ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Η ιστορική εξέλιξη της Ορθογναθικής Χειρουργικής

Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):153-167 Η ιστορία της χειρουργικής διόρθωσης των οδοντογναθικών ανωμαλιών (ορθογναθική χειρουργική) αρχίζει στις ΗΠΑ, nptv από περίπου 103 χρόνια με την εφαρμογή αμφοτερόπλευρης οστεοτομίας που διενεργήθηκε σε μία περίπτωση προγναθισμού της κάτω γνάθου. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από το γενικό χειρουργό Vtlray Blair και έγινε αφορμή για να αρχίσει ο Blair να δείχνει, αν και γενικός χειρουργός, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χειρουρ­γική των γνάθων. Το 1907, ήδη έχει περιγράφει τρεις δια­φορετικές εγχειρητικές τεχνικές για τη χειρουργική διόρ­θωση ανωμαλιών της κάτω γνάθου. Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και δεύτερου παγκοσμίου πολέμου δεν παρα­τηρήθηκαν αξιοσημείωτες πρόοδοι στη χειρουργική διόρ­θωση ανωμαλιών, για να ακολουθήσει αμέσως μετά το 1950, ραγδαία πρόδος σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα ορθογναθική χειρουργική. Αρχικά, στη Γερμανία και στην Αυστρία καθιερώνονται νέες εγχειρητικές...

Βαθμός διαλυτότητας φυραμάτων έμφραξης ριζικών σωλήνων

Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Π. ΜΠΕΛΤΕΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):169-179 Μια από τις βασικότερες ιδιότητες που πρέπει να πληρεί κάθε φύραμα σε έναν ενδοδοντικά θεραπευμένο ριζικό σωλήνα είναι η αντίσταση στη διάλυση. Το φαινόμενο της διάλυσης συμβαίνει στο μυλικό ή στο ακρορριζικό τριτημό- ριο της ρίζας εξαιτίας της φυσικοχημικής αλληλεπίδρασης της εκτιθέμενης επιφανειακής δομής των φυραμάτων με το υγρό περιβάλλον είτε της στοματικής κοιλότητας είτε των περιακρορριζικών ιστών. Η βιβλιογραφική ανασκόπη­ση που ακολουθεί έχει ως στόχο την αξιολόγηση και τη σύγκριση των εξαχθέντων ποσοτικών και ποιοτικών απο­τελεσμάτων, τη διερεύνηση της αιτιολογίας της διάλυσης των φυραμάτων και τις επιπτώσεις του φαινομένου στην ποιότητα της ενδοδοντικής θεραπείας, στη στοματική και γενική υγεία του ασθενούς. Η έρευνα αναφορικά με τη διαλυτότητα περιλαμβάνει τις σπουδαιότερες κατηγορίες φυραμάτων, δηλαδή τα φυράματα ΖnΟΕ, πολυκετονικών παραγώγων,...

Βλαπτικές επιδράσεις στο σύστημα οδοντίνης-πολφού

Κ. ΚΩΔΩΝΑΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):181-189 To σύστημα οδοντίνης-πολφού αποτελεί ενιαία λει­τουργική οντότητα. Όταν διαφορετικής φύσεως εξωτερι­κοί παράγοντες επιδρούν στο σύστημα οδοντίνης-πολφού, προκαλούν με διαφορετικούς παθογενετικούς μηχανι­σμούς πληθώρα αντιδράσεων. Οι παράγοντες αυτοί συνιστούν βλαπτικές επιδράσεις, που κινητοποιούν συγκεκρι­μένους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή που περιλαμβά­νουν, μη ειδικού τύπου, φλεγμονώδεις αντιδράσεις, αλλά και εξειδικευμένους για το σύστημα οδοντίνης πολφού μηχανισμούς άμυνας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των βλαπτικών παραγόντων και των μηχανι­σμών δράσης καθενός ξεχωριστά και η παρουσίαση τόσο των χαρακτηριστικών της φλεγμονώδους αντίδρασης που προκαλούν όσο και των εξειδικευμένων μεταβολών στη δομή και λειτουργία του συστήματος οδοντίνης πολφού. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Βλαπτικός παράγοντας, παθοφυσιολογία, πολφικός πόνος, σύστημα οδοντίνης-πολφού. φλεγμονή

Αποκατάσταση των μέσων τομέων της άνω γνάθου με άμεση εμφύτευση και άμεση μη λειτουργική φόρτιση

Θ. Χ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Σ. Κ. ΚΡΕΟΥΣΗΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):191-199 Η ανάγκη συντήρησης των σκληρών και μαλακών ιστών, όπως και η απαίτηση των ασθενών για γρήγορη αποκατάσταση οδήγησαν την εμφυτευματολογία σε ανα­θεώρηση των βασικών κανόνων. Η εργασία αυτή είναι μια αναφορά περίπτωσης αποκαταστασης σπασμένων ριζών των 11 και 21 με άμεσες εμφυτεύσεις και προσθετική υπερκατασκευή. Μετά την ατραυματική εξαγωγή των ριζών τοποθετήθη­καν δυο άμεσα εμφυτεύματα (Southern Implants). Η μεταφορα των ενδοστομστικων σχέσεων των εμφυτευμάτων έγινε με τη βοήθεια ψυχρού ακρυλικού. Στα δύο εμφυτεύ­ματα τοποθετήθηκαν άμεσα προκατασκευασμένα κολοβώ­ματα και συγκολλήθηκαν με προσωρινή κονία προσωρινές στεφάνες, οι οποίες ήταν ελεύθερες σύγκλεισης. Τρεις μήνες μετά, στη θεση των μεταλλικών προσθετικών κολο­βωμάτων, τοποθετήθηκαν κολοβώματα ζιρκονίομ με τελι­κές ολοκεραμικές στεφάνες. Η τεχνική της άμεσης εμφύ­τευσης και προσθετικής αποκατάστασης μειώνει το χρόνο θεραπείας...

Βασικές αρχές της δυναμικής κίνησης της κάτω γνάθου

Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Σ. ΣΙΟΒΑΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):201-211 Η κροταφογναθική διάρθρωση (ΚΦΓΔ) είναι η πιο πολύπλοκη άρθρωση του ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος, και η κίνηση που επιτελεί η κάτω γνάθος μέσω αυτής της άρθρωσης, είναι ουσιαστική για την επι­βίωση του ανθρώπου. Στο μεγάλο πεδίο έρευνας του ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος, η λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος καταλαμβάνει ένα συγκριτι­κά μικρό μέρος και θεωρείται παραμελημένη, παρόλη τη σπουδαιότητά της. Η παρούσα ανασκόπηση έχει σκοπό να παρουσιάσει τις σύγχρονες απόψεις αναφορικά με την κίνηση της κάτω γνάθου, και να προσεγγίσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μυών που κινούν τη γνάθο και των παθητικών στοιχεί­ων που την επηρεάζουν, όπως είναι τα ανατομικά στοιχεία της ΚΦΓΔ, οι σύνδεσμοι, και τα δόντια. Χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες, για την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών της δυναμικής κίνησης...

Υποτροπή μετά από ακρορριζεκτομή. 15 χρόνια κλινικής εμπειρίας

Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Π. ΤΣΑΤΣΑΝΙΑΣ, ΧΡ. ΤΣΑΜΗΣ, Δ, ΧΑΤΖΗΕΜΑΝΟΥΗΛ, Α. ΠΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):213-222 Η ακρορριζεκτομή αποτελεί μια καταξιωμένη και, πλέον, δημοφιλή μέθοδο αντιμετώπισης των φλεγμονω­δών παθήοεων των περιακρορριζικών ιστών των δοντιών. Η αξία της ως επέμβαση μεγαλώνει όσο η απαίτηση για επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία αυξάνεται. Παρ’ όλες, όμως, τις φιλότιμες προσπάθειες τόσο των οδοντιάτρων όοο και το ενδιαφέρον των ασθενών δεν είναι λίγες οι φορές που η ακρορριζεκτομή αποτυγχάνει, με αποτέλε­σμα την υποτροπή. Στη συγκεκριμένη εργασία, με βάση τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναφέρονται ανα­λυτικά όλες εκείνες οι πληροφορίες, που θα βοηθήσουν τον κλινικό οδοντίατρο να μελετήσει εκείνους τους παρά­γοντες που επηρεάζουν την επέμβαση της ακρορριζεκτο-μής και το αποτέλεσμά της, όπως είναι η προεγχειρητική κατάσταση του ασθενή, η θέση και η ανατομία του δοντιού και αρκετοί...

Σχιστίες χείλους και υπερώας: Χρόνοι θεραπευτικής αντιμετώπισης

Σ. ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ, ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, C. ROBERTO, Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):223-228 Οι σχιστίες χείλους και υπερώας αποτελούν διαμαρ­τίες της διάπλασης πολυπαραγοντικής αιτιολογίας με ποι­κιλία κλινικών εκδηλώσεων και επιπτώσεων στο παιδί που νοσεί. Εξετάζουμε, αρχικά, την αιτιοπαθογένειά τους και προχωρούμε στην κλινική ταξινόμηση και τα πρωτόκολλα θεραπευτικής αντιμετώπισης, με έμφαση στους χρόνους χειρουργικής αντιμετώπισης και τη συμβολή της ορθοδο­ντικής, στο πλαίσιο της σφαιρικής προσέγγισης για τη θεραπεία τους. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Σχιστίες χείλους υπερώας, χρόνοι θεραπευτικής αποκατάστασης