ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / "Τεύχος 2"

Τεύχος 2

Χειρουργική διευθέτηση του χαλινού του στόματος

Ειρ. Καραμπούτα-Βουλγαροπούλου, Σπ. Τσόδουλος, Μ. Βουλγαροπούλου ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):91-97 Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι συνήθως εφαρ­μοζόμενες εγχειρητικές τεχνικές που διευθετούν τους χαλινούς του στόματος, όταν αυτοί έχουν την ονομαζόμε­νη χαμηλή πρόσφυση. Γίνεται αναφορά των πpoβλημάτωv που ανακύπτουν από την θέση αυτή των χαλινών στο στόμα και επιδεικνύονται ανάλογες περιπτώσεις ασθενών με τα εγχειρητικά στάδια τα οποία ακολουθούνται για την ορθή διευθέτηση. Στη συζήτηση που ακολουθεί γίνεται εστιασμός στην ευκολία της τέλεσης της χειρουργικής πράξης, καθώς και στη διατήρηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από την εφαρμογή της. Εκφράζεται η εμπειρία των συγγραφέων για τα παραπάνω και η όλη εργασία πλαισιώνεται από τη σχετική βιβλιογραφία. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Χαλινός, χειρουργική εκτομή, διατομή

Laser: Αρχές λειτουργίας, αλληλεπίδραση με τους ιστούς, κίνδυνοι και ασφάλεια κατά τη χρήση τους

Χ. Μπουτσιούκης, Ο. Παντελίδου, Α. Μπουτσιούκης ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):99-109 Οι συσκευές laser χρησιμοποιούνται εδώ και τέσσερις δεκαετίες στην ιατρική. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχί­σει να αποτελούν μέρος της καθημερινής οδοντιατρικής πρακτικής. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η τεκμηριω­μένη ενημέρωση των οδοντιάτρων γύρω από την νέα, για τα οδοντιατρικά δεδομένα, τεχνολογία. Η παραγωγή των ακτίνων laser στηρίζεται στην αρχή της εξαναγκασμένης εκπομπής. Μία συσκευή laser περιλαμβάνει το ενεργό μέσο, την οπτική κοιλότητα και την αντλία. Βασικά χαρα­κτηριστικά της ακτινοβολίας laser είναι η μονοχρωματικό­τητα, η συμφωνία, η μεγάλη λαμπρότητα και η κατευθυντικότητα. Συζητούνται, επίσης, η ταξινόμηση των διαφόρων συσκευών και ο τρόπος λειτουργίας τους. Η αλληλεπίδρα­ση ακτινοβολίας και ιστών οφείλεται κυρίως στο ποσό της ακτινοβολίας που απορροφάται από τους ιστούς και περι­λαμβάνει φωτοχημικά, φωτοθερμικά και φωτομηχανικά φαινόμενα. Κίνδυνοι...

Αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλή συμπτωματολογία που σχετίζεται με ολικές οδοντοστοιχίες

Β. Αναστασιάδου, Ε. Κωτσιομύτη, Ο. Νάκα, Δ. Κάπαρη ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):111-116 Οι ολικά νωδοί ασθενείς που χρησιμοποιούν ολικές οδοντοστοιχίες αντιμετωπίζουν, συχνά, προβλήματα που σχετίζονται με κατασκευαστικά λάθη και κακή συντήρηση των οδοντοστοιχιών, όπως και με μεταβολές των στηρικτικών ιστών. Ένα σύνηθες εύρημα είναι η μείωση της κατακόρυφης διάστασης, οφειλόμενη κυρίως στη συνεχόμενη απορρόφηση των υπολειμματικών φατνιακών ακρολοφιών. Συχνά, επίσης, παρατηρούνται βλάβες των μαλακών μορίων, όπως η συγχειλίτιδα και πτυχωτές υπερπλασίες (επουλίδες fissuratum). Ο συνδυασμός της μειωμένης κατακόρυφης διάστασης με βλάβες στους μαλακούς ιστούς περιπλέκει τη κλινική εικόνα και δημιουργεί προ­βληματισμό ως προς την αξιολόγηση των συμπτωμάτων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η συχνότητα εμφάνι­σης και οι συσχετίσεις των παραπάνω χαρακτηριστικών (μειωμένη κατακόρυφη διάσταση, συγχειλίτιτδα, υπερπλα­σίες) σε δείγμα νωδών ασθενών που αντιμετώπιζαν προ­βλήματα...

Παθολογικές καταστάσεις του στοματικού περιβάλλοντος και χρόνια νοσήματα που επιδρούν στην εμφυτευματική θεραπεία του νωδού γηριατρικού ασθενή

Θ. Μυλωνάς ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):117-123 Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να προσδιορι­στούν οι ιδιαιτερότητες κατά την αποκατάσταση των υπε­ρηλίκων με εμφυτεύματα. Παράμετροι που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη είναι η απορρόφηση του οστικού υποστρώματος των γνάθων, οι αλλοιώσεις του βλεννογόνου του στόματος και η μη φυσιολογική λειτουργία των κροταφογναθικών αρθρώσε­ων λόγω της νωδότητας. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να διερευνηθούν και να αποκατασταθεί η φυσιολογία του στοματογναθικού συστήματος πριν την εμφύτευση. Σημα­ντικό πρόβλημα, όμως, είναι και η παρουσία χρόνιων νοσημάτων και η πολυφαρμακία που χαρακτηρίζουν τους υπερήλικες. Σε πρόσφατο έμφραγμα ή ασταθή στηθάγχη η εμφύτευση αντενδείκνυται. Σε καρδιολογικά προβλήματα θα πρέπει να προσαρμόζονται οι δοσολογίες των αντιβιο­τικών, των αγγειοσυσπαστικών, αλλά και η χρήση μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Σε συνεχόμενες μετρήσεις υψηλής πίεσης η εμφύτευση αντενδείκνυται. Σε...

Νεώτερες απόψεις για την αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας

Α.Κ. Πουλόπουλος, Ι. Καγιάβης ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):125-133 Η βλεννογονίτιδα του στόματος αποτελεί τοξικό απο­τέλεσμα της συστηματικής χημειοθεραπείας και της ακτι­νοθεραπείας κεφαλής και τραχήλου, ασθενών που πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα. Στην παρούσα ανα­σκόπηση αναφέρονται οι κυριώτερες μέθοδοι που χρησι­μοποιούνται, σήμερ, για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας, και περιληπτικά, οι πιθανοί μηχανισμοί δράσης τους. Παρά το ευρύ φάσμα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας. καμμιά θεραπευτική αγωγή δε θεωρείται απόλυτα αποδε­κτή. Το γεγονός αυτό καταγράφει την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικότερων παραγόντων για την θεραπεία της βλεννογονίτιδας. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Βλεννογονίτιδα, Στοματίτιδα, Χημειοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία.

Ηλεκτρογναθογραφία: Τρισδιάστατη απεικόνιση της κίνησης της κάτω γνάθου. Περιγραφή και δυνατότητες χρήσης στην κλινική πράξη

Β. Αναστασιάδου, Σ. Σιόβας ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):135-141 Η μάσηση αποτελεί μια από τις κυριότερες λειτουρ­γίες του στοματογναθικού συστήματος και από τις αρχές του 20ού αιώνα έγιναν προσπάθειες καταγραφής και αξιο­λόγησής της. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται για την αξιολόγηση της μάσησης πολλές μέθοδοι, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται η άμεση παρατήρηση, η κινη­ματογραφική, η ραδιογραφική και η ηλεκτρομαγνητική μέθοδος. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μέθο­δος της ηλεκτρογναθογραφίας και συγκεκριμένα περιγρά­φεται ο γναθογράφος (Sirognathograph, Model D-3175, Siemens, Bensheim, Germany). Η συσκευή αυτή παρουσιά­ζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που αφορούν τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση κατά τη διάρκεια καταγραφής, την ευαισθησία της συσκευής, τη γραμμικότητά της, καθώς και την κλινική της επαναληψιμότητα. Ο γναθογράφος συνερ­γάζεται με εξειδικευμένη συσκευή καταγραφής της ηλεκτρομυίκής δραστηριότητας των μασητήρων μυών και μέσω του ιδίου λογισμικού προγράμματος, προβάλλονται στον...