ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Κινητή προσθετική. Ιστορική αναδρομή και διαχρονική εξέλιξη

Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, I. ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, Η. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):175-178 Οι ασθένειες της στοματικής κοιλότητας αποτε­λούν πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης από το ξεκί­νημά της. H ανακάλυψη κρανίων των ανθρώπων του Cro-Magnon, οι οποίοι κατοίκησαν τη Γη 25.000 χρόνια πριν, μας δείχνουν στοιχεία οδοντικής τερηδόνας. Η πρώτη έγγραφη αναφορά γίνεται το 5000 π.Χ. σε ένα αρχαίο κείμενο από τους Σουμέριους, οι οποίοι περι­γράφουν τα «οδοντικά σκουλήκια» ως το αίτιο της οδο­ντικής τερηδόνας. Υπάρχουν, επίσης, αναφορές για τους Κινέζους, οι οποίοι γύρω στα 2.700 π.Χ. εφάρμο­ζαν τον βελονισμό για την αντιμετώπιση του οδοντικού πόνου. Η πρώτη όμως προσπάθεια του ανθρώπου να σώσει και να αντικαταστήσει κατεστραμμένα δόντια του αναφέρεται το 2.500 π.Χ. στην αρχαία Αίγυπτο και αφορά περιπτώσεις ναρθηκοποίησης δοντιών με χρυσό σύρμα ή δακτυλίους (Εικ. 1). ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ...

Η τεχνική της εξισορρόπησης της σύγκλεισης και η σημασία της στην καθημερινή κλινική πράξη

Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):179-187 Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τεχνική της εξι­σορρόπησης της σύγκλεισης δια του εκλεκτικού τροχισμού, τόσο σε φυσικούς φραγμούς όσο και σε τεχνητά δόντια, ώστε να γίνει κατανοητή η εφαρμογή της στην καθημερινή κλινική πράξη. Αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στη φυσιολογικά αποδεκτή σύγκλειση, καθώς και στις έννοιες «συγκλεισιακή δυσαρμονία» και «οδοντικές παρεμβολές», ενώ παράλληλα δίνονται οι πιο πρόσφατοι ορισμοί των βασικών με τη σύγκλειση εννοιών. Στη συνέχεια στο κύριο μέρος της εργασίας, περιγρά­φεται λεπτομερώς και κατά στάδια η τεχνική της εξισορ­ρόπησης δια του εκλεκτικού τροχισμού. Είναι καλό να τονιστεί πως οι κανόνες αυτοί βρίσκουν εφαρμογή, τόσο σε φυσικά δόντια, όσο και σε προσθετικές αποκαταστάσεις, ιδιαίτερα στο στάδιο του ενδοστοματικού ελέγχου. Στη συζήτηση του παρόντος άρθρου γίνεται μια σύντομη ανασκόπηοη...

Τοπική αναισθησία στην οδοντιατρική: Πως αντιμετωπίζουν τη διαδικασία οι οδοντίατροι και οι ασθενείς τους

Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ, X. ΓΕΩΡΠΟΥ, Π. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Κ. ΠΑΜΦΙΛΙΔΗΣ, Δ. ΠΡΙΝΤΖΑ ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):189-194 Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της πειραματικής μελέτης ήταν να εξε­τάσει την αποτελεσματικότητα ενός συγκολλητικού παράγοντα ολικής οξικής κατεργασίας και δύο αυτοαδροποιητικών παραγόντων στην ορια­κή μικροδιείσδυση αποκαταστάσεων μετά από τεχνητή γήρανσή τους με θερμικές ανακυκλώσεις. Υλικό και μέθοδος: Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι συγκολλητικοί παράγοντες XP Bond (De Trey/ Dentsply), Clearfil tri-S Bond (Kuraray) και G Bond (GC) και η σύνθετη ρητίνη Z 250 (3M/ESPE). Στις παρειακές επιφάνειες 48 βόειων τομέων παρασκευάσθηκαν κοιλότητες V ομάδας. Τα δόντια χωρίσθηκαν σε 3 πειραματικές ομάδες. Στα τοιχώματα των δοντιών κάθε ομάδας εφαρμόσθηκε ένας από τους συγκολλητικούς παράγοντες που μελετήθηκαν και οι κοιλότητες αποκα­ταστάθηκαν με τη σύνθετη ρητίνη Z 250. Οκτώ αποκαταστάσεις από κάθε ομάδα διατηρήθηκαν σε...

Η επίδραση της θερμικής ανακύκλωσης στην οριακή μικροδιείσδυση αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης με τρεις συγκολλητικούς παράγοντες

Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ, Ζ. ΚΑΜΕΑ, Μ. ΧΕΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):195-202 ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA:

Έξοδος εκμφρακτικών υλικών των ριζικών σωλήνων στο ιγμόρειο άντρο

Β.Α. ΑΛΕΞΟΥΔΗ, Α. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ, Κ. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):203-209 Το έδαφος του ιγμορείου έρχεται σε στενή ανατομική σχέση με τις ρίζες των γομφίων, προγομφίων και πολλές φορές κυνοδόντων της άνω γνάθου. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με διάφορα συμβάματα κατά την άσκηση της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας. Σε αυτά περιλαμ­βάνονται η έξοδος εμφρακτικού υλικού (κώνοι γουταπέρ­κας, κώνοι αργύρου, φυράματα), καθώς επίσης και υγρών διακλυσμού και αντισηπτικών φαρμάκων στο χώρο του ιγμορείου άντρου. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι η αναζήτηση τέτοιων συμβαμάτων κατά τη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία και η προτεινόμενη αντιμετώπισή τους. Οι αναφορές σχετικά με έξοδο κώνων αργύρου και γουταπέρκας στο ιγμόρειο είναι σχετικά περιορισμένες, όπως επίοης και οι αναφορές σχε­τικά με έξοδο υγρών διακλυσμού (υποχλωριώδους νατρίου) και αντισηπτικών φαρμάκων. Συνηθέστερες είναι οι ανα­φορές σχετικά με την...

Φάρμακα που επιδρούν στον ξενιστή και θεραπεία των νόσων του περιοδοντίου

Σ. ΜΕΝΤΗ ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):211-221 Η ενεργοποίηση, από τη βακτηριακή προσβολή, των νόσων του περιοδοντίου και η διαφοροποίηση, από το αμυντικό υπόστρωμα του ξενιστή οργανισμού, της εξέλι­ξής τους, αποτέλεσε το αξίωμα στο οποίο στηρίχθηκαν οι προσπάθειες θεραπευτικής αντιμετώπισης των περιοδο­ντικών νόσων. Η φαρμακευτική προσέγγιση, η οποία αρχι­κά εστιάστηκε στη μείωση του μικροβιακού φορτίου, σύντομα έστρεψε το ενδιαφέρον της και στην προσπά­θεια ελέγχου της φλεγμονώδους αντίδρασης του ξενι­στή. Η καταστολή της καταστρεπτικής επίδρασης της φλεγμονής στους περιοδοντικούς ιστούς, αποτέλεσε το στόχο ορισμένων ομάδων φαρμακευτικών ουσιών, όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, η χαμηλή δόση δοξυκυκλίνης, τα διφωσφονικά άλατα και οι λιποξίνες. Η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, ως προς ορι­σμένες κλινικές παραμέτρους, ύστερα από χορήγηση σε πειραματόζωα και ασθενείς, αλλά και η διαπίστωση της βραχείας διάρκειας του αποτελέσματος και...

Το Βραχύ Οδοντικό Τόξο ως σχέδιο θεραπείας σε οπίσθια νωδότητα με ελεύθερα άκρα: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Σ. ΜΠΟΣΝΑ, Π. ΓΑΡΕΦΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):223 -231 Μεταξύ των δυνατών σχεδίων θεραπείας σε περιπτώ­σεις οπίσθιας νωδότητας περιλαμβάνεται και η διατήρηση μιας λειτουργικής, αλλά όχι πλήρους οδοντοφυΐας. Βραχύ Οδοντικό Τόξο (Β.Ο.Τ.) ονομάζεται η οδοντοφυΐα με ελλείποντα ζεύγη ανταγωνιστών δοντιών στις πλέον οπί­σθιες περιοχές. Το βραχύ οδοντικό τόξο προκύπτει όταν δεν αντικαθίστανται οπίσθια δόντια που έχουν εξαχθεί ή όταν εξάγονται οπίσθια δόντια, συνήθως με εκτεταμένες τερηδονικές ή περιοδοντικές βλάβες. Στην εργασία αυτή επισημαίνονται, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, οι ενδείξεις και αντενδείξεις της εφαρμογής του Β.Ο.Τ., τα πιθανά του πλεονεκτήματα, καθώς και ορι­σμένοι προβληματισμοί σχετικά με την πρόγνωση του. Οι προβληματισμοί σχετικά με την αξία του Β.Ο.Τ. αφορούν: α) στην ικανότητα μάσησης των ατόμων με βραχύ τόξο, β) στις διαιτητικές συνήθειες των ατόμων αυτών, γ) στη στα­θερότητα...