ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Ακτινική χειλίτιδα και η αντιμετώπισή της με επιπολής εκτομή του ερυθρού κρασπέδου του βλεννογόνου του κάτω χείλους

M. Λαζαρίδου, Σ. Ιορδανίδης, Λ. Ζουλούμης, Ν. Λαζαρίδης ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):173-180 Η ακτινική χειλίτιδα συνιστά προκαρκινική κατάσταση που οφείλεται στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας του ερυθρού κρασπέδου του κάτω χείλους. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια ποικιλία μεθόδων, όπως είναι η ηλεκτροχειρουργική, η τοπική εφαρμογή χημειοθεραπευτικών ουσιών, το laser ΟΟ2, η επιπολής εκτομή του βλεννο­γόνου του ερυθρού κρασπέδου του κάτω χείλους κ.α. Από το 1996-2003, οκτώ ασθενείς με κλινική εικόνα ακτινικής χειλίτιδας αντιμετωπίστηκαν με επιπολής εκτο­μή του βλεννογόνου ερυθρού κρασπέδου του κάτω χεί­λους και κάλυψη του ελλείμματος με βλεννογόνιο προωθητικό κρημνό. Σε δύο από τους ασθενείς έγινε συναφαίρεση συνυπάρχοντος ακανθοκυτταρικού καρκινώματος με σφηνοειδή εκτομή. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής έναντι των υπολοίπων είναι η δυνατότητα ιστολογι­κής εξέτασης ολόκληρου του παρασκευάσματος. Το γεγο­νός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία,...

Η συμβολή της αδαμαντινογενίνης (EMDOGAIN®) στην αναφύτευση δοντιών

Ι. Λαυρεντιάδης, Π. Παπαδημητρίου, Ι. Μολυβδάς ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):181-186 Σκοπός της εργασίας είναι ο ιστολογικός έλεγχος της συμβολής της αδαμαντινογενίνης στην αναφύτευση δοντιών σε σκύλους. Χρησιμοποιήθηκαν οι 3οι και 4οι προγόμφιοι της κάτω γνάθου δύο πειραματοζώων σκύλων, στους οποίους έγινε διαχωρισμός των ριζών. Οι ρίζες αφαιρέθηκαν, πλην της εγγύς ρίζας του 3ου προγόμφιου. Ακολούθησε αφαίρεση της μύλης απ'όλες τις ρίζες που είχαν εξαχθεί και στη συνέχεια, μετά από πολφεκτομή και χημικομηχανική προετοιμασία, γίνονταν έμφραξη των ριζικών σωλήνων, με κώνους γουτταπέρκας και φύραμα Grossman. Αμέσως μετά γίνονταν επανα­τοποθέτηση της άπω ρίζας του 3ου προγόμφιου στο αντίστοι­χο μετεξακτικό φατνίο και στη συνέχεια, μετά από έκπλυση της επιφάνειας των ριζών του 4ου προγόμφιου με φυσιολογι­κό ορό και στέγνωμα, γίνονταν επάλειψη της επιφάνειας των ριζών με γέλη Emdogain και επανατοποθέτηση...

Ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία – Βασικές αρχές – Εφαρμογές στην οδοντιατρική

Μ. Γιαννοπούλου, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσσης ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):187-192 Η ψηφιακή αφαιρετική τεχνική αποτελεί ένα αξιόπι­στο διαγνωστικό μέσο στην οδοντιατρική. Τα τελευταία χρόνια, κυκλοφορούν προγράμματα για Η.Υ., όπως είναι το EMAGO, το DSR, το ISR/C, το Microstation(Bentley) και το DIGORA, τα οποία με διορθωτικούς αλγορίθμους (συνήθως τον αφινικό και τον προβολικό), έχουν τη δυνα­τότητα να επεξεργαστούν την εικόνα μη συγκρίσιμων ακτινογραφημάτων που έχουν ληφθεί με την παράλληλη τεχνική και έτσι, να αναπαράγουν ένα ζεύγος ακτινογρα­φημάτων με παρόμοια γεωμετρική προβολή(ταυτοποίηση ακτινογραφιών). Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της ψηφιακής αφαιρετικής ακτινογρα­φίας αποτελεί η εξασφάλιση της παρόμοιας πυκνότητας μεταξύ των δύο ακτινογραφημάτων. Η ψηφιακή αφαιρετι­κή ακτινογραφία βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς της οδοντιατρικής (νόσοι του περιοδοντίου, εμφυτευματολο- γία). Tέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ψηφιακή αφαιρετική τεχνική...

Συνήθη σφάλματα στην πανοραμική ακτινογραφία

Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσσης ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):193-198 Η πανοραμική ακτινογραφία είναι μια εύκολη, ακρι­βής, ασφαλής και συχνή ακτινογραφική εξέταση. Είναι δυνατό, όμως, και συμβαίνει σε μεγάλο ποσοστό παγκοσμίως, λόγω κακής τοποθέτησης του ασθενούς στο μηχά­νημα, να παρουσιάζει παραμορφωμένα τα ανατομικά μορ­φώματα και τα παθολογικά ευρήματα της περιοχής που καλύπτει η εξέταση. Προκείμενου, λοιπόν, ο οδοντίατρος να είναι σε θέση να αξιολογήσει το ποσοστό παραμόρφω­σης των εξεταζόμενων ιστών, χρήσιμο είναι να γνωρίζει τα σφάλματα που επιτελούνται κατά την τοποθέτηση του ασθενούς στο μηχάνημα είτε από αβλεψία του χειριστή είτε από αδυναμία, λόγω ειδικών καταστάσεων (πολύ παχύσαρκος ασθενής, με κοντό λαιμό, νωδός κ.λ.π).Τα σφάλματα που παρουσιάζονται αναλυτικά αφορούν τη δήξη του στειλεού του κεφαλοστάτη με τους τομείς σε συγκεκριμένες θέσεις, μεγάλη κλίση της κεφαλής εμπρός ή πίσω, στροφή...

Καρδιαγγειακές αντιδράσεις στη χορήγηση τοπικών αναισθητικών. Κλινική έρευνα

Ν. Νταμπαράκης, Α. Τσίρλης, Ν. Μαρουφίκης, Α. Τσομπάνογλου, Θ. Κριθάρας, Ζ. Νούλα ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):199-204 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των καρδιαγγειακών αντιδράσεων των ασθενών στη χορήγηση των διαλυμάτων τοπικών αναισθητικών. Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 60 υγιείς ασθενείς ηλικίας 40-70 ετών, οι οποίοι προσήλθαν στην κλινική της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας για την εξαγωγή οδόντων με τοπική αναισθησία. Η αρτηριακή πίεση (συστολική, διαστο­λική) και ο καρδιακός ρυθμός μετρήθηκε με τη χρήση αυτόματης συσκευής μέτρησης της πίεσης. Τα τοπικά αναισθητικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η μεπιβακαίνη 3% και η Λιδοκαίνη 2% με επινεφρίνη 1:80.000. Η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 1,8 mL (1 φύσιγγα), η τεχνι­κή χορήγησης η τοπική δι’ εμποτίσεως και ο ρυθμός χορήγησης τα 60 sec. Οι αιμοδυναμικές παράμετροι μετρήθηκαν 3 min....

Ενασβεστιωμένη οδοντογενής κύστη. Αναφορά περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ι. Τηλαβερίδης, Σ. Τσόδουλος, Μ. Βαφειάδου ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):205-212 Η ενασβεστιωμένη οδοντογενής κύστη είναι μια σπά­νια κυστική αλλοίωση των γνάθων, η οποία προέρχεται από υπολείμματα της οδοντογονίας. Η κύστη χαρακτηρί­ζεται από την ύπαρξη επιθηλιακής επένδυσης, την ύπαρξη των χαρακτηριστικών για τη βλάβη κυττάρων φαντασμά­των (ghost cells) και την ύπαρξη σκληρών οδοντικών ιστών. Οι βλάβες αυτές εμφανίζονται ως κεντρικές ή ως περιφερικές αλλοιώσεις των γνάθων. Συνήθως έχουν κυστική μορφή, αλλά σε μικρό ποσοστό εμφανίζονται με συμπαγή μορφή που χαρακτηρίζεται από την τοπική κατα­στροφή των ιστών και επιθετική συμπεριφορά. Στην εργασία μας παρουσιάζουμε μια σπάνια περί­πτωση ενασβεστιωμένης οδοντογενούς κύστης που εντο­πίζονταν στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου. Η αλλοίωση ήταν ανώδυνη και στην ψηλάφηση εμφάνιζε κλυδασμό. Η ακτινογραφία έδειξε την ύπαρξη ακτινοδιαυ­γαστικής αλλοίωσης αντίστοιχη προς τα ακρορρίζια των...

Ασθενής με Νόσο του Πάρκινσον (ΝΠ). Οδοντιατρική προσέγγιση και αντιμετώπιση

Π. Θανούλης, Α. Σαραπάρη ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):213-221 Η νόσος Πάρκινσον (ΝΠ) είναι μια εκφυλιστική ανω­μαλία του ΚΝΣ. Τα πιο συνήθη συμπτώματα είναι ο τρόμος ηρεμίας, η μυϊκή δυσκαμψία, η κατάθλιψη και η εξασθένη­ση της μνήμης. Ο τρόμος μπορεί να επηρεάσει επίσης τις γνάθους, τη γλώσσα, το μέτωπο, τα βλέφαρα και τη φωνή. Η ασθένεια προκαλεί και στοματικές επιπλοκές με επικρα­τούσες την κινητική και αισθητική στοματική βλάβη, τη δυσφαγία και το αίσθημα καύσου. Η ασθένεια σε προχω­ρημένα στάδια προκαλεί ξηροστομία, ναυτία, έμετο, διάρ­ροια, νευρικότητα, ευερεθιστότητα, ανησυχία, σύγχυση, κατάθλιψη, κόπωση, απώλεια της αίσθησης της όσφρησης και της γεύσης, ανορεξία και διαταραχές του ύπνου, κατα­στάσεις που μπορούν να επιδεινώσουν υπάρχουσες τερη­δονικές βλάβες, περιοδοντική νόσο και χημικές διαβρώ­σεις των δοντιών. Η θεραπεία της είναι είτε φαρμακευτι­κή είτε χειρουργική, χωρίς όμως...