ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 34 (2006)"

Τόμος 34 (2006)

Πρωτόκολλο αντιμετώπισης εκγομφωμένων δοντιών. Σύγχρονες απόψεις

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):249-254 Η εκγόμφωση αποτελεί σύνθετο τραύμα που επηρεά­ζει τον πολφό, το περιρρίζιο και το φατνιακό οστό. Τα εκγομφωμένα μόνιμα δόντια, όμως, μπορούν να διατηρη­θούν στο φραγμό με την αναφύτευση. Οι κυριότεροι παρά­γοντες για την επιτυχή αναφύτευση είναι ο τρόπος και η διάρκεια της εξωφατνιακής διατήρησης. Σκοπός της εργα­σίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα κλινικά στάδια της διαδικασίας της αναφύτευσης. Το ευνοϊκό θεραπευτικά αποτέλεσμα σχετίζεται με την ιδανική διατήρηση του δοντιού μετά την εκγόμφωση, την τοπική και συστηματική χρήση τετρακυκλίνης, την «ελαστικού τύπου» ακινητοποίηση του δοντιού και την επιτέλεση της σωστής ενδοδοντικής θεραπείας. Είναι σημαντικό, επίσης, να παρακολουθείται ο ασθενής για ένα χρόνο. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εκγόμφωοη, εξωφατνιακή διατήρηση, αναφύτευση, ακινητοποίηση, ενδοδοντική θεραπεία

Ταυροδοντισμός: Σύγχρονη Ανασκόπηση

Σ. ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ, Σ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):255-261 Ο ταυροδοντισμός αποτελεί μία ασυνήθιστη ανατομι­κή παραλλαγή στην οποία η πολφική κοιλότητα επεκτείνεται ακρορριζικά. Παρατηρείται, συνήθως, στους γομφίους και σπανιότερα στους προγομφίους. Τα ταυροδοντικά δόντια εμφανίζονται φυσιολογικά κατά την κλινική εξέτα­ση και η διαπίστωσή τους μπορεί να γίνει μόνο ακτινογρα- φικά. Τα εμπλεκόμενα δόντια δεν παρουσιάζουν συμπτώ­ματα και δε χρειάζονται κάποια ειδική θεραπεία. Είναι όμως δυνατό να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα κατά την κλινική οδοντιατρική πράξη. Επιπλέον, μπορεί να συνυπάρχουν με άλλες οδοντικές ανωμαλίες ή σύνδρομα. Επομένως, η παρατήρηση του ταυροδοντισμού στην οδο­ντοφυΐα κάποιου ασθενούς θα μπορούσε να κινήσει τις υποψίες στον κλινικό για πιθανή συνύπαρξη άλλων προ­βλημάτων, τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να παραβλεφθούν. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ταυροδοντισμός, οδοντική ανωμαλία

Μελέτη της κινητικής της συστολής πολυμερισμού υλικών κάλυψης οπών και σχισμών

Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, D. C. WATTS ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):263-269 Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της κινη­τικής της συστολής, την οποία υφίσταται κατά τον πολυμερισμό μια σειρά υλικών ΚΟΣ που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια στην αγορά, με τη χρήση μιας ειδικής συσκευής, η οποία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο μέτρησης της συστολής πολυμερισμού σε συνάρτηση με το χρόνο. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν τα εξής: Teethmate (Kurary), Concise (3Μ), Helioseal F (Vivadent), Fluorosealant (Shofu Inc), Admira seal (Voco), Fissurit F(Voco), Delton (Dentsply). Κάθε υλικό τοποθετήθηκε στο κέντρο ενός ορειχάλκινου δακτυλίου, ο οποίος ήταν στο μέσο μιας γυάλινης πλάκας. Επάνω στο δακτύλιο τοποθετήθηκε μια εύκαμπτη γυάλινη πλάκα και το υλικό φωτοπολυμερίστηκε από την κάτω πλευρά. Ο βαθμός υποχώρησης της γυάλινης πλά­κας, λόγω της συστολής, καταγράφηκε με τη...

Είδη αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στην ενδοστοματική ψηφιακή ακτινογραφία

Κ. ΚΟΥΓΙΑΣ, ΑΘ. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):271-278 To ακτινογράφημα αποτελεί ένα από τα κυριότερα διαγνωστικά μέσα στην καθ’ ημέρα οδοντιατρική πράξη. Με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονι­κών υπολογιστών, καθώς και των ψηφιακών απεικονιστικών συστημάτων, αυτά βρίσκουν εφαρμογή σε ολοένα και περισσότερους επιστημονικούς τομείς, όπως και στην οδοντιατρική ενδοστοματική ακτινογραφία. 0 σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προσεγγίσει το θέμα της ψηφιακής ενδοστοματικής ακτινογραφίας από την πλευρά του γενικού οδοντιάτρου, να αναφέρει τα διάφορα ψηφιακά ακτινογραφικά συστήματα, καθώς και να επιχειρήσει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των διαφορών, αλλά και των δυνατοτήτων των συστημάτων αυτών σε σύγκριση μεταξύ τους από τη, διεθνώς, διαθέσιμη βιβλιογραφία. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ψηφιακή ακτινογραφία, αισθητήρας, CCD, CMOS, SPP

Αξιολόγηση της ποιότητας των πανοραμικών ακτινογραφιών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):279-285 Σκοπό της μελέτης μας αποτελεί η αξιολόγηση της ποιότητας των πανοραμικών ακτινογραφιών στο Ακτινολο­γικό Τμήμα της Οδοντιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. και η παρουσίαση των σφαλμάτων, αλλά και της αντίστοιχης παραμόρφωσης στην απεικόνιση. Υλικό μας αποτέλεσαν 1159 πανοραμικές ακτινογρα­φίες και έγινε καταγραφή των σφαλμάτων που παρατηρή­θηκαν. Τα σφάλματα επικεντρώθηκαν σε αυτά που προέρ­χονται από κακή τοποθέτηση του ασθενούς στο μηχάνημα και τα οποία ταξινομήθηκαν σε οκτώ κατηγορίες. Σε ποσοστό 36,4% οι ακτινογραφίες ήταν άριστες, ενώ το συχνότερο σφάλμα που εμφανιζόταν ήταν η κλίση κεφαλής προς τα εμπρός, σε ποσοστό 20%, με ανάλογη αλλοίωση της ακτινογραφικής απεικόνισης των ανατομι­κών δομών. Συμπερασματικά, η συχνότητα σφαλμάτων στην πανοραμική απεικόνιση είναι συχνή (παγκόσμιο φαινόμε­νο), γι’αυτό καθίσταται χρήσιμη για τον οδοντίατρο η γνώση...

Χρόνια υποτροπιάζουσα παρωτίτιδα

Σ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ, Α. ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):287-292 Η χρόνια υποτροπιάζουσα παρωτίτιδα είναι μια μη ειδική χρόνια σιαλαδενίτιδα που χαρακτηρίζεται από επα­ναλαμβανόμενα επεισόδια ετερόπλευρης προωτιαίας διό­γκωσης που διαρκούν λίγες, συνήθως, ημέρες και υποχω­ρούν είτε αυτόματα είτε μετά από κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Η αιτιολογία της νόσου δεν είναι σαφής, γεγονός που γίνεται αντιληπτό και από τη διαφορετική ονοματολο­γία που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την περι­γραφή της. Η εμφάνισή της υποτροπιάζουσας παρωτίτιδας έχει συνδυασθεί με διάφορους παράγοντες όπως η λήψη φαρμάκων, η παρουσία λίθων μέσα στο παρωτιδικό παρέγ­χυμα καθώς, επίσης, και με γενικά νοσήματα όπως το σύν­δρομο Sjogren, η σαρκοείδωση, η ακτινομυκυτίαση κ.ά. Κλινικά εκδηλώνεται με επαναλαμβανόμενα επεισό­δια παρωτιδικής διόγκωσης που διαρκούν από δύο ημέρες μέχρι και λίγες εβδομάδες, ενώ σπανιότερα η διόγκωση μπορεί να είναι...

The aesthetic significance of “perspective” in prosthetic restorations

A. HATZIKYRIAKOS, D. KAPAGIANNIDIS ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):293-299 The present article deals with the rendering of perspective, which is the science and art of representing three-dimensional objects on a flat surface. The clinical rendering of perspective is connected to the clini­cian’s ability in reconstructing the three dimensional aspects of prosthetic restorations. The basic principles which have to be followed are described in this article. These are the principles of size and form, the princi­ples of partial coverage and texture details, and the principles of shadow and lightness management. All necessary information for clinical application is provided, as well as some special morphological ele­ments which are significant for the achievement of perspective. In addition, some manipulations of the over­lapping, twisting, inclination of the teeth are described, which promote...
1 2 3 4