ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Η ιστορική εξέλιξη των οδοντιατρικών αποτυπωτικών υλικών

Ι. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ, Σ. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ. Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):187-194 Η ιστορία του οδοντιατρικού αποτυπώματος ξεκινά από τη χρονική στιγμή που άνθρωποι συνειδητοποίη­σαν ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή αντικατά­σταση των ελλειπόντων δοντιών αποτελούσε η λεπτο­μερής αντιγραφή της μορφολογίας και της λειτουργίας των στοματικών ιστών. Πριν τα μέσα του 18ου αιώνα, δεν έχει ανευρεθεί καμία καταγεγραμμένη αναφορά η οποία να πληροφορεί την ύπαρξη κάποιου υλικού που να έχει χρησιμοποιηθεί στην αποτύπωση των δοντιών και των (υπολειμματικών ή μη) φατνιακών αποφύσε­ων. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται αφενός στο ότι έως τότε δεν είχαν επινοηθεί οι ολικές οδοντο­στοιχίες που θα λειτουργούσαν αποκλειστικά μέσω της συγκράτησης του στοματικού βλεννογόνου και θα αντι­καθιστούσαν τη φυσική οδοντοφυΐα, και αφετέρου στο ότι δεν είχε γίνει αντιληπτή η έννοια του εκμαγείου πάνω στο...

Υπολογισμός του μήκους εργασίας με ενδιάμεση ακτινογραφία (συμβατική, ψηφιακή) ή με ηλεκτρονικές συσκευές;

Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):195-207 Ο ακριβής καθορισμός του μήκους εργασίας, η επαρκής χημικομηχανική προπαρασκευή και η ερμητική έμφραξη του ριζι­κού σωλήνα, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. Από την ανασκόπηση της σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψη- φία των ερευνητών θεωρεί ως κυριότερη αιτία αποτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας το μη σωστό προσδιορισμό του μήκους εργασίας. Η λανθασμένη αυτή εκτίμηση έχει ως αποτέλεσμα η χημικομηχανική προπαρασκευή και η έμφραξη του ρ.σ. να μην γίνεται στο στενότερο σημείο του ρ.σ., στην περιοχή δηλαδή που προσφέρει τις ιδανικότερες συνθήκες για ερμητική έμφραξη. Χωρίς το «φράγμα» αυτό που προσφέρει η ερμητική έμφραξη στην ακρορριζική στένωση, τα μικρόβια μέσα στο ρ.σ. δεν αποκόπτονται από τις πηγές τροφοδοσίας τους, με αποτελέσματα οι τοξίνες τους να φτάνουν...

Γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις

Β. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΓΑΡΕΦΗΣ Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής επί Εμφυτευμάτων, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):209-215 Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις έχουν χρησι­μοποιηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες ως εναλλακτική λύση των συμβατικών μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσε­ων, κυρίως, σε περιοχές υψηλών αισθητικών απαιτήσεων. Ωστόσο, δεν έτυχαν της αναμενόμενης ευρείας εφαρμο­γής, λόγω της παράλληλης ανάπτυξης των ολοκεραμικών συστημάτων, αλλά και κάποιων τεχνικών δυσκολιών, όπως της ανάγκης για εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό. Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις βασίζονται στην όπτηση κεραμικού υλικού πάνω σε πολύ λεπτό φύλλο καθαρού χρυσού που δημιουργείται στα οδοντικά κολοβώ­ματα με την τεχνική της ηλεκτροεπίστρωσης. Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μιας ποικι­λίας επανορθωτικών αποκαταστάσεων, όπως ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες, τηλεσκοπικές κατασκευές κ.α. Στα κυριότερα πλεονεκτήματά των γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων συγκαταλέγονται η εξαιρετική οριακή τους εφαρμογή (<20μm), η...

Σύγχρονες εναλλακτικές δυνατότητες τοπικής αναισθησίας στην Οδοντιατρική

Γ. ΜΑΡΙΝΗΣ, Μ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Α. ΖΩΓΑΚΗΣ Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας, Ακτινολογίας και Χειρουργικής Εμφυτευμάτων, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):217-224 Παρά τις μεγάλες προόδους που έχουν γίνει στη φαρ­μακολογία των τοπικών αναισθητικών και την άσκηση της οδοντιατρικής τις τελευταίες δεκαετίες, που έκαναν τις επανορθωτικές εργασίες περισσότερο ανώδυνες και ευκο­λότερα αποδεκτές από τους ασθενείς, η θέα της βελόνης είναι ένας από τους κυριότερους φόβους που αποτρέπουν τους ασθενείς από το να επισκεφτούν τον οδοντίατρο. Για να αντιμετωπιστεί το μειονέκτημα αυτό έχουν προταθεί μέχρι σήμερα τρεις εναλλακτικοί μέθοδοι τοπικής αναι- σθησίας:1.η συσκευή Wand 2.η ηλεκτρονική αναισθησία και 3. η αναισθησία ψεκασμού. Η συσκευή Wand έχει το πλεονέκτημα ότι η έγχυση του αναισθητικού διαλύματος γίνεται με σταθερό ρυθμό και ο πόνος είναι ελαττωμένος. Με τη συσκευή αυτή μπορούν...

Υλικά ανάστροφης έμφραξης

Ε. ΖΕΡΒΟΥ, Α. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):225-232 Πολλά είναι τα υλικά που κατά καιρούς χρησιμοποιή­θηκαν για ανάστροφη έμφραξη ριζικών σωλήνων σε ακρορριζεκτομημένα δόντια, όπως το αμάλγαμα, το IRM, το Super EBA cement, το Harvard-Cement, το Diaket, το Gold-leaf, το Ketac-Endo, το Geristone, το Teflon, το Poly- Hema, Hydron, το Zinc-phosphate cement, το Cavit, και το aluminium oxide ceramic glass-ionomer cement. Το αμάλγα­μα είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιηθέντα υλικά, στο οποίο, όμως, αποδίδονται από τους ερευνητές μειονε­κτήματα, λόγω της επίδρασής του στους περιακρορριζι­κούς ιστούς. Ενα νέο υλικό, το ΜΤΑ (mineral trioxide aggregate), που χρησιμοποιήθηκε τελευταία σε ανάλογες έρευνες, φαίνεται πως έχει καλύτερη συμπεριφορά προς τους περιακρορριζικούς ιστούς, αλλά παρέχει και καλύτε­ρη απόφραξη. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ανάστροφη έμφραξη, υλικά...

Γραμμοειδές ερύθημα των ούλων

Φ. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Δ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Εργαστήριο Στοματατολογίας, Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):233-239 Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 περιγράφηκε σε άτομα με HIV-λοίμωξη μια νέα νοσολογική οντότητα που εντοπιζόταν στους περιοδοντικούς ιστούς και η οποία χαρακτηρίσθηκε τότε ως ουλίτιδα σχετιζόμενη με τη HIV- λοίμωξη. Το 1993 η εν λόγω οντότητα μετονομάστηκε σε γραμμοειδές ερύθημα των ούλων και έγινε αποδεκτό ότι σχετίζεται ισχυρά με τη HIV-λοίμωξη. Η εκδήλωση του γραμμοειδούς ερυθήματος των ούλων, συμβαίνει συνήθως στα πρώτα στάδια της HIV-λοίμωξης και κλινικά χαρακτηρίζεται από μία έντονα ερυθηματώδη ζώνη των ελεύθερων ούλων, πάχους λίγων χιλιο­στών, γύρω από τους αυχένες των δοντιών, η οποία μπο­ρεί να επεκτείνεται σ’ όλη την έκταση των ούλων ή να είναι περιορισμένης έκτασης. Χαρακτηριστικό γνώρισμά του, είναι το γεγονός ότι δε...

Κλινικοί, μορφολογικοί και μοριακοί δείκτες. Η προγνωστική τους αξία στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας

Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ, Αθ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Εργαστήριο Στοματατολογίας, Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):241-248 Παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει υπάρξει τα τελευ­ταία χρόνια όσον αφορά τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, η πρόγνωση των κακοήθων νεοπλασμάτων της στοματικής κοιλότητας παραμένει ακόμα πτωχή. Ετσι, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη της γνώσης και αξιολόγη­σης των διαφόρων προγνωστικών παραμέτρων, που αυτο­νόητα σχετίζονται και με την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος στον κάθε ασθενή. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με τον ασθενή (ηλικία, φύλο, γενικοί παράγοντες, ανοσολογικές παράμετροι) ή με τον όγκο (εντόπιση, TNM σταδιοποίηση, ιστολογικές παράμετροι κ.τ.λ.). Τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο της προσοχής των επιστημόνων βρίσκονται οι μελέτες για την κατανομή του DNA, οι δείκτες πολλαπλασιασμού, συγκεκριμένα ογκογονίδια, συστατικά του εξωκυττάριου οργανισμού και οι μεταλλοπρωτεινάσες....
1 2