ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Η αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής με εξατομικευμένες παρεμβάσεις και χειρισμούς. Η τεχνική των οπτικών ψευδαισθήσεων

Α. Χατζηκυριάκος ΣΤΟΜΑ 2005;33(1):13-22 Το παρόν άρθρο αναφέρεται στις διάφορες τεχνικές και τα οπτικά ευρήματα που παράγουν εικόνες διαφορετικές από τις πραγματικές, δηλαδή στις τεχνικές των οπτικών ψευδαι­σθήσεων. Η χρήση της οπτικής ψευδαίσθησης είναι ένας. ακόμη, τρόπος αντιμετώπισης των ιδιαίτερων προβλημάτων που προκύπτουν από την ανάγκη αισθητικής αποκατάστασης της πρόσθιας περιοχής του στόματος. Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των οπτικών ψευδαισθήσεων που αφορούν, κυρίως, στη διαχείριση των γραμμών, γωνιών, φωτός και σκιάς τα οποία όταν εναλλάσσο­νται πάνω σε ένα αντικείμενο έχουν τη δυνατότητα να αλλά­ζουν την εμφάνιση και το σχήμα του. Αμέσως μετά αναφέρο­νται οι τεχνικές που προκαλούν την οπτική ψευδαίσθηση σχε­τικά α) με το σχήμα και τις κυρτότητες β) τη θέση και τη διά­ταξη, καθώς και γ) το χρώμα των φυσικών, αλλά κυρίως των...

Περιακρορριζικές αλλοιώσεις. Διάγνωση – Θεραπεία

A. Ζιώγα, Β. Στράντζαλη, Θ. Φράγκου, Κ. Χατζηβασιλείου ΣΤΟΜΑ 2005;33(1):23-32 Η περιακρορριζική αλλοίωση αποτελεί φλεγμονώδη εξεργασία που συντελείται στην περιοχή του περιακρορρι­ζικού χώρου συντηρούμενη από τα μεταβολικά προϊόντα των μικροβίων που εδράζονται στο σύστημα των ριζικών σωλήνων του νεκρωμένου δοντιού, καθώς και από τα προϊόντα αποσύνθεσης του πολφού του. Η διάγνωση των περιακρορριζικών βλαβών στηρίζεται, κυρίως, σε ακτινογραφικά ευρήματα τα οποία, σε λίγες μόνο περιπτώσεις, μπορεί να δώσουν στον κλινικό τη δυνατότητα να αποφανθεί με βεβαιότητα, εάν η παρατηρούμενη ακτινογραφική εικόνα ανταποκρίνεται σε κοκκίωμα, ακρορριζική κύστη ή άλλης μορφής περιακρορριζική αλλοίωση. Η ακριβής φύση της κάθε αλλοίωσης μπορεί να καθοριστεί μόνο κατόπιν ιστολογικής εξέτασης της αλλοίωσης αυτής. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των περιακρορριζικών αλλοιώ­σεων περιλαμβάνει τη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία. όπου όμως αυτή αποτυγχάνει, εφαρμόζεται η χειρουργική...

Οδοντογενές μύξωμα άνω γνάθου. Αναφορά περίπτωσης

Γ. Καρακινάρης, Β. Τζάρου, Σ. Δαλαμπίρας, Ν. Λαζαρίδης ΣΤΟΜΑ 2005;33(1):33-38 Το οδοντογενές μύξωμα των γνάθων είναι ένας σπά­νιος καλοήθης οδοντογενής όγκος των γνάθων που εμφα­νίζεται, κυρίως, σε ηλικίες μεταξύ 15 και 30 ετών. Αν και καλοήθης είναι τοπικά διηθητικός και παρουσιάζει υψηλά ποσοστά υποτροπής που φθάνουν έως και το 33% , γεγο­νός που επιβάλει ιδιαίτερη χειρουργική αντιμετώπιση, αλλά και πολυετή μετεγχειρητική παρακολούθηση. Άρρενας 26 ετών παρουσίαζε ευμεγέθη ανώδυνη διό­γκωση της φατνιακής απόφυσης της άνω γνάθου δεξιά που είχε προκαλέσει σημαντική παρεκτόπιση του δευτέ­ρου προγομφίου. Από τον ακτινογραφικό έλεγχο διαπι­στώθηκε έλλειψη του πρώτου γομφίου και παρουσία σχε­τικά περιγεγραμμένου μορφώματος που απωθούσε τις ρίζες των παρακειμένων δοντιών. Η χειρουργική αφαίρεση της βλάβης, μετά από βιοψία που έθεσε τη διάγνωση, έγινε σε περιθώριο υγιών ιστών, χωρίς ευρεία εκτομή...

Η κλινική αντιμετώπιση της οριακής μικροδιείσδυσης των εμφράξεων σύνθετης ρητίνης

Δ. Διονυσόπουλος, Π. Διονυσόπουλος ΣΤΟΜΑ 2005;33(1):39-48 Η οριακή μικροδιείσδυση εξακολουθεί να παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα για τις εμφράξεις σύνθετης ρητί­νης. Αποτέλεσμα της μικροδιείσδυσης είναι η υπερευαι­σθησία του δοντιού, η πολφική βλάβη, ο αποχρωματισμός των οδοντικών ιστών και ο επανατερηδονισμός των ορίων της κοιλότητας. Η μικροδιείσδυση οφείλεται, κυρίως, στη συστολή πολυμερισμού της σύνθετης ρητίνης και την ανε­παρκή συγκόλλησή της στα τοιχώματα της κοιλότητας. Ενας άλλος παράγοντας που, επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο είναι η διαφορά του συντελεστή θερμικής διαστολής μεταξύ σύνθετης ρητίνης και οδοντικού ιστού. Για την αντιμετώπιση της μικροδιείσδυσης, κατά την κλινική διαδικασία της έμφαξης, έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές περιορίζουν τις συνέπειες της συστολής πολυμερισμού και αυξάνουν την αντοχή του δεσμού της σύνθετης ρητίνης στα τοιχώματα της κοιλότη­τας. Στις τεχνικές αντιμετώπισης της μικροδιείσδυσης...

Ακρορριζεκτομές σε γομφίους

Π. Τσατσανιάς, Λ. Ζουλούμης ΣΤΟΜΑ 2005;33(1):49-57 Η ακρορριζεκτομή των γομφίων αποτελεί μια κατα­ξιωμένη, αν και όχι τόσο διαδεδομένη, μέθοδο θεραπείας των φλεγμονωδών παθήσεων των περιακρορριζικών ιστών των δοντιών αυτών. Στην εργασία αναφέρονται ενδείξεις, αντενδείξεις, τεχνικές, ενώ παρουσιάζονται και αμφιλεγό­μενα σημεία που τίθενται προς συζήτηση με βάση τα στοι­χεία που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Η ανάλυ­ση των παραπάνω αφορά τους γομφίους τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου, εξετάζοντας μεμονωμένα κάθε περίπτωση, λόγω των τεχνικών δυσκολιών και των ιδιαί­τερων ανατομικών συνθηκών, όπως το ιγμόρειο και το αγγειονευρώδες δεμάτιο της κάτω γνάθου. Γίνεται συγκε­κριμένη αναφορά σε in vitro/vivo μελέτες με λεπτομερή ανάλυση αποτελεσμάτων και διαφωνιών, εξάγοντας εκεί­να τα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη στην κατανόηση της διαδικασίας. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Aκρορριζεκτομή, τομές, ανάστροφη έμφραξη,...