ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Ανάταξη εξαρθρήματος κροταφογναθικής διάρθρωσης με στοματοδιαστολέα

I. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΓΡ. ΒΕΝΕΤΗΣ, ΣΤ. ΤΣΟΒΑ, Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):19-24 Σκοπός: Το εξάρθρημα της Κ Γ Δ είναι αρκετά συχνό σύμβαμα, για το οποίο ο εφημερεύων νοσοκομεια­κός γιατρός (οδοντίατρος ή γναθοπροσωπικός χειρουρ­γός) αλλά και ο ιδιώτης οδοντίατρος καλείται να θεραπεύσει-ανατάξει άμεσα. Η ανάταξη τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δειχθεί ένας άλλος, εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος ανάτα­ξης του εξαρθρήματος της ΚΓΔ με τη χρήση του στοματο­διαστολέα. Μέθοδος: παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις ασθενών με οξύ εξάρθρημα ΚΓΔ, στους οποίους έγινε επιτυχής χρήση του στοματοδιαστολέα Douen- Molt, με αποτέλε­σμα άμεση ανάταξη, χωρίς τη χρήση υποβοηθητικών μέσων, πχ μυοχαλαρωτικών, τοπικών αναισθητικών κτλ. Και στις δύο περιπτώσεις είχε προηγηθεί αποτυχημένη προσπάθεια ανάταξης με τον κλασσικό «Ιπποκράτειο» τρόπο της αμφίχειρης σύλληψης της κάτω γνάθου, και της...

Νεότερα συστήματα αισθητικών πολυμερών και ολοκεραμικών αξόνων

Β.Α. ΑΛΕΞΟΥΔΗ , Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΓΑΡΕΦΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):25-36 Η ανασύσταση μύλης ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με ενδορριζικό άξονα αποτελεί καθημερινή κλινική πρακτική. Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς μεταλλικοί προκατασκευασμένοι άξονες και χυτοί μεταλλικοί με ψευδοκολόβωμα μύλης. Ωστόσο, οι αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις οδήγησαν στη χρήση και άλλων υλικών για κατασκευή αξόνων. Τέτοιοι είναι πολυμερείς άξονες με ανθρακονήματα (C-posts), υαλονήματα, ίνες χαλαζία, διασταυρούμενες ίνες πολυαιθυλενίου, καθώς και πολυμερείς άξονες από ίνες πυριτίου/ζιρκονίου εμβυθισμένες σε εποξική ή σε πολυεστερική και μεθακρυλική ρητινώδη μήτρα. Υπάρχουν, επίσης, και προκατασκευασμένοι ολοκεραμικοί άξονες αλουμίνας ή διοξειδίου του ζιρκονίου, σε συνδυασμό με πολυμερή ή χυτεύσιμα υαλοκεραμικά υλικά για την ανασύσταση μύλης. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διεξοδική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις ιδιότητες και την κλινική συμπεριφορά των νεότερων...

Η χρήση της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας στον προεγχειρητικό έλεγχο για την εξαγωγή έγκλειστων και ημιέγκλειστων σωφρονιστήρων της κάτω γνάθου

ΓΡ. I. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):37-45 Εξαιτίας των στενών ανατομικών σχέσεων μεταξύ των ακρορριζίων των έγκλειστων αι ημιέγκλειστων σωφρονιστή­ρων της κάτω γνάθου με το γναθιαίο πόρο, επιβάλλεται προ-εγχειρητική προετοιμασία, που θα περιλαμβάνει έναν λεπτο­μερή ακτινογραφικό έλεγχο και αξιολόγηση όλων των ανατο­μικών δομών σε σχέση με τα έγκλειστα δόντια έτσι, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση δυσάρεστων συμβαμάτων και να ελα­χιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ζωτικών στοιχείων. Η ακτινογραφία εκλογής για αυτόν τον προεγχειρητικό ακτινο­γραφικό έλεγχο είναι η πανοραμική ακτινογραφία και επικου­ρικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν η οπισθοφατνιακή ακτινο­γραφία και η ακτινογραφία δήξεως. Υπάρχουν, όμως, περι­στατικά στα οποία δεν είναι αρκετές οι πληροφορίες που δίνονται από τις τρεις αυτές απεικονιστικές μεθόδους και αυτό οφείλεται στο γεγονός της αλληλεπικάλυψης των ανα­τομικών μορίων που οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση και διά­γνωση της κατάστασης....

Πρώιμες εξαγωγές τρίτων γομφίων

Θ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):47-54 Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να επισημάνει τις ενδείξεις της πρώιμης και προφυλακτικής εξαγωγής των τρίτων γομφίων. Η αφαίρεση των σωφρονιστήρων αποτε­λεί την πιο συχνή χειρουργική επέμβαση στην περιοχή του στόματος. Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες ενδείξεις, που δικαιολογούν την επέμβαση αυτή και που αφορούν μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις, σχετιζόμενες με την παρουσία του τρίτου γομφίου. Ωστόσο, η επιστημονική διαφωνία παραμένει όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασυμπτωματικών τρίτων γομφίων. Οι θιασώτες της προφυλακτικής αφαίρεσης των ασυ­μπτωματικών τρίτων γομφίων διατείνονται ότι τα πλεονε­κτήματα της επέμβασης αναιρούν κατά πολύ τις όποιες επιφυλάξεις. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της συντηρητικής αντιμετώπισης θεωρούν πως η επιστημονική τεκμηρίωση της προφυλακτικής αφαίρεσης δεν είναι πειστική. Η ανάπτυξη δευτερογενούς συνωστισμού στην περιο­χή των κάτω τομέων οδήγησε στην πρώιμη...

Κλινική εφαρμογή του Laser Erbium στη χειρουργική στόματος

Σ. ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ, Σ. ΤΣΕΛΙΟΣ, ΚΛ. ΚΑΡΑΜΙΓΚΟΥ, Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Ε. ΣΙΓΚΟΥΔΗ, Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):55-62 Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της κλινικής εφαρμογής του LASER ERBIUM στη χειρουργική του στό­ματος. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της συσκευής Erb:YAG 2940ητ,οι τεχνικές που χρησιμο­ποιούνται για τη διενέργεια των επεμβάσεων, τα θεμελιώ­δη μεγέθη της φυσικής της ακτινοβολίας laser, τα μέτρα προστασίας κατά τη χρήση του, καθώς και τα πλεονεκτή­ματα που προκύπτουν από αυτή. Επιπροσθέτως, παρου­σιάζονται περιστατικά χειρουργικής ενδοδοντίας, εγκλεί­στου τρίτου γομφίου και αφαίρεσης εμφυτεύματος, τα οποία αντιμετωπίστηκαν στην κλινική της γναθοπροσωπι­κής χειρουργικής του ΑΠ0 και σε ιδιωτικό οδοντιατρείο. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα που παρατηρήθηκαν είναι η μειωμένη αιμορραγία κατά τη διάρκεια της επέμβα­σης, λόγω της αιμοστατικής δράσης του laser ερβίου, και καλύτερη ανοχή από τους ασθενείς σε σχέση με την...

Η θαλιδομίδη στην αντιμετώπιση των υποτροπιαζουσών αφθών

Β. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Δ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):63-70 H θαλιδομίδη παρασκευάστηκε το 1954 και αργότερα κυκλοφόρησε στο εμπόριο ως ηρεμιστικό. Τα πρώτα χρό­νια κυκλοφορίας, έτυχε ευρείας αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα παρατηρήθηκαν και οι πρώτες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η συχνότερη βλάβη ήταν η φωκομέλεια, αλλά η μακροχρόνια χρήση της, συνδέθηκε με την εκδήλωση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως π.χ. περιφερικής νευρίτιδας. Το αποτέλεσμα, ήταν η απόσυρση από την κυκλοφορία. Το 1965, όμως, λόγω της αποτελεσματικότητάς της στην αντιμετώπιση της νόσου του Hansen, το φάρμακο επανακυκλοφόρησε. Σήμερα, η θαλιδομίδη αποτελεί εναλλακτικό φάρμακο στην αντιμετώ­πιση πολλών δερματικών νοσημάτων και σε πολλά κράτη χρησιμοποιείται και για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των υποτροπιαζουσών αφθών. Τα τελευταία χρόνια, σχετικά με την αιτιοπαθογένεια των αφθών ευρύτερη αποδοχή έχει θεωρία, σύμφωνα με την οποία...