ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Επιπλοκές και συμβάματα στην κλινική πράξη – Νομικές ευθύνες κατά την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Καθηγητής και Διευθυντής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):11-13 Ο σύγχρονος γενικός ή ειδικός οδοντίατρος έχει εκπαιδευθεί, έτσι, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σχε­δόν σ’όλες τις οδοντιατρικές ανάγκες του ασθενή, όταν ο τελευταίος προστρέξει στο οδοντιατρείο. Οι διάφορες οδοντιατρικές υπηρεσίες προσφέρονται, σήμερα, με τρόπο ασφαλή, ανώδυνο και αποτελεσματι­κό. Επιπλέον, η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών σε κάθε κοινωνία ρυθμίζεται και ελέγχεται με ειδικούς νόμους του κράτους και με αυστηρούς κανόνες δεο­ντολογίας που περιφρουρούνται από τους αρμόδιους επαγγελματικούς - επιστημονικούς φορείς του κλάδου. Επίσης, τα ατομικά δικαιώματα των οδοντιάτρων και των ασθενών, ως πολίτες, προστατεύονται και κατοχυ­ρώνονται από τη γενική νομοθεσία. Ατυχώς για έναν περιορισμένο αριθμό ασθενών η παροχή κάποιων οδοντιατρικών υπηρεσιών μπορεί να συνοδευθεί με την παρουσίαση κάποιας ελαφράς ή σοβαρής επιπλοκής κατά...

Η Σύγχρονη οργάνωση του οδοντιατρείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων: μια σύνοψη των απαραίτητων φαρμάκων και του βασικού εξοπλισμού

Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ, Σ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):13-18 Επείγουσες θεωρούνται οι καταστάσεις που απειλούν τη ζωή ενός ασθενή και χρήζουν άμεσης και αποτελεσμα­τικής αντιμετώπισης. Αν και σπάνιες, η πιθανότητα εμφά­νισής τους στο οδοντιατρείο δεν μπορεί με τίποτα να απο­κλειστεί. Επομένως, καθοριστικής σημασίας θέμα αποτε­λεί η σύγχρονη οργάνωση του οδοντιατρείου για την πρό­ληψη και τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Μια τέτοια οργάνωση ασφαλώς προϋποθέτει την παρουσία βασικού εξοπλισμού και τον εφοδιασμό με απαραίτητα φάρμακα. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν επιχειρεί ούτε να ασχοληθεί με τη διαγνωστική προσέγγιση που ενδείκνυνται για την πρόληψη και αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων όμως ούτε και να εστιάσει στις φαρμακολογικές ιδιότητες συγκεκριμένων σκευασμάτων. Αντίθετα, ο στόχος του άρθρου είναι να παρουσιάσει μια χρήσιμη σύνοψη των απαραιτήτων...

Εξελίξεις στην αναφύτευση ολικά εκγομφωθέντων μονίμων δοντιών

Z. ΨΗΜΜΑ ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):19-32 Εισαγωγή: Η ολική εκγόμφωση συνιστά την πλέον σοβαρή περίπτωση οδοντικού τραυματισμού. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανασκόπηση των νεότερων ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την αναφύτευση ολικά εκγομφωθέντων μονίμων δοντιών και η προσέγγιση κρίσιμων επιλογών κατά τη θεραπευτική τους αντιμετώπι­ση. Ανασκόπηση: Η αντικαταστατική απορρόφηση αποτε­λεί τη σημαντικότερη επιπλοκή μετά από αναφύτευση ενός εκγομφοθέντος δοντιού. Η έρευνα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπισή της. Η ελάττωση του χρό­νου εξωφατνιακής παραμονής σε συνδυασμό με την δια­τήρηση του δοντιού σε ένα αποδεκτό μέσο μπορεί να συμ­βάλει στη βελτίωση της πρόγνωσης. Κοινώς διαθέσιμα μέσα διατήρησης όπως το γάλα παρουσιάζουν ικανοποιη­τικές ιδιότητες. Προτείνεται, επίσης, η προετοιμασία της ρίζας πριν την αναφύτευση με υλικά όπως τετρακυκλίνες, διφοσφωνικά άλατα και ιδίως EMDOGAIN®, αν και υπάρ­χουν μελέτες που αμφισβητούν την...

Αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη στη Χειρουργική Στόματος

Θ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):33-45 Η χρήση των αντιβιοτικών ουσιών στη Χειρουργική του Στόματος για τη θεραπεία εγκατεστημένων λοιμώξε­ων είναι μία τεχνική, ευρέως, αποδεκτή με σαφώς καθορι­σμένα πρωτόκολλα. Η συνδρομή των αντιμικροβιακών ουσιών είναι πολύ σημαντική, ώστε να ξεπεραστεί μια εγκατεστημένη λοίμωξη. Πάντως, καλό είναι να υπάρχει σκεπτικισμός στη χρήση αντιβιοτικών ουσιών, καθώς η εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών από την υπέρμετρη χρήση τους, απειλεί την ίδια αποτελεσματικότητά τους στο μέλ­λον. Ακόμη, οι πιθανές επιπλοκές από τη χρήση τους, όπως οι αλλεργικές αντιδράσεις, απαιτούν ιδιαίτερη προ­σοχή στην επιλογή του αντιβιοτικού φαρμάκου, όπου αυτό είναι αναγκαίο και μόνο. Από την πληθώρα των αντιβιοτι­κών ουσιών ένας μικρός αριθμός αυτών χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική κλινική πράξη. Αντιβιοτική προφύλαξη είναι αναγκαία...

Υπαισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου ιατρογενούς αιτιολογίας

Α. ΖΩΓΑΚΗΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΗΣ, Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Γ. ΤΕΖΑΨΙΔΗΣ, Ν. ΝΑΤΣΙΝΑΣ, Γ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας - Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. (Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου») ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):47-59 Η υπαισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου ως σύμβαμα ιατρογενούς αιτιολογίας είναι μια από τις πιο δυσάρε­στες στιγμές στην άσκηση της οδοντιατρικής επιστήμης. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετηθούν οι παράγοντες που συνδέονται με την πρόληψη, την πρό­γνωση και τη θεραπεία της υπαισθησίας του κάτω φατνια­κού. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν λεπτομερώς τα σύγ­χρονα βιβλιογραφικά δεδομένα, από όπου προκύπτει ότι η υπαισθησία ως ιατρογενές σύμβαμα μπορεί να συμβεί κατά την αναισθησία, την ενδοδοντική θεραπεία, τη χει­ρουργική εξαγωγή τρίτων γομφίων και τη γενικότερη οδο­ντοφατνιακή εγχειρητική, επίσης και κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί...

Σύνδρομα κεφαλής και τραχήλου με εκδηλώσεις από τη στοματική κοιλότητα

Θ. ΖΑΡΡΑ, Β. ΖΑΝΝΑ, Ν. ΝΑΤΣΙΝΑΣ Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):61-72 Ο αριθμός των συνδρόμων που εμφανίζουν συμπτω­ματολογία από τη στοματική κοιλότητα είναι εξαιρετικά μεγάλος. Ο γενικός οδοντίατρος θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς η γνώση της ύπαρξης αυτών των συνδρόμων εκτός από την έγκαιρη κι αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνοδών οδοντικών ανωμαλιών μπορεί να συμβάλλει στη διάγνωσή τους, αφού σε κάποιες περι­πτώσεις τα ενδοστοματικά ευρήματα μπορεί να είναι τα πρώιμα ή και μοναδικά συμπτώματα του συνδρόμου. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συνοψί­σει τα σημαντικότερα από τα σύνδρομα κεφαλής και τρα­χήλου με συμπτωματολογία από τη στοματική κοιλότητα, με έμφαση, ιδίως, στις οδοντικές ανωμαλίες αριθμού και δομής. Η εργασία στηρίχτηκε, κυρίως, σε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, σε...

Ο μικρός ασθενής στο ιατρείο: Τεχνικές διαμόρφωσης επιθυμητής συμπεριφοράς

Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΥ, Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):73-78 Η οδοντιατρική πράξη μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα δύσκολη, όταν αφορά μη συνεργάσιμους μικρούς ασθε­νείς ενέχοντας ακόμα και τον κίνδυνο τραυματισμού αυτών. Ετσι, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές για να διευκολύνουν τον οδοντίατρο να διαμορφώσει την επιθυ­μητή συμπεριφορά του παιδιού. Οι τεχνικές αυτές περι­λαμβάνουν τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τη χρήση σωστού τόνου, έντασης και ρυθμού φωνής, την τεχνική λέω-δείχνω-κάνω, την επιβράβευση της θετικής συμπεριφοράς, την αρνητική ενίσχυση, τον αντιπερισπα­σμό της προσοχής ,την τεχνική της χαλάρωσης, την τεχνι­κή παροχής προτύπου, την τεχνική της συστηματικής απευαισθητοποίησης και τη μέθοδο του σωματικού περιο­ρισμού. Κάποιες από αυτές συντελούν στη βελτίωση της επικοινωνίας με τον ασθενή, ενώ άλλες στοχεύουν στο να καταστείλουν προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού...
1 2