετική ανταπόκριση των παιδιών στην οδοντιατρική θερα­πεία και να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς να διαταραχθεί σημαντικά η φυσιολογία του παιδικού οργανι­σμού. Κατά την εφαρμογή της είναι πιθανό να παρουσια­στούν ορισμένες ανεπιθύμητες αντιδράσεις και επιπλοκές, που είναι μεν λίγες, αλλά οπωσδήποτε μη παραβλέψιμες. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τα πλεονεκτήματά της ενσυνείδητης καταστολής έναντι της γενικής αναισθη­σίας και οι προϋποθέσεις επίτευξής της. Επιπλέον, περι­γράφονται οι φαρμακευτικές ουσίες...

Υπενασβεστίωση γομφίων – τομέων Αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ. Α. ΑΡΧΑΚΗΣ, Ν. ΚΟΤΣΑΝΟΣ Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):169-178 H υπενασβεστίωση γομφίων-τομέων (ΥΓΤ) ορίζεται ως η παρουσία υπενασβεστιωμένης αδαμαντίνης συστηματικής αιτιο­λογίας σε έναν έως και 4 μόνιμους γομφίους με συχνή και την παρουσία υπενασβεστιωμένης αδαμαντίνης στους μόνιμους τομείς. Η ΥΓΤ αναγνωρίστηκε αρχικά στη Σουηδία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και εμφανίζεται αρκετά συχνά στα παιδιά με συχνότητα που κυμαίνεται από 3,6-25%. Οι μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσοστά εμφάνισης μπορούν να εξηγηθούν λόγω των διαφο­ρετικών περιβαντολλογικών συνθηκών, των διαφορετικών κριτη­ρίων διάγνωσης και των διαφορετικών ηλικιών των παιδιών που εξετάστηκαν. Κλινικά, εμφανίζονται καλά περιγεγραμμένες αδια­φανείς περιοχές κίτρινου-καφέ ή λευκού χρώματος στην επιφά­νεια της αδαμαντίνης των 1ων μόνιμων γομφίων και των τομέων. Η αιτιολογία του προβλήματος αυτού δεν είναι απόλυτα κατανοη­τή, αλλά ενοχοποιούνται κυρίως...

Η καυσαλγία του βλεννογόνου του στόματος

Μ. ΖΟΡΜΠΑ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):179-186 Η καυσαλγία του στόματος ή στοματοδυνία ή στοματοπύρωση ή στοματαλγία ή στοματική δυσαισθησία είναι η νοσολογική εκείνη οντότητα που χαρακτηρίζεται από μία χρόνια υποκειμενική επώδυνη αίσθηση, η οποία εντοπίζε­ται σε τμήματα του βλεννογόνου της στοματικής κοιλότη­τας ή στο σύνολό του και που, κατά κανόνα, περιγράφεται από τον ασθενή ως καύσος. Η πιο συχνή περιοχή στην οποία εντοπίζεται είναι τα δύο πρόσθια τριτημόρια της γλώσσας. Στις περιπτώσεις αυτές για την περιγραφή της χρησιμοποιούνται οι όροι γλωσσοδυνία, γλωσσοπύρωση ή γλωσσαλγία. Χαρακτηριστικό της καυσαλγίας είναι η απουσία αντικειμενικών κλινικών σημείων και παθολογι­κών εργαστηριακών ευρημάτων. Εκδηλώνεται, κατά κύριο λόγο, σε γυναίκες, μέσης και μεγάλης ηλικίας, ιδιαίτερα συχνά σε περιόδους ορμονικών μεταβολών, όπως η κλιμα­κτήριος και η εμμηνόπαυση, και...