ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 35 (2007)"

Τόμος 35 (2007)

Αισθητικές προσδοκίες και δυνατότητες των ολικών οδοντοστοιχιών

ΑΛΚΗΣ ΣΤΕΑΣ, ΑΝΤ. ΣΤΕΑΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):249-265 Αισθητική είναι η ευχάριστη ψυχική διάθεση που θα προκληθεί από την αίσθηση της όρασης για το, υπό παρατήρηση, οπτικό ερέθισμα. Η αντίδραση σ’ ένα οπτικό ερέθισμα είναι συνάρτηση της κρατούσης ψυχικής διάθεσης. Κανένα άδειο χαμόγελο, πέραν του βρεφικού, δεν μπορεί να κρύβει οποιαδήποτε ομορφιά! ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA:

Τα χαρακτηριστικά και οι τύποι των προστατευτικών ναρθήκων του στόματος

Φ. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, Ν. ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ, Ν. ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):265-273 Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των παιδιών και των εφήβων για αθλητικές δραστηριότητες έχει ωθήσει την αθλητική κοινότητα να αναζητήσει τρόπους, ώστε να περιοριστούν οι τραυματισμοί, που οφείλονται στα αθλή­ματα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό αθλητών, το οποίο επηρεά­ζεται ιδιαίτερα από το είδος του αθλήματος, συμβαίνουν τραυματισμοί στο στοματογναθικό σύστημα. Η χρησιμο­ποίηση των προστατευτικών ναρθήκων του στόματος από τα παιδιά, τους έφηβους και τους ενήλικες κατά τις αθλη­τικές δραστηριότητες είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για την προστασία τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας αθλητής, που δε φοράει προστατευτικό νάρθηκα, έχει εξήντα φορές περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστεί στα δόντια του σε αντίθεση με έναν που φοράει. Η ανάγκη χρησιμοποίησης των προστατευτικών ναρθήκων είναι επι­τακτική σε αθλητές-ασθενείς, που υποβάλλονται σε ορθο­δοντική θεραπεία,...

Η επίδραση της θερμικής ανακύκλωσης στην αντοχή στον εφελκυσμό του δεσμού τριών συγκολλητικών παραγόντων με την οδοντίνη

Ζ. ΚΑΜΕΑ, Μ. ΧΕΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ, Ε. ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ, X. ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):275-281 ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA:

Βάθος πολυμερισμού υλικών κάλυψης οπών και σχισμών

Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, D.C. WATTS ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):283-289 Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός του βάθους πολυμερισμού σύγχρονων εμπορικών σκευα­σμάτων κάλυψης οπών και σχισμών καθώς και η επίδραση του χρόνου πολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των υλικών αυτών. Επίσης ήταν η εξέταση αν τα υλικά αυτά εναρμονίζονται με την προδιαγραφή του ISO για το βάθος πολυμερισμού. Με τη χρήση ειδικού καλουπιού από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου 4mm και βάθους 8mm, κατασκευάστη­καν κυλινδρικά δοκίμια από τα υλικά ΚΟΣ που μελετήθη­καν. Τα υλικά ΚΟΣ ήταν τα εξής: Helioseal Clear, Flyorosealant, Fissurit Fx, Helioseal F, Concise, Delton plus και Teethmate. Όλα τα υλικά πολυμερίστηκαν για χρονικά διαστήματα 10,20,30 και 40sec. Αφαιρέθηκαν από το καλούπι και με παχύμετρο ακριβείας ± 0,1mm μετρήθηκε το μήκος του πολυμερισθέντος υλικού, μετά την αφαίρεση του...

Αποτυχία στην επίτευξη τοπικής αναισθησίας στην Οδοντιατρική: Αιτίες και λύσεις

Ο. ΣΥΝΤΑΚΗ, Γ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):291-297 Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους μια τοπική αναισθησία ορι­σμένες φορές αποτυγχάνει και η παράθεση των διαθέσι­μων μεθόδων για την αντιμετώπιση της αποτυχίας. Οι αιτίες της αποτυχίας μπορούν να ταξινομηθούν: α) σε αυτές που σχετίζονται με τον οδοντίατρο, όπως είναι η λανθασμένη επιλογή της τεχνικής, του είδους ή της ποσότητας του αναισθητικού διαλύματος και η λανθα­σμένη εκτέλεση της τεχνικής, στην οποία εντάσσεται και η τυχαία ενδοαγγειακή έγχυση. β) σε αυτές που σχετίζονται με τον ασθενή. Σε αυτές κατατάσσονται οι φαρμακευτικές με αναισθητικά, τα οποία χρησιμοποιούνται μετά την ημερομηνία λήξης τους ή απο­θηκεύονται σε ακατάλληλες συνθήκες αποστείρωσης και οι θεραπευτικές, όπου η επιτυχία εξαρτάται από το είδος της εργασίας που θα ακολουθήσει και τις...

Λοιμώξεις στόματος και αντινεοπλασματική αγωγή

Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):299-307 Οι λοιμώξεις που προέρχονται από τη στοματική κοι­λότητα αποτελούν συνήθως σοβαρό πρόβλημα για τους ασθενείς με αντινεοπλασματική αγωγή. Η ακτινοθεραπεία της τραχηλοπροσωπικής περιοχής σε άτομα με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου έχει πολλές δυσάρεστες επιπτώ­σεις, άμεσες ή απώτερες, οι οποίες είναι ανάλογες της δόοης της ακτινοβολίας. Τα άτομα αυτά υποφέρουν από βλεννογονίτιδες, μυκητιάσεις, τρισμό, πιθανή οστεοραδιο- νέκρωση, και πολλά άλλα προβλήματα που δυσκολεύουν την επιβίωσή τους. Οι άρρωστοι οι οποίοι υποβάλλονται σε συστηματική χημειοθεραπεία παρουσιάζουν ανάλογα προβλήματα στη στοματοπροσωπική περιοχή μικρότερης όμως βαρύτητας. Ιδιαίτερα επικίνδυνες περιπτώσεις απο­τελούν οι ασθενείς με οξεία λευχαιμία στους οποίους οι λοιμώξεις του στόματος εξαιτίας της πολύ μεγάλης πτώ­σης των ουδετεροφίλων μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε σηψαιμία. Οι λοιμώξεις του στόματος στους ασθενείς αυτούς στην...

Η αντιμικροβιακή δράση του υποχλωριώδους νατρίου ως συνάρτηση της συγκέντρωσής του

Ζ. ΨΗΜΜΑ, Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):309-31 Τα υγρά διακλυσμού έχουν πρωτεύοντα ρόλο κατά τη διάρκεια μιας ενδοδοντικής θεραπείας, διότι συμβάλλουν στη μείωση του μικροβιακού φορτίου των ριζικών σωλήνων και στη χημικομηχανική επεξεργασία γενικά. Μεταξύ των υγρών διακλυσμού επικρατέστερο είναι το υποχλωριώδες νάτριο (NaOCI) που χρησιμοποιείται σε ποικίλες συγκε­ντρώσεις (0,5-5,25%). Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να διερευνήσει την επίδραση της συγκέντρωσης του NaOCI στην αντιμικροβιακή του δράση. Στις περισσότερες μελέτες δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στην αντιμικρο­βιακή δράση διαλυμάτων 0,5%-5,25%. Επιπρόσθετοι παρά­γοντες που καθορίζουν τη ιδανική συγκέντρωση του NaOCI για ενδοδοντική χρήση είναι η τοξικότητα και η διαλυτική ικανότητα του διαλύματος. Υψηλές συγκεντρώσεις παρουσιάζουν σημαντική τοξικότητα για τους περιακρορ­ριζικούς ιστούς σε περίπτωση διαφυγής του υγρού από το ριζικό σωλήνα. Χαμηλές συγκεντρώσεις έχουν μικρότερη διαλυτική ικανότητα, η...
1 2 3 4