ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 36 (2008)"

Τόμος 36 (2008)

Η αναγκαιότητα της «Οδοντιατροδικαστικής»

Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):265-266 Τα εξατομικευμένα οδοντικά και στοματικά χαρακτηριστικά, εφόσον εξετασθούν και αξιολο­γηθούν δεόντως, συνθέτουν ταυτότητα, που οδη­γεί σε αναγνώριση και ταυτοποίηση. Με βάση τα παραπάνω, η «Οδοντιατροδικαστική» είναι απαραί­τητη αρωγός των οργάνων επιβολής του Νόμου, με κοινό στόχο την πλήρη και ορθή απονομή του Δικαίου. Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντιατροδικαστικής έχει πολλά πεδία δράσης, ανάμεσα στα οποία είναι η διερεύνηση ανθρωποκτονιών, βιαιο­πραγιών σε παιδιά και σεξουαλικών εγκλημάτων, σε μαζικές καταστροφές (όπως: αεροπορικά ατυ­χήματα, τρομοκρατικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές, όπου τα πτώματα δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν οπτικά ή μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και η αναγνώριση/ταυτοποίηση ή αποσυσχετισμός εξαρτάται, κυρίως, από την εφαρμογή της Οδοντιατροδικαστικής Επιστήμης), σε ανθρωπολογικές και αρχαιολογικές έρευνες, κ.α. Οι εμπλεκόμενοι στην εξιχνίαση των παραπά­νω υποθέσεων(αστυνομικές, ανακριτικές, εισαγγε- λικές αρχές, ιατροδικαστές, αρχαιολόγοι,...

Οδοντιατρική προετοιμασία ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε γενική αναισθησία. Αναφορά δύο περιπτώσεων περιαναισθητικού οδοντικού τραύματος

Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ, Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):267-272 Η πρόκληση τραύματος στον οδοντικό φραγμό συνιστά συχνή επιπλοκή της γενικής αναισθησίας. Το γεγο­νός αυτό καθιστά αναγκαία την προεγχειρητική εξέταση του ασθενούς και αναγνώριση όλων εκείνων των προδιαθεσικών παραγόντων που συνδέονται με την πρόκληση περιαναισθητικού οδοντικού τραύματος-ΠΟΤ. Ο αναισθη­σιολόγος επιβάλλεται να ενημερώνει τον ασθενή και να τον παραπέμπει στο γενικό οδοντίατρο, ο οποίος οφείλει να προετοιμάσει κατάλληλα τον ασθενή, με σκοπό την αποφυγή τραυματισμών. Η σωστή διαχείριση των ασθε­νών μειώνει το ποσοστό ΠΟΤ που συχνά αποτελεί και αιτία ποινικής δίωξης του ιατρού. Αναφέρονται δύο περι­στατικά πρόκλησης ΠΟΤ από την πανεπιστημιακή κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Γενική αναισθησία,...

Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση αιμοφιλικών ασθενών στο Οδοντιατρείο

Β. ΣΠΑΤΟΥΛΑ Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):281-289 Η αιμοφιλία ή αιμορροφιλία είναι μια κληρονομούμενη νόσος, που οφείλεται σε ανεπάρκεια των παραγόντων πήξης. Με βάση τον παράγοντα που λείπει υπάρχουν τέσ­σερις βασικοί τύποι αιμοφιλίας: αιμοφιλία Α (έλλειψη του παράγοντα VIII), αιμοφιλία Β (έλλειψη του παράγοντα ΙΧ), αιμοφιλία C (ανεπάρκεια του παράγοντα ΧΙ) και η νόσος von Willebrand (ποιοτική- ποσοτική διαταραχή του παράγο­ντα VIII). Ανάλογα με το ποσοστό του ελλείποντος παρά­γοντα η νόσος έχει κατηγοριοποιηθεί ως εξής: ήπια, μέτρια και βαριά μορφή. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου ποικίλουν από περιστασιακές αιμορραγίες μέχρι σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια, με αποτέλεσμα οι αιμοφιλικοί να θεωρούνται μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των τρόπων αντιμετώπισης (τοπικής και συστηματικής) αυτών των ασθενών στο οδοντιατρείο. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ...

Φάρμακα και υλικά που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των ριζικών σωλήνων κατά την ενδοδοντική θεραπεία

Β. ΣΠΑΤΟΥΛΑ Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):281-289 Η αιμοφιλία ή αιμορροφιλία είναι μια κληρονομούμενη νόσος, που οφείλεται σε ανεπάρκεια των παραγόντων πήξης. Με βάση τον παράγοντα που λείπει υπάρχουν τέσ­σερις βασικοί τύποι αιμοφιλίας: αιμοφιλία Α (έλλειψη του παράγοντα VIII), αιμοφιλία Β (έλλειψη του παράγοντα ΙΧ), αιμοφιλία C (ανεπάρκεια του παράγοντα ΧΙ) και η νόσος von Willebrand (ποιοτική- ποσοτική διαταραχή του παράγο­ντα VIII). Ανάλογα με το ποσοστό του ελλείποντος παρά­γοντα η νόσος έχει κατηγοριοποιηθεί ως εξής: ήπια, μέτρια και βαριά μορφή. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου ποικίλουν από περιστασιακές αιμορραγίες μέχρι σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια, με αποτέλεσμα οι αιμοφιλικοί να θεωρούνται μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των τρόπων αντιμετώπισης (τοπικής και συστηματικής) αυτών των ασθενών στο οδοντιατρείο. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ...

Αποκατάσταση μικρών και μεγάλων ενδοστοματικών οστικών ελλειμμάτων με τη χρήση ενός νέου κεραμικού υλικού β – TCP

Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Σ. ΡΟΔΙΟΥ, ΓΡ. ΒΕΝΕΤΗΣ, Σ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):291-303 Στο παρελθόν επικρατούσε η άποψη πως τα ισχυρά αντισηπτικά αρκούσαν για να εξουδετερώσουν τα μικρό­βια και τα οργανικά υπολείμματα, όταν όμως δεν είχε προηγηθεί η χημικομηχανική επεξεργασία του ριζικού σωλήνα, ο ερεθισμός των περιακρορριζικών ιστών ήταν αναπόφευκτος με αποτέλεσμα να δημιουργείται φαύλος κύκλος, ο οποίος συνήθως κατέληγε σε εξαγωγή του δοντιού. Από το 1940 και μετά άρχισε να δίνεται έμφαση στη μηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων. Τα ισχυ­ρά αντισηπτικά όπως η φορμοκρεσολη, η οποία προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση στους περιακρορριζικούς ιστούς και έχει τοξική, μεταλλαξιογόνα και καρκινογόνα δράση, σιγά-σιγά αντικαταστήθηκαν με ήπια αντισηπτικά, ενώ ήπια μη αποτελεσματικά αντισηπτικά όπως η ευγενόλη αντικαταστήθηκαν με άλλα πιο δραστικά. Το υδροξείδιο του ασβεστίου...

Η βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων στα σύγχρονα πολυμερή βάσεων οδοντοστοιχιών

Ε. ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ Εργαστήριο Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής, Τομέας Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):305-314 Ενα από τα πιο συχνά προβλήματα στη σύγχρονη οδοντιατρική πράξη είναι η αντιμετώπιση οστικών ελλειμ­μάτων της φατνιακής ακρολοφίας. Λύση στο πρόβλημα έρχεται να δώσει η σχετικά νέα τεχνική της Κατευθυνόμενης Οστικής Αναγέννησης. Ο οδοντίατρος έχει στη διάθεσή του μια μεγάλη ποι­κιλία μοσχευμάτων αλλά και μεμβρανών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα συνθετικά υποκατάστατα οστού βρί­σκονται τα τελευταία χρόνια υπό συνεχή έρευνα, καθώς παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήματα ως προς τα υπόλοι­πα υλικά, όσον αφορά το κόστος, την ευκολία χειρισμού και την ποσότητα η οποία είναι περιορισμένη όταν χρησι­μοποιείται αυτομόσχευμα. Από την ομάδα αυτή ένα από τα πιο μελετημένα υλικά είναι το TCP για το οποίο αναφέ­ρονται πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη διεθνή βιβλιογραφία. Το θειικό...

Κεφαλομετρική μελέτη της θέσης και του μεγέθους της άνω γνάθου σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών με τάξη II, κατηγορία 1 κατά Angle

Ο.-Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, Ν. ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ, Σ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Σ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΤΣΑΤΑΛΑ Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):315-320 Τα ακρυλικά πολυμερή αποτελούν από την εισαγωγή τους, πριν από περισσότερο από εκατό χρόνια, τα υλικά εκλογής για την κατασκευή βάσεων οδοντοστοιχιών, γιατί παρέχουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό επιθυμητών ιδιοτήτων, καθώς και σχετικά ευχερή εργαστηριακή διαδικα­σία. Ως πολυμερή, είναι επιδεκτικά ποικίλων επεμβάσεων στη σύνθεσή τους για τη βελτίωση της ικανοποιητικής μεν, αλλά όχι ιδανικής, μηχανικής τους απόδοσης. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι τροποποιήσεις στη σύνθεση και οι ενισχύσεις στη δομή που εφαρμόζονται ή προτείνονται για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των ακρυλικών βάσε­ων οδοντοστοιχιών. Το υλικό προήλθε από ανασκόπηση της διεθνούς ερευνητικής βιβλιογραφίας και αξιολογήθηκε τόσο με βάση τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν οι προτεινόμενες επεμβάσεις ως προς τη μηχανική συμπεριφορά...
1 2 3 5