ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / "Τεύχος 4"

Τεύχος 4

Αποκατάσταση εκτεταμένης οδοντκής φθοράς χωρίς απώλεια της κατακόρυφης διάστασης και ελλιπή χώρο για τα επανορθωτικά υλικά. Αναφορά περίπτωσης

Δ. Τορτοπίδης, Ν. Τσίγγος, Α. Χατζηκυριάκος ΣΤΟΜΑ 2005;33(4):239-244 Η εκτεταμένη οδοντική φθορά χωρίς απώλεια της κατακόρυφης διάστασης και περιορισμένο χώρο για τα επανορθωτικά υλικά, αποτελεί ένα ιδιόμορφο συγκλεισιακό - προσθετικό πρόβλημα για τον οδοντίατρο. Με τον όρο «οδοντική φθορά» χαρακτηρίζεται η απώ­λεια των σκληρών οδοντικών ιστών, που δεν οφείλεται στην τερηδόνα και στο κάταγμα του δοντιού από τραύμα. Η αιτιολογία της είναι πολυπαραγοντική και αλληλοεπικαλυπτόμενη. Αφού προηγηθεί το διαγνωστικό κέρωμα, καταρτίζεται το σχέδιο θεραπείας των φθαρμένων δοντιών που μπορεί να περιλαμβάνει : σκόπιμες ενδοδοντικές θεραπείες, επι­μήκυνση μυλών με χυτές ανασυστάσεις, αύξηση της υπάρχουσας κατακόρυφης διάστασης σύγκλεισης για την από­δοση του ελάχιστου δυνατού χώρου για τα επανορθωτικά υλικά, μεταβατικές και τελικές αποκαταστάσεις. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή περίπτωσης προσθετικής αποκατάστασης με μεταλλοκεραμικές στεφά­νες και γέφυρες...

Σύγχρονα φθοριούχα εμφρακτικά υλικά και δευτερογενής τερηδόνα.

Π. Διονυσόπουλος ΣΤΟΜΑ 2005;33(4):245-252 Η κύρια αιτία της αποτυχίας των εμφράξεων τόσο στα μόνιμα όσο και στα νεογιλά δόντια είναι η δευτερογενής τερηδόνα. Η δευτερογενής τερηδόνα είναι η αιτία περίπου του 60% όλων των περιπτώσεων της αντικατάστασης των εμφράξεων, ανεξάρτητα από το είδος του εμφρακτικού υλι­κού. Με βάση τα σημερινά δεδομένα τα μικρά κενά, οι μικρές σχισμές, τα όρια των εμφράξεων και η μικροδιείσδυση δε σχετίζονται άμεσα με τη δευτερογενή τερηδόνα, η οποία είναι ένα τοπικό φαινόμενο που οφείλεται σε τοπικές συνθήκες. Σήμερα, στη διεθνή αγορά υπάρχει ένας μεγάλος αριθ­μός οδοντιατρικών υλικών από διάφορους κατασκευαστές, τα οποία έχουν την ιδιότητα να απελευθερώνουν φθόριο προς τους οδοντικούς ιστούς και το στοματικό περιβάλλον. Τα φθοριούχα εμφρακτικά υλικά μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τις ομοιότητές...

Η χρήση του πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (P.R.P) στη Στοματική και Γναθοπροσωπική χειρουργική. Σύγχρονα δεδομένα

Χ. Μαγόπουλος, Φ. Παππάς, Ε. Λεβέντη, Ι. Δημητρακόπουλος ΣΤΟΜΑ 2005;33(4):253-262 Η ταχύτερη και καλύτερη επούλωση τόσο των σκλη­ρών όσο και των μαλακών ιστών αποτελεί το ζητούμενο στη Στοματική και Γναθοπροσωπική χειρουργική. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση με τη χρήση ποικίλων υλικών, ένα από τα οποία είναι το Πλά­σμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια (platelet-rich plasma - PRP). Το PRP αποτελεί μια αυτόλογη ουσία που μπορεί να χρη­σιμοποιηθεί σε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις και περιλαμβάνει σε υψηλή συγκέντρωση αυξητικούς παράγο­ντες, όπως ο αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας (PDGF), ο ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας (IGF), ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF) και ο επιθηλιακός αυξητικός παράγοντας (EGF), οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οστική επούλωση. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η περιγραφή της βιολογικής δράσης του PRP, καθώς και η...

Έλεγχος της ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου άντρου με τη χρήση οστικών μοσχευμάτων Biogran® και BioOss® συγκριτικά με την τεχνική των οστεοτόμων. Κλινική και ακτινογραφική μελέτη

Α. Βέης, Α. Τσίρλης, Ν. Τσουκαλάς, Ν. Παρίσης, Μ. Ζουλιανίτη ΣΤΟΜΑ 2005;33(4):263-274 ΣΚΟΠΟΣ: Οι περισσότερο εφαρμοσμένες τεχνικές για την ανύψωση του εδάφους του ιγμόρειου άντρου είναι η διάνοιξη παρειακού οστικού παράθυρου και η τεχνική των οστεοτόμων. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σύγκριση με κλινικά και ακτινογραφικά κριτήρια του ποσοστού επιτυχίας και της γραμμι­κής ανύψωσης εδάφους του ιγμόρειου άντρου της τεχνικής των οστεοτόμων με την τεχνική του παρειακού οστικού παράθυρου, όταν χρησιμοποιούνται ως οστικά μοσχεύματα το φυσικό ανόργα­νο οστό (Bio-Oss®) και η βιοενεργός ύαλος (Biogran®). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μελλοντική τυχαία δοκιμασία τεχνικών και υλικών. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Η έρευνα έλαβε χώρα την πρόσφατη τετραετία στην κλινική του εργαστηρίου της Οδοφατνιακής Χειρουργικής. ΑΤΟΜΑ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ0ΟΔΟΙ: Η μελέτη περιέλαβε 38 περι­πτώσεις ανύψωσης με την τεχνική...

Έμφραξη των ριζικών σωλήνων με το σύστημα Thermafil Plus

Ε. Μπακιρτζόγλου, Ν. Οικονομίδης ΣΤΟΜΑ 2005;33(4):275-282 Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει την τεχνική έμφραξης ριζικών σωλήνων με το σύστημα Thermafil plus.Παράλληλα με την παρουσίαση του συστήματος γίνεται σύγκριση με τις καθιερωμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην κλινική πράξη. Το Thermafil plus αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα έμφραξης ριζικών σωλήνων που χρησιμοποιεί μεταφορέα γουταπέρκας. Η γουταπέρκα του συστήματος είναι τύπου-α, η οποία όταν θερμανθεί εμφανίζει καλύτερα χαρακτηριστικά ροής απο την κοινή οδοντιατρική τύπου-β. Από τις ιδιότητες του τύπου-α γουταπέρκας του Thermafil plus προκύπτουν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστή­ματος. Έτσι, η αυξημένη ροή επιτρέπει την καλύτερη προσαρ­μογή του υλικού στα τοιχώματα, την έμφραξη τυχόν ανωμα­λιών, αλλά και των παράπλευρων ριζικών σωλήνων με γουτα­πέρκα. Από την άλλη ευθύνεται για το υψηλό ποσοστό διαφυ­γής...