ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / "Τεύχος 2"

Τεύχος 2

Κάπνισμα και βλάβες της στοματικής κοιλότητας

Δ. Αντωνιάδης, Γ. Χαϊδεμένος, Λ. Ζουλούμης, Ε. Δεληγιάννη ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):83-96 Είναι κοινώς, πλέον, αποδεκτό ως αποτέλεσμα μακρο­χρόνιων κλινικών παρατηρήσεων και ερευνητικών ευρημά­των, ότι η χρήση του καπνού με οποιαδήποτε μορφή, απο­τελεί αιτιολογικό παράγοντα για πολλά νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπινου οργανισμού. Η επιβλαβής επίδραση του καπνού στους ιστούς της στομα­τικής κοιλότητας, ιδιαίτερα, έχει επισημανθεί εδώ και μισό αιώνα. Οι πιο συχνές παθήσεις και αλλοιώσεις της στοματικής κοιλότητας που αποδίδονται στο κάπνισμα, κατά κύριο λόγω, τσιγάρου και πίπας, διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Σε αυτές που αφορούν βλάβες και νόσους των περιοδο­ντικών ιστών και Σε αυτές που αφορούν τον υπόλοιπο βλεννογόνο του στόματος. Στις πρώτες ανήκουν η μελάγχρωση των καπνιστών, η οξεία ελκονεκρωτική ουλίτιδα, η ουλίτιδα και η περιοδοντί­τιδα, ενώ στις δεύτερες ανήκουν η νικοτινική...

Αξιολόγηση της παραμόρφωσης (μεγέθυνσης) της περιακρορριζικής ακτινογραφίας με την τεχνική της παραλλήλου με τη χρήση κυλινδρικού κατευθυντήρα 20 εκατοστών

Κ. Λιβέρδος, Χ. Τσάμης, Ν. Παρίσης ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):97-106 Για να έχουμε κατά το δυνατό πιστότερη απεικόνιση του αντικειμένου με τις ενδοστοματικές περιακρορριζικές ακτινογρα­φίες, το ακτινογραφικό πλακίδιο θα πρέπει να τοποθετείται πλη­σίον και σε παράλληλη σχέση με τους εξεταζόμενους ιστούς, με την κεντρική ακτίνα της δέσμης των ακτίνων να προσπίπτει κάθετα σε αυτό. Σε αυτές τις αρχές βασίζεται η τεχνική της παραλλήλου τεχνικής που πλεονεκτεί, όσον αφορά την πιστότητα απεικόνισης του ακτινογραφημένου αντικειμένου, σε σχέση με την τεχνική της διχοτόμου. Για την εφαρμογή της παράλληλης τεχνικής απαιτείται κατευθυντήρας μήκους 30-40 εκατοστών, όμως η συντριπτική πλειοψηφία των ακτινογραφικών μηχανημάτων που διατίθενται στην Ελλάδα, είναι εξοπλισμένα με κατευθυντήρες μήκους 20 εκατο­στών. Οι ενδοστοματικές ακτινογραφίες αποτελούν απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του οδοντίατρου, που ασχολείται με την εμφυ- τευματολογία και...

Τομογραφία – Βασικές αρχές και εφαρμογές στην οδοντιατρική

Μ. Χαρίση, Κ. Λιβέρδος, Ν. Παρίσης ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):107-122 Η ακτινογραφική εξέταση αποτελεί σημαντικό δια­γνωστικό βοήθημα και απαραίτητο εργαλείο της κλινικής οδοντιατρικής πράξης τόσο για τη διάγνωση όσο και για το σχέδιο θεραπείας. Το κύριο, όμως, μειονέκτημα στο κοινό συμβατικό ακτινογράφημα είναι η αλληλοεπικάλυψη διαφόρων ανατομικών μορφωμάτων που δημιουργεί πρό­βλημα στην ακτινοδιάγνωση. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι η ακτινογραφία είναι η απεικόνιση ενός τρισδιάστατου αντικειμένου σε δύο διαστάσεις. Το πρόβλημα αυτό της επικάλυψης διαφόρων οστικών κατασκευών και, συνεπώς, της ασάφειας του ακτινογραφήματος έρχεται να λύσει η αξονική τομογραφία, η οποία εμφανίστηκε στην Ιατρική πράξη, στις αρχές τις δεκαετίας του 1970, από τους Godsfrey Hounsfield και Alan Cormack. Είναι η διαγνωστική μέθοδος στην οποία συνδυάζονται η χρήση των ακτινών X με την τεχνολογία των κομπιούτερ, με...

Οδοντοθεραπεία μη συνεργάσιμων ατόμων με ειδικές ανάγκες υπό καταστολή με φαρμακευτικές ουσίες

Σ. Στεφανίδης, Μ. Μόκαλη - Βεντούρη ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):123-132 Η καταστολή με φαρμακευτικές ουσίες είναι μια μέθο­δος που επιτρέπει την παροχή οδοντοθεραπείας σε σημα­ντικό ποσοστό μη συνεργάσιμων ασθενών με ειδικές ανά­γκες. Συνίσταται στον κατευνασμό του ασθενούς, χωρίς να προκληθεί απώλεια συνειδήσεως ή διαταραχή των ζωτικών λειτουργιών. Ενδείκνυται σε σωματικά υγιείς ενή­λικες με νοητική υστέρηση ή ψυχικές διαταραχές, σε ασθενείς με παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήμα­τος με εκδηλώσεις στο μυοσκελετικό ή το νευρικό σύστη­μα και σε μη συνεργάσιμους ασθενείς της παιδικής ηλι­κίας. Οι χρησιμοποιούμενες ουσίες χορηγούνται από το στόμα, παρεντερικά, από το ορθό ή δια της εισπνοής. Για την επίτευξη καταστολής εφαρμόζονται τεχνικές με χρήση μιάς ουσίας ή με συνδυασμό ουσιών, όπου εκμε­ταλλεύεται το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τους. Χρησιμοποιούνται το πρωτοξείδιο του αζώτου, βενζοδιαζεπίνες, βαρβιτουρικά, προποφόλη, κεταμίνη...

Αλκοολούχα διαλύματα. Η άλλη προσέγγιση για την καθαριότητα των χεριών στο οδοντιατρείο

Μ. Βουλγαροπούλου, Α. Τζοβαέρης ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):133-138 Στη βιβλιογραφική αυτή εργασία, που είναι βασισμένη σε σύγχρονες ερευνητικές μελέτες και αφορούν στην υγι­εινή των χεριών των εργαζομένων σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα στην Ευρώπη και Αμερική, εξετάζονται οι μέχρι σήμερα συνιστώμενες τεχνικές καθαρισμού των χεριών αλλά, κυρίως, αναφέρονται όλα όσα σχετίζονται με τη χρήση νέων προϊόντων με βάση την αλκοόλη, και πιο συγκεκριμένα, την αιθανόλη, την Ν-προπανόλη ή την ισοπροπανόλη. Γίνεται αναφορά της φυσιολογικής μικροβιακής χλω­ρίδας του δέρματος των χεριών, των παθογόνων μικροορ­γανισμών, που απαντώνται εκεί, και των χημικών ιδιοτή­των των αλκοολών. Περιγράφονται λεπτομερειακά τόσο το μικροβιακό πεδίο δράσης των διαλυμάτων με βάση το μόριο της αλκοόλης όσο και τα πλεονεκτήματα αυτών, που είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η ευνοϊκή επίδραση στο δέρμα συγκριτικά με άλλα αντισηπτικά...

Η χρήση των μεμβρανών στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Θ. Κριθάρας, Δ. Δημητρούλιας, Α. Γρίβα, Ι. Λαυρεντιάδης ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):139-152 Η χρήση των μεμβρανών, για την οστική αναγέννηση ελλειμμάτων της φατνιακής ακρολοφίας, αναβάθμισε σημαντικά τις δυνατότητες της χειρουργικής εμφυτευμα­τολογίας, τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια. Παράλληλα, η τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των μεμβρανών σ’ αυτό τον τομέα εισήγαγε νέες θεραπευτι­κές τεχνικές και βιοϋλικά στην - υπό την ευρεία έννοια του όρου - επανορθωτική οδοντιατρική. Όλο και περισσό­τερα υλικά χρησιμοποιούνται ή προτείνονται για χρήση, ως μεμβράνες στην Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση (Κ.Ο.Α.) Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τα, πλέον, χρησι­μοποιούμενα, σήμερα, απορροφήσιμα ή μη, υλικά μεμβρα­νών στην Κ.Ο.Α., τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Ερευνητικά και κλινικά δεδομένα τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα των μη απορροφήσιμων μεμβρανών σε πληθώρα εφαρμογών. Αντίθετα, για τα απορροφήσιμα...

Σύγχρονες απόψεις για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου Αδαμαντιάδη – Behget

Χ. Κουτρογιάννης, Α. Μαρκόπουλος ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):153-156 To σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behget χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις στη στοματική κοιλότητα όμοιες με άφθες, ελκώσεις στα γεννητικά όργανα και εκδηλώσεις από το δέρμα, τους οφθαλμούς, τις αρθρώσεις, τα αγγεία και το ΚΝΣ. Η αιτιολογία της νόσου παραμένει άγνωστη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προς το παρόν αποτελε­σματική θεραπεία. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα διάφορα φαρμακευτικά σχήματα που χορηγούνται για τη θεραπεία του συνδρόμου Αδαμαντιάδη-Behget και να συζητήσει την αποτελεσματικότητα τους. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behget, φαρμακευτική θεραπεία