ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / "Τεύχος 2"

Τεύχος 2

Απεικονιστικές μέθοδοι στον προεγχειρητικό έλεγχο για τοποθέτηση εμφυτευμάτων

ΧΡ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Γ. ΤΕΖΑΨΙΔΗΣ, ΧΡ. ΤΣΑΜΗΣ, Α. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ, Γ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):103-114 Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι να παρουσιαστούν όλες οι απεικονιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον προεγχειρητικό έλεγχο των εμφυτευμάτων με τις ενδείξεις τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που η κάθε μια παρουσιάζει. Το οστούν μπορεί να μελετηθεί μόνο με τη βοήθεια απεικονι- στικών τεχνικών. Η εκτίμηση της σχέσης του οστικού υπο­στρώματος προς εμφύτευση με το γναθιαίο πόρο, τα γνα- θιαία άντρα, τις ρινικές κοιλότητες και τον τομικό πόρο είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της καλής υγείας του ασθενούς και την επιτυχία της οστεοενσωμάτωσης. Επίσης, ο προσδιορισμός αυτός προεγχειρητικά είναι απα­ραίτητος για την επιλογή των βέλτιστων θέσεων και κλίσε­ων εμφύτευσης όπως, επίσης, και για την επιλογή του εμφυτεύματος με...

Οδοντινική υπερευαισθησία

Γ. ΠΑΝΝΕΛΗΣ, Μ. ΤΣΟΥΚΑΚΗ, Ξ. ΓΙΑΛΑΜΑ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):115 -124 Η οδοντινική υπερευαισθησία αποτελεί μια συχνά εμφανιζόμενη κατάσταση, που ταλαιπωρεί τους ασθενείς και προβληματίζει τους οδοντιάτρους όσον αφορά την αντιμετώπισή της. Μοναδικό κλινικό σύμπτωμα είναι ο πόνος, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως οξύς και διαξιφιστικός και εμφανίζεται μετά από επίδραση αλγογόνων ερεθισμά­των, τα οποία μπορεί να είναι μηχανικά, χημικά, θερμικά ή ωσμωτικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του «αινίγματος» οδοντινική υπερευαισθησία, μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην εργασία αυτή δίνο­νται στοιχεία επιδημιολογίας, καθώς και οι σημαντικότεροι αιτιολογικοί παράγοντες που δύναται να προκαλέσουν απώλεια αδαμαντίνης ή οστεΐνης και αποκάλυψη της οδο­ντίνης, με συνέπεια την εμφάνιση της οδοντινικής υπε­ρευαισθησίας. Γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των κυριότερων θεωριών που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο αυτό, με εκτενέστερη...

Ανάγκη οδοντικής αισθητικής αποκατάστασης: συσχέτιση της υποκειμενικής αντίληψης του ασθενή και της αντικειμενικής εκτίμησης του οδοντιάτρου με δημογραφικά χαρακτηριστικά

Μ. ΚΟΚΟΤΗ, Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, Γ. ΜΕΝΕΞΕΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):125-134 Η εκτίμηση των αισθητικών αναγκών και η επιλογή των απαιτούμενων παρεμβάσεων στην αισθητική περιοχή του στόματος, πιθανώς εξαρτώνται από το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο ή την ενασχόληση με επαγγελματι­κά αντικείμενα, τα οποία εμπεριέχουν τον παράγοντα αισθητική. Η υποκειμενική αντίληψη του ασθενή για την αισθητική των δοντιών μπορεί να συμπίπτει σε άλλοτε άλλο βαθμό με την αντικειμενική εκτίμηση του οδοντιάτρου. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν: Η διαμόρφωση ειδικών ερωτηματολογίων και η κατασκευή δεικτών υποκειμενικής αντίληψης του ασθενή και αντικειμενικής εκτίμησης του οδοντιάτρου, σχετικά με την ανάγκη οδοντικής αισθητικής αποκατάστασης. Η συσχέτιση της υποκειμενικής αντίληψης του ασθενή και της αντικει­μενικής εκτίμησης του οδοντιάτρου για την ανάγκη αισθητικής οδοντικής αποκατάστασης με την ηλικία, το φύλο και...

Ενδοστοματικές εκδηλώσεις σαρκώματος Kaposi

Φ. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Δ. Ζ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):135-142 Το σάρκωμα Kaposi είναι ένα πολυεστιακό νεόπλα­σμα, το οποίο προέρχεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων. Ταξινομείται σε τέσσερις τύπους: τον κλασ­σικό ή Μεσογειακό, τον ενδημικό ή Αφρικανικό, τον ιατρο- γενή ή μετά-μεταμοσχευτικό και τον επιδημικό ή σχετιζό- μενο με τη HIV-λοίμωξη. Αιτιολογικός παράγοντας είναι ο ανθρώπειος ερπητο'ίός 8 που προσδιορίζεται ως KSHV/HHV8 (Kaposi’s Sarcoma Human Virus/ Human HerpesVirus 8). Ο ιός ανιχνεύεται σε πολλά βιολογικά υγρά του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και το σάλιο. Κύριοι τρόποι μετάδοσής του θεωρούνται η σεξουαλική επαφή και η μεταφορά μέσω του αίματος ή των προϊόντων του. Στην παθογένεια κάποιων τύπων της νόσου (π.χ. του σχετιζόμενου με τη HIV-λοίμωξη) απαραίτητη θεωρείται η συμμετοχή και άλλων παραμέτρων. Στο χαρακτηριζόμενο Δυτικό κόσμο,...

Η χειρουργική διαχείριση του έγκλειστου κυνόδοντα της άνω γνάθου

Σ. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ, ΧΡ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):143-149 Η αντιμετώπιση του έγκλειστου κυνόδοντα της άνω γνάθου απαιτεί προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εκτί­μηση για τη θέση των δοντιών στο χώρο και για τη σχέση τους με τις γειτονικές δομές. Η απόφαση για την επιλογή της θεραπευτικής αντιμετώπισης γίνεται μετά από σχεδία­ση στην οποία εμπλέκεται ο ορθοδοντικός, ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός και ο περιοδοντολόγος. Μετά την εκλογή της τεχνικής, σημαντική είναι η εκτέλεση της χειρουργικής πράξης που θέτει σαφή όρια απελευθέρωσης του εγκλείστου για τη μελλοντική ορθο­δοντική μετακίνηση. Ο σκοπός όλων των παραπάνω είναι όχι μόνο η διευθέτηση του δοντιού στο φραγμό, αλλά η περιοδοντική υγεία των μαλακών ιστών και η εξασφάλιση ικανοποιητικής οστικής στήριξης. Οι συγγραφείς καταθέ­τουν την εμπειρία τους και τον προβληματισμό...

Άμεση VS καθυστερημένη μετεξακτική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Θ. ΛΙΛΛΗΣ, Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗ, Ε. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ, Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):151-160 Η θεραπεία ολικής ή μερικής νωδότητας με τη χρήση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων έχει καθιε­ρωθεί στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη και το ενδιαφέ­ρον έχει πλέον στραφεί στην τελειοποίηση της τεχνικής, τη μείωση του συνολικού χρόνου της θεραπείας και την απόδο­ση του μέγιστου αισθητικού αποτελέσματος. Η ανάγκη για μείωση του χρόνου θεραπείας οδήγησε στη μελέτη και εφαρ­μογή της άμεσης μετεξακτικής τοποθέτησης των εμφυτευμά­των. Το πρωτόκολλο της άμεσης τοποθέτησης, εκτός της μείωσης των χειρουργικών συνεδριών αναφέρεται ότι - υπό προϋποθέσεις - παρέχει επιπλέον πλεονεκτήματα όπως, ιδα­νική θέση τοποθέτησης, διατήρηση της αρχιτεκτονικής των περιεμφυτευματικών ιστών κ.α. Ωστόσο, προβλήματα ύπαρ­ξης τοπικών παθολογικών καταστάσεων, οστικών ελλειμμά­των και έλλειψη επαρκούς ποσότητας και ποιότητας μαλθα­κών ιστών για την κάλυψη του εμφυτεύματος είναι...