ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Ο καρκίνος της άνω γνάθου του Προέδρου των ΗΠΑ Grover Cleveland. Η μυστική επέμβαση

Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):15-21 O Stephen Grover Cleveland (Elk. 1 και 2) υπήρξε γνωστός ως ένας από τους μεγάλους Προέδρους των ΗΠΑ που ηγήθηκε του έθνους του κατά τη διάρ­κεια ενός έτους με σοβαρή διεθνή οικονομική αστά­θεια, γνωστού ως ο «Πανικός του 1893» ("Panic of 1893"). Τα αποθέματα χρυσού διεθνώς όδευαν προς αφανισμό και οι τράπεζες της Αμερικής έκλειναν. Το Sherman Silver Act του 1890, νομοθεσία που έδινε τη δυνατότητα στο Κογκρέσο να αγοράζει 4,5 εκατομμύρια ουγκιές σε ασημένιες ράβδους κάθε μήνα, απειλούσε να μειώσει το απόθεμα χρυσού των Ηνω­μένων Πολιτειών σε επικίνδυνα επίπεδα. Εκτός από την ευθύνη του έθνους, το κρίσιμο για την οικονομία έτος του 1893, ο Πρόεδρος Cleveland βίωνε και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στις αρχές της δεύτερης περιόδου της προεδρίας του,...

Εμφυτευματική προσέγγιση στην αποκατάσταση ελλείποντος γομφίου. Προβληματισμοί και επιλογές

Σ. Ν. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, Χ. Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Ν. Μ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):23-33 Η έλλειψη μεμονωμένου γομφίου αποτελεί συχνό κλι­νικό εύρημα. Όταν αποφασισθεί η αποκατάσταση του με οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα (Ο.Ε.) τίθεται ένα ερώτημα ως προς τον αριθμό και μέγεθος των εμφυτευμά- των. Έχει προταθεί η χρήση ενός εμφυτεύματος κανονι­κής ή ευρείας διαμέτρου ή η χρήση δύο εμφυτευμάτων κανονικής διαμέτρου. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδει­ξη της εκάστοτε ενδεδειγμένης λύσης κατά τη θεραπεία ασθενών βασισμένη στη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την κλινική εμπειρία. Έχει βρεθεί, ότι τα Ο.Ε. ευρείας διαμέτρου υπερτε­ρούν μηχανοβιολογικά έναντι των κανονικής διαμέτρου Ο.Ε. Η τοποθέτησή τους, όμως, προϋποθέτει επαρκή ποσότητα οστού γύρω από το Ο.Ε., καθώς και προσεκτι­κούς χειρισμούς, κατά τη χειρουργική τοποθέτησή τους. Τα Ο.Ε. κανονικής διαμέτρου, αν και δεν υστερούν σε ποσοστά επιβίωσης,...

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την έκβαση κατευθυνόμενης ιστικής αναγέννησης

Λ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ, Π. ΜΠΟΣΝΑ, Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):35-46 Η Κατευθυνόμενη Ιστική Αναγέννηση (Κ,Ι.Α.) αποτε­λεί μία χειρουργική τεχνική, η οποία αποσκοπεί στην ανα­γέννηση των περιοδοντικών ιστών που έχουν χαθεί από την περιοδοντική νόσο. Σήμερα χρησιμοποιείται στη θερα­πεία, κυρίως, των ενδοοστικών βλαβών και σε περιπτώ­σεις εμπλοκής διχασμών δίνοντας θετικά αποτελέσματα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση των απο­τελεσμάτων της Κ.Ι.Α. είναι ποικίλλοι και αφορούν τον ασθενή, την οστική βλάβη, την καθεαυτό τεχνική της κατευθυνόμενης ιστικής αναγέννησης, τα χρησιμοποιού­μενα υλικά και τέλος, ανατομικούς παράγοντες. Οι σπου­δαιότεροι από αυτούς είναι το κάπνισμα, η στοματική υγι­εινή, η μορφολογία της οστικής βλάβης, το είδος των μεμ­βρανών, η τυχόν αποκάλυψή τους και η εμπειρία του θεράποντος. Σε ότι αφορά τη διατήρηση των κλινικών αποτελεσμά­των της τεχνικής, μακροπρόθεσμα, έρευνες διάρκειας 4 και 5...

Προβληματισμοί για την αποκατάσταση με κινητές μερικές οδοντοστοιχίες

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΟΦΟΥ ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):47-54 Στις περισσότερες χώρες, οι εξελίξεις στην οδοντιατρική με τα αυξημένα μέτρα πρόληψης και τις καλύτερες θεραπευτικές μεθόδους, μαζί με το αυξανόμενο προσδόκιμο επιβίωσης, έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ολοένα και περισσοτέρων ηλικιωμέ­νων ατόμων με ανάγκη αντικατάστασης ελλειπόντων δοντιών. Αναμφίβολα υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της στοματικής και οδοντικής κατάστασης και της ευζωίας του ασθενή, και υπάρ­χουν ισχυρές ενδείξεις ότι η προσθετική αποκατάσταση ενισχύει τη δυνατότητα μάσησης. Εν τούτοις, παρά τις βιολογικές συνέ­πειες της μειωμένης μασητικής λειτουργίας και της αποφυγής συγκεκριμένων τροφών δύσκολων στην μάσηση, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η υποβαθμισμένη στοματική κατάσταση συνεπάγεται και μειωμένο διατροφικό, ποιότητας ζωής και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Η τοποθέτηση μίας μερικής οδοντοστοιχίας που αντικαθιστά λίγα δόντια, υποτίθεται ότι βελτιώνει τη λειτουργικότητα του στό­ματος, αλλά συχνά είναι αμφισβητούμενη, καθώς...

Διευκόλυνση ανατολής έγκλειστου δευτέρου κάτω γομφίου χρησιμοποιώντας πλάκα οστεοσύνθεσης. Αναφορά περίπτωσης

Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ, Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):55-62 Η έγκλειση μονίμων δοντιών αποτελεί ένα σύνηθες κλινικό φαινόμενο, που τις περισσότερες φορές απαιτεί για την αντιμετώπισή του τη συνεργασία διαφορετικών οδοντιατρικών ειδικοτήτων. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται περίπτωση άρρενα ασθενούς, ηλικίας 15 ετών, με έγκλειστο 2ο κάτω γομφίο (37), μετά το πέρας ορθοδοντικής θεραπείας διόρθωσης Τάξης II ανωμαλίας σύγκλεισης. Ο δεύτερος γομφίος της κάτω γνάθου δε συγκαταλέγεται στα συνηθέστερα παρατηρούμενα έγκλει­στα δόντια. Η κλινική εξέταση και η ανάλυση της σύγκλει­σης του ασθενούς έκριναν απαραίτητη τη διευκόλυνση της ανατολής του εγκλείστου 37 στη στοματική κοιλότη­τα. Η βαθειά έγκλεισή του, το πάχος των μαλθακών ιστών στην περιοχή και η ταυτόχρονη παρουσία εγκλείστου 3ου γομφίου (38), που θα επιδείνωνε τις συνθήκες παθητικής ανατολής του 37, καθιστούσαν αμφίβολη την επιτυχία μιας θεραπευτικής αντιμετώπισης...

Αμφοτερόπλευρο παλίνδρομο εξάρθρημα κάτω γνάθου. Παρουσίαση περίπτωσης

Σ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):63-68 Οι τραυματισμοί της κροταφογναθικής διάρθρωσης και ιδιαίτερα του κονδύλου της κάτω γνάθου είναι αρκετά συχνοί και συνήθως συνοδεύονται είτε από κάταγμα είτε λιγότερο συχνά από εξάρθρημα. Η παρουσία του κατάγμα­τος της κονδυλοειδούς απόφυσης στις κακώσεις αυτές, θεωρείται προστατευτικός μηχανισμός που αποτρέπει τη διείσδυση της κεφαλής του κονδύλου στο μέσο κρανιακό βόθρο. Σπανιότερα, οι κακώσεις της κάτω γνάθου έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οπίσθιου παλίνδρομου εξαρθρήματος, συνήθως, ετερόπλευρου. Ο τύπος αυτός του εξαρθρήματος μπορεί να προκαλέσει ή όχι κάταγμα του τυμπανικού οστού. Στην εργασία μας παρουσιάζουμε μια ασυνήθιστη περίπτωση αμφοτερόπλευρου οπίσθιου παλίν­δρομου εξαρθρήματος των κονδύλων της κάτω γνάθου, σε νεαρό άνδρα, που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια τρο­χαίου ατυχήματος. Ο ασθενής μετά την κάκωση παρου­σίαζε έντονο πόνο και οίδημα στην περιοχή...