ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Η συμβολή της προσθετικής στην αποκατάσταση ιστικών ελλειμμάτων της αισθητικής ζώνης του στόματος. Ενδείξεις – Δυνατότητες

Χ. ΓΚΑΝΑ, Φ. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, Β. ΜΑΚΡΗΣ, Χ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):17-21 Κατά την απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών λόγω περιοδοντικής νόσου, επιμήκων καταγμάτων ριζών, ή και παρουσία διατρήσεων οστικών πετάλων ή ποικίλων άλλων παραγόντων, παρατηρείται σημαντική απορρόφηση της υπολειμματικής φατνιακής ακρολοφίας. Οι ελλείποντες ιστοί αφορούν το ύψος ή το εύρος της ακρολοφίας, ενδέχεται όμως και σε συνδυασμό τους. Η αισθητική και λειτουργική αναπλήρωση του ελλείμματος αποτελεί συχνά προϋπόθεση για μια αποδεκτή αποκατάσταση, επι­δίωξη που οδηγεί σε προπροσθετικές χειρουργικές επεμ­βάσεις. Σε περιπτώσεις όπου δεν ενδείκνυνται οι χειρουργι­κές επεμβάσεις, η αποκατάσταση των μαλακών ή σκληρών ιστών μπορεί να πραγματοποιηθεί με ακίνητες προσθετι­κές αποκαταστάσεις (Α.Π.Α.) που τοποθετούνται επί οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων ή παρασκευασμένων φυσικών δοντιών. Σκοπός της εργασίας είναι, η παρουσίαση των ενδεί­ξεων, αντενδείξεων και της δυνατότητας αποκατάστασης των χαμένων...

Εφαρμογή της διαδικασίας της τοπικής αναισθησίας στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης

Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ, Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Π. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Κ. ΠΑΜΦΙΛΙΔΗΣ, Δ. ΠΡΙΝΤΖΑ ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):23-32 To υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 300 ιδιώτες οδο­ντίατροι στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τα δεδομένα της έρευνας συλλέχτηκαν με έντυπο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους συγγραφείς της εργασίας κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης που έλαβε χώρα με επίσκεψη στο χώρο του κάθε οδοντιατρείου. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας βρέ­θηκε ότι η πλειοψηφία των οδοντιάτρων χρησιμοποιούν τη λιδοκαίνη (37,1 %) και την αρτικαίνη (41,1 %) με στατιστι­κά σημαντική συσχέτιση (Πίνακας 15) μεταξύ των ετών άσκησης της οδοντιατρικής και του είδους του χρησιμο­ποιούμενου τοπικού αναισθητικού. Το περισσότερο χρησι­μοποιούμενο αγειοσυσπαστικό είναι η επινεφρίνη (84%), ενώ η νορεπινεφρίνη χρησιμοποιείται περιορισμένα, αλλά σε στατιστικά μεγαλύτερο βαθμό από τους μεγαλύτερους σε ηλικία οδοντιάτρους. Η πλειονότητα των...

Μελέτη της αντικειμενικότητας της εκτίμησης του ύψους της φατνιακής ακρολοφίας με τη χρήση του Denta-Scan σε ασθενείς που εξετάζονται σε αξονικό τομογράφο

Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Κ. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ, Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):33-40 Η αξονική τομογραφία με τα ειδικά λειτουργικά προγράμματα ανα­σύνθεσης τομών κάθετων στη φατνιακή ακρολοφία αποτελεί την πιο αξιόπιστη απεικονιστική μέθοδο για τον προσδιορισμό της θέσης των διαφόρων ανατομικών μορίων και τον υπολογισμό του διαθέσιμου οστού. To Denta-Scan είναι το πρώτο ειδικό λειτουργικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε και κατασκευάστηκε, το 1996, για τον αξονικό τομογράφο της General Electric. Εκτοτε, όλες οι εξετάσεις που γίνονται για τον προεγχειρητικό έλεγχο των εμφυτευμάτων με αξονική τομογρα­φία χρησιμοποιούν ανάλογα ειδικά λειτουργικά προγράμματα. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη της αντικειμενικό­τητας της εκίμησης του ύψους της φατνιακής ακρολοφίας με τη χρήση του Denta-Scan σε ασθενείς. Εξετάστηκαν 51 ασθενείς και συνολικά 59 γνάθοι μερικής νωδότητας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι ασθενείς...

Αποκαταστάσεις οπίσθιων τερηδονισμένων δοντιών: Αντικατάσταση παλαιών εμφράξεων αμαλγάματος με αισθητικά υλικά: Κριτήρια τοποθέτησης ή αντικατάστασης

Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΟΥ - ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):41-51 Αναμφίβολα, τα τελευταία 30 χρόνια η αποκαταστατική οδοντιατρική έχει γνωρίσει επανάσταση στις τεχνικές, στα διαθέσιμα υλικά και στα επιλεγόμενα σχέδια θεραπεί­ας. Έτσι, σι εντυπωσιακές βελτιώσεις στις σύνθετες ρητί­νες και στα συνδετικά συστήματα, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις των ασθενών, αλλά και των οδοντιάτρων για αισθητικές αποκαταστάσεις, έχουν επιφέρει στροφή στην οδοντιατρική, καθιστώντας τις σύνθετες ρητίνες ουσιαστι­κής σημασίας εμφρακτικό υλικό για τις αποκαταστάσεις των πίσω δοντιών. Σήμερα, λοιπόν, αν και υπάρχει πραγ­ματική πληθώρα αισθητικών υλικών και τεχνικών, δε δια­θέτουμε το ιδεώδες υλικό που καλύπτει όλες τις εναλλα­κτικές απαιτήσεις. Ο οδοντίατρος είναι εκείνος, ο οποίος οφείλει κάθε φορά να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά και την κατάλληλη τεχνική, με τη βοήθεια των οποίων θα αποκαταστήσει κατά περίπτωση τους σκληρούς οδοντικούς ιστούς. Σκοπός...

Έρευνα στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης σχετικά με την κατασκευή επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων

Ν. ΤΣΙΓΓΟΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, Χ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):53-57 Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια αποτελούν μια αξιόπι­στη πηγή πληροφόρησης για θέματα που αφορούν τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής των προσθετικών απο­καταστάσεων και για πιθανά προβλήματα που προκύπτουν από τη συνεργασία οδοντίατρων/οδοντοτεχνιτών. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει το ποσοστό των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων της Θεσσαλο­νίκης που ασχολούνται με την κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων επί εμφυτευμάτων, τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα προβλήμα­τα παρουσιάζονται. Το υλικό της έρευνας προήλθε από τις απαντήσεις των οδοντοτεχνιτών σε ερωτηματολόγιο σχετικό με την κατασκευή ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων, μέρος του οποίου αφορούσε και τα εμφυτεύματα. Μόνο το 28% των εργαστηρίων του νομού Θεσσαλο­νίκης που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα κατασκευάζουν προσθετικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων. Οι οδοντοτεχνίτες των πιο πάνω εργαστηρίων δηλώνουν ότι...

Έγκλειστοι μόνιμοι κυνόδοντες της άνω γνάθου: Αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα και διάγνωση (Πρωτότυπο)

Σ. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ, Σ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ, ΧΡ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):59-68 Η ανατολή ενός μονίμου κυνόδοντα παρουσιάζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως μία περιπετειώδης πορεία που έχει δικούς της κανόνες. Το ποσοστό εγκλεισμού του είναι το υψηλότερο μετά τους γ’ γομφίους. Ο εγκλεισμός των κυνοδόντων της άνω εμφανίζεται σε ποσοστό 85% στην υπερώα και 15% στο προστόμιο. Η αιτιοπαθογένειά του μπορεί να οφείλεται σε μία μεγάλη ποικιλία αιτίων, αλλά βασικότερο ρόλο παίζει, ο χρόνος της φυσιολογικής καθόδου του στο φραγμό, καθώς συνή­θως είναι ο τελευταίος που θα ανατείλει και η ειδική δια­δρομή του είναι εφαπτόμενη στην άπω επιφάνεια της ρίζας του πλαγίου τομέα της άνω γνάθου. Απαιτείται, όμως, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του εγκλεισμού του μονίμου κυνόδοντα της άνω γνάθου, καθώς η απουσία του από το τόξο...

Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με σύνδρομο EHLERS-DANLOS

ΑΙΚ. ΣΕΪΝΤΟΥ, Χ. ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ, Ν. ΤΣΙΓΓΟΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):69-74 To σύνδρομο Ehlers-Danlos αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες κληρονομούμενες διαταραχές του συνδετι­κού ιστού. Πρόκειται για σπάνια βλάβη που χαρακτηρίζε­ται από υπερελαστικότητα και ευθραυστότητα του δέρμα­τος, υπερκινητικότητα των αρθρώσεων και ενδεχόμενη αιμορραγική διάθεση. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρισθεί τύποι του συνδρόμου με διαφορετικές κλινικές εκδη­λώσεις. Σε ορισμένους τύπους παρατηρούνται διαταραχές από τους οφθαλμούς ή από το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ ο τύπος IV ή αγγειακός θεωρείται ο πιο επικίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο του ασθε­νούς από ανεξέλεγκτη αιμορραγία. Οι χειρουργικές επεμ­βάσεις στους ασθενείς με σύνδρομο Ehlers-Danlos συχνά συνοδεύονται από ποικίλες επιπλοκές και βραδεία επού­λωση. Στην εργασία μας παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ασθενούς που υποβλήθηκε σε χειρουργική εξαγωγή εγκλείστου 3ου γομφίου της κάτω γνάθου δεξιά....