ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / "Τεύχος 4"

Τεύχος 4

Η αντιμετώπιση του βατραχίου με τη μέθοδο της τροποποιημένης μαρσιποποίησης

Ν. Λαζαρίδης, Λ. Ζουλούμης, Ι. Δημητρακόπουλος, Ι. Τηλαβερίδης ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):229-236 Το βατράχιο είναι σπάνια, καλοήθης, κυστική αλλοίω­ση που αναπτύσσεται στο πρόσθιο τμήμα του εδάφους του στόματος. Η αιτιοπαθογένειά του σχετίζεται με κατα­κράτηση βλέννας ή εξαγγείωση σάλιου από έναν ή περισσότερους εκφορητικούς πόρους του υπογλώσσιου σιαλογόνου αδένα. Η αντιμετώπιση του βατραχίου είναι πάντοτε χειρουρ­γική. Η απλή μαρσιποποίηση δεν είναι επαρκής γιατί συνοδεύεται σχεδόν πάντοτε από υποτροπή. Η εκπυρήνιση αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης, η οποία όμως συνοδεύεται, πάλι, από υποτροπές, αλλά και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού σε βλάβες που έχουν σημαντικό μέγεθος. Μια ικανοποιητική μέθοδος αντιμετώ­πισης του βατραχίου είναι η μαρσιποποίηση και ο πωματι­σμός του εναπομείνοντος τοιχώματος του βατραχίου με ιωδοφορμιούχο γάζα για 10-12 ημέρες. Η εγχειρητική τεχνική συνοδεύεται από ικανοποιητικά ποσοστά επιτυ­χίας. Στην εργασία μας χρησιμοποιήσαμε...

Γενικές αρχές μαγνητικής τομογραφίας και εφαρμογές της στην οδοντιατρική

Κ. Λιβέρδος, Θ. Καρανικόλα, Ν. Παρίσης ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):237-246 Η μαγνητική τομογραφία (MRI) αποτελεί μια απεικονιστική διαγνωστική μέθοδο ακριβείας, που δε χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία. Οι αρχές της μαγνητικής τομογρα­φίας βασίζονται στη συμπεριφορά των πυρήνων υδρογό­νου των ιστών του σώματος μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως είναι η μη χρη­σιμοποίηση ιονίζουσας ακτινοβολίας και η εξαιρετική ευκρίνεια της απεικόνισης των μαλακών ιστών, αλλά και κάποια μειονεκτήματα, όπως είναι το υψηλό κόστος εξο­πλισμού και ο μεγάλος χρόνος εξέτασης. Η μαγνητική τομογραφία είναι μια ακίνδυνη τεχνική απεικόνισης που βρίσκει αρκετές εφαρμογές στο χώρο της οδοντιατρικής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Μαγνητική τομογραφία, οδοντιατρική

Στοματικές εκδηλώσεις της αιμορραγικής τελεαγγειεκτασίας. Αναφορά περιστατικού

Ν. Δημητριάδης ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):247-252 Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού συστηματικών νόσων με κλινικές εκδηλώσεις από το στοματικό βλεννογόνο υπο­χρεώνει τον οδοντίατρο να βρίσκεται σε θέση να κάνει μια έγκαιρη διάγνωση αυτών και να κατευθύνει τον ασθενή σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας. Το περιστατικό που αναφέ­ρεται σε αυτό το άρθρο παρουσιάζει τις στοματικές εκδη­λώσεις μιας, αρκετά, σπάνιας νόσου, της κληρονομικής αιμορραγικής τελεαγγειεκτασίας ή νόσου των Rendu- Osler-Weber. H ασθενής με μη διαγνωσμένη αρχικά νόσο, παρουσιάστηκε με ασυνήθιστη εντόπιση στην υπερώα, φοβούμενη νεοπλασία. Η διάγνωση πιθανολογήθηκε από την κλινική εξέταση και το ιστορικό, και επιβεβαιώθηκε αργότερα με τη διαπίστωση σπλαγχνικής εντόπισης. Γίνε­ται βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάζεται η παθο­φυσιολογία της νόσου, τα κυριότερα συμπτώματα, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κλινική εικόνα των στοματικών αλλοιώσεων και στα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου,...

Δερμοειδείς κύστεις εδάφους στόματος. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Σ. Ιορδανίδης, Χ. Π. Μάκος, Ε. Καραμπούτα ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):253-258 Οι δερμοειδείς κύστεις του εδάφους του στόματος, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, οφείλονται σε εγκλεισμό επιθηλιακών κυττάρων στο μεσέγχυμα κατά τη διάπλαση του πρώτου και δεύτερου βραγχιακού τόξου, την τρίτη με τέταρτη εμβρυϊκή εβδομάδα. Η συχνότητα ανάπτυξης αυτών των κύστεων είναι χαμηλή και ανέρχε­ται στο 1,6-6,4% των δερμοειδών κύστεων του σώματος στους ενήλικες και στο 0,29% των όγκων του κρανίου και του τραχήλου στα παιδιά. Κλινικά γίνονται εμφανείς κυρίως, τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία ως ανώδυνες διο­γκώσεις του εδάφους του στόματος με ελαστική ή σκληροελαστική σύσταση. Όταν είναι ευμεγέθεις προκαλούν διόγκωση στην υπογλώσσια ή υπογενείδια περιοχή και δυσχέρεια στην ομιλία, τη μάσηση και την αναπνοή. Σε περίπτωση επιμόλυνσης η κλινική εικόνα επιβαρύνεται. Ιστολογικά οι κύστεις αυτές...

Άμεσα μετεξακτικά εμφυτεύματα. Προβληματισμοί – Κλινική εφαρμογή

Α. Βέης, Ν. Παρίσης, Μ. Γιαννοπούλου ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):259-268 Η πρόταση της χρήσης των άμεσων εμφυτευμάτων δεν είναι νέα, η ουσιαστική όμως και τεκμηριωμένη εφαρ­μογή τους χρονολογείται μέσα στην τελευταία δεκαετία. Στις μέρες μας, λοιπόν, αποτελεί μία επιτυχή, αξιόπιστη και προβλέψιμη μέθοδο. Στην εργασία μας αναφέρονται αναλυτικά τα πλεονεκτήματα, τα στάδια και οι βασικές αρχές της χειρουργικής τοποθέτησης των άμεσων εμφυ­τευμάτων, η ταξινόμησή τους βάσει της οστικής απώλειας που προκύπτει μετά την εξαγωγή και τον καθαρισμό του φατνίου, καθώς και κάποιοι σύγχρονοι προβληματισμοί σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν το ποσοστό επιτυ­χίας, τη χρήση μοσχευμάτων, την προϋπάρχουσα φλεγμο­νή, αλλά και την άμεση φόρτιση του μετεξακτικού εμφυτεύματος. Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε πολλές δημοσι­εύσεις που πραγματεύονται την επιτυχία των άμεσων εμφυτευμάτων. Η πλειοψηφία των ερευνητών καταλήγει σε ένα ποσοστό...

Λοιμώξεις από είδη Apergillus σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς: Κλινικά σημεία και συμπτώματα από τη στοματική κοιλότητα

Ε. Μιχαηλίδου, Μ. Μπελάζη, Δ. Παναγιωτίδου - Δεβλιώτη ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):269-278 Η ασπεργίλλωση είναι μια ευκαιριακή λοίμωξη οφειλόμενη σε μύκητα του γένους Λspergίllus, που προσβάλλει συνήθως ασθενείς με ανοσοκαταστολή ή ανοσοανεπάρκεια. Η κλινική εικό­να των λοιμώξεων από είδη Λspergίllus περιλαμβάνει 3 κυρίως νοσολογικές οντότητες: 1. την αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, 2. το ασπεργίλλωμα (ασπεργιλλώδες μυκήτωμα ή μυκητιακή σφαίρα) και 3. τη συστηματική ασπεργίλλωση, που εμπλέκει διάφορα όργανα και ειδικότερα τους πνεύμονες, ενώ λιγότερο συχνά το ήπαρ, τον σπλήνα, τους οφθαλμούς, τα ώτα, το κεντρικό νευρικό σύστημα, το δέρμα, τη στοματική κοιλότητα κ.α. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η αναφορά στις λοιμώξεις από είδη Λspergίllus spp. που αναπτύσ­σονται στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας. Γίνεται, επίσης, περιγραφή των κλινικών σημείων και συμπτωμάτων, της διάγνω­σης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης...