ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / "Τεύχος 2"

Τεύχος 2

Αντιμετώπιση σοβαρής σκελετικής τάξης ΙΙΙ, με έντονη μακρογναθία της κάτω γνάθου και υποπλασία της άνω, μετά από ορθοδοντική και γναθοχειρουργική παρέμβαση

Ν. Τοπουζέλης, Ν. Λαζαρίδης, Δ. Καρακάσης ΣΤΟΜΑ 2003;31:81-89 Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η περίπτωση μιας ασθενούς με σοβαρή σκελετική τάξη ΙΙΙ που οφειλόταν σε έντονη μακρογναθία της κάτω γνάθου, σε εξεσημασμένο πώγωνα και σε υποπλασία της άνω γνάθου. Επίσης συνυπήρχε πρόσθια χασμοδοντία. Σχετικά με την αντιμετώπιση της ασθενούς αναφέρονται: α) η σημασία της προχειρουργικής και μεταχειρουργικής ορθοδοντικής θεραπείας και β) οι λόγοι της αμφιγναθικής οστεοτομίας και της γενειοπλαστικής που περιελάμβανε η ορθογναθική χειρουργική. Επίσης επισημαίνονται οι αλλαγές του οδοντογναθοπροσωπικού συστήματος της ασθενούς, οι οποίες προέκυψαν από τη συνδυασμένη ορθοδοντική και ορθογναθική χειρουργική στην οποία υποβλήθηκε.

Αιτία, διάγνωση και αντιμετώπιση της καθυστερημένης ανατολής των δοντιών. Γναθοχειρουργική προσέγγιση

Λ. Ζουλούμης, Α. Παρρήση, Γ. Καραμπίνας, Α. Σκάρλου ΣΤΟΜΑ 2003;31:91-102 Η ομαλή σειρά ανατολής των δοντιών είναι δυνατόν να παρουσιάσει διαταραχές, οφειλόμενες σε γενικές ή τοπικές παθολογικές καταστάσεις, αλλά και ιδιοπαθώς, με αποτέλεσμα ανωμαλίες στη σύγκλειση. Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να αφορά τόσο τη νεογιλή όσο και τη μόνιμη οδοντοφυΐα και παρουσιάζει ευρεία χρονική διακύμανση, καθιστώντας απαραίτητη την εξατομικευμένη διερεύνηση και αντιμετώπιση. Αναφορικά με το νεογιλό φραγμό, η έναρξη ανατολής καθορίζεται στον 6ο μήνα της ζωής και ολοκληρώνεται ανάμεσα στον 24ο και 30ο. Ο μικτός φραγμός ξεκινά με την ανατολή του πρώτου μόνιμου γομφίου στην ηλικία των 6 περίπου ετών και ολοκληρώνεται στην ηλικία των 12-13 ετών, εκτός των γ΄ γομφίων. Σε περίπτωση διαπίστωσης μιας πιθανής καθυστέρησης στην ανατολή ενός δοντιού, η πρώτη ενέργεια του...

Δυνατότητες αποκατάστασης σε συγγενείς ελλείψεις άνω πλαγίων τομέων

Α. Παπαδοπούλου, Α. Τσίρλης, Σ. Σιδηροπούλου – Χατζηγιάννη ΣΤΟΜΑ 2003;31:103-109 Η αποκατάσταση της συγγενούς έλλειψης ενός ή και των δύο πλαγίων τομέων της άνω γνάθου αποτελεί ένα πρόβλημα που για την αντιμετώπισή του χρειάζεται να συνεκτιμηθούν μια σειρά από καθοριστικούς παράγοντες, όπως ο τύπος της σύγκλεισης και ο τύπος ανάπτυξης του προσώπου, η ύπαρξη άλλων ορθοδοντικών προβλημάτων και η ανάλυση των χώρων στα οδοντικά τόξα. Τα θεραπευτικά σχήματα που μπορούν να εφαρμοστούν είναι είτε μόνο ορθοδοντική θεραπεία και κλείσιμο των διαστημάτων που συνήθως παρατηρούνται στο άνω οδοντικό τόξο λόγω της έλλειψης δοντιών, είτε συνδυασμός ορθοδοντικής θεραπείας που διευθετεί τα υπάρχοντα δόντια σε τάξη Ι και ακολουθείται προσθετική αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών. Σε ασθενείς στους οποίους οι συνθήκες χώρου στους φραγμούς δεν επιτρέπουν άπω μετακίνηση των...

In vitro έλεγχος της αποφρακτικής ικανότητας τριών τεχνικών έμφραξης των ριζικών σωλήνων

Ν. Αποστολίδου, Β. Τασιούλα, Μ.Α. Ασβεστά, Χ. Μπελτές ΣΤΟΜΑ 2003;31:111-116 Σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος της αποφρακτικής ικανότητας της προσφάτως προτεινόμενης τεχνικής έμφραξης ριζικών σωλήνων «System B» σε σύγκριση με τις κλασικές τεχνικές, της πλάγιας συμπύκνωσης κώνων γουταπέρκας και της κάθετης συμπύκνωσης θερμής γουταπέρκας. Για τον έλεγχο της αποφρακτικής ικανότητας εφαρμόστηκε η τεχνική της μικροδιείσδυσης χρωστικής και διαφανοποίησης των δοντιών. Χρησιμοποιήθηκαν 90 μονόριζα δόντια, τα οποία προπαρασκευάστηκαν με την τεχνική step-back. Τα δόντια χωρίστηκαν ανά 30 σε τρεις ομάδες Α, Β και Γ. Τα δόντια της ομάδας Α εμφράχθηκαν με την τεχνική της πλάγιας συμπύκνωσης κώνων γουταπέρκας, της ομάδας Β με την τεχνική της κάθετης συμπύκνωσης θερμής γουταπέρκας και της ομάδας Γ με την τεχνική «System B». Με τη μέθοδο της μικροδιείσδυσης χρωστικής και...

Κεφαλoμετρική μελέτη της κάτω γνάθου σε Ελληνικό πληθυσμό ηλικίας 10 – 25 ετών με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο

Θ. Κούτσικου, Σ. Σιδηροπούλου, Σ. Καββαδία ΣΤΟΜΑ 2003;31:117-124 Σκοπός της έρευνας αυτής είναι ο καθορισμός των φυσιολογικών τιμών που χαρακτηρίζουν τη θέση και το μέγεθος της κάτω γνάθου σε Ελληνόπαιδες ηλικίας 10-15 ετών, με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο, καθώς και η διερεύνηση των πιθανών διαφορών στα φύλα. Υλικό αποτέλεσαν 69 πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες από 36 αγόρια μέσης ηλικίας 13,07 ετών και 33 κορίτσια μέσης ηλικίας 13,08 ετών. Σε κάθε κατηγορία έγιναν 10 γωνιακές και 2 γραμμικές μετρήσεις. Η στατιστική επεξεργασία έγινε κατά φύλο και στο σύνολο του δείγματος. Το σφάλμα της μεθόδου ελέγχθηκε με διπλή μέτρηση 24 πλάγιων κεφαλομετρικών ακτινογραφιών. Καθορίστηκαν έτσι οι φυσιολογικές τιμές των μεταβλητών, που χαρακτηρίζουν τη θέση και το μέγεθος της κάτω γνάθου σε Ελληνόπαιδες. Δε διαπιστώθηκαν διαφορές στα φύλα,...

Θεραπευτική αντιμετώπιση της ξηροστομίας

Ε. Αλμπανίδου – Φαρμάκη, Α. Μαρκόπουλος, Ι. Καγιάβης ΣΤΟΜΑ 2003;31:125-130 Η ξηροστομία είναι ένα πολυαιτιολογικό σύμπτωμα. Η θεραπεία της αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οδοντίατρος. Η θεραπεία διακρίνεται σε αιτιολογική και συμπτωματική και εξαρτάται από το βαθμό μείωσης της σιαλικής έκκρισης και το χρόνο εμφάνισής της. Σκοπός της αιτιολογικής είναι να καταπολεμήσει κάθε τοπική ή γενική νόσο ή κατάσταση. Η συμπτωματική θεραπεία μπορεί να διαχωριστεί επίσης σε τοπική και συστηματική. Η τοπική αφορά πρώτον στη βοήθεια που παρέχεται στον ασθενή με διάφορα βελτιωτικά της έκκρισης του σάλιου και υποκατάστατα σε διάφορες μορφές και δεύτερον στην αντιμετώπιση των φλεγμονωδών φαινομένων στο στοματικό βλεννογόνο, που είναι επακόλουθα της μειωμένης σιαλικής έκκρισης. Η συστηματική αφορά τη χορήγηση σιαλαγωγών φαρμάκων, εφόσον το αδενικό παρέγχυμα...

Βιολογικοί δείκτες για την εκτίμηση της μετάστασης στα ακανθοκυτταρικά νεοπλάσματα του στόματος. Νεότερες απόψεις

Α. Κ. Πουλόπουλος, Ι. Καγιάβης ΣΤΟΜΑ 2003;31:131-136 Η πρόγνωση των ασθενών με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου εξαρτάται ιδιαιτέρως από την παρουσία ή την απουσία τραχηλικών λεμφικών μεταστάσεων. Βιολογικοί δείκτες που καταγράφουν την πιθανότητα μετάστασης θα αποδεικνύονταν ιδιαιτέρως χρήσιμοι για την επιλογή των ιδανικών θεραπευτικών στρατηγικών στην κατηγορία των ασθενών αυτών. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο επίπεδο των μοριακών και γενετικών δεικτών στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα, σε συσχετισμό με τη βιολογική διεργασία της μετάστασης, και ταυτόχρονα σε ορισμένα σημεία που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο.
1 2