ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Προσθετική αποκατάσταση αγκυλωμένων νεογιλών γομφίων: Αναφορά μιας περίπτωσης

Κ. Σταμούλης ΣΤΟΜΑ 2003;31:9-14 Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η προσθετική αντιμετώπιση αγκυλωμένων νεογιλών γομφίων, σε ένα περιστατικό, με τη χρήση καρφιδοπαγών κατασκευών. Το κύριο πρόβλημα που εμφανίζεται στο περιστατικό αυτό είναι ο κενός χώρος που μεσολαβεί ανάμεσα στο νεογιλό δόντι και τον ανταγωνιστή του, με άμεση συνέπεια την υπερέκφυση του δεύτερου. Επί ελλείψεως του μονίμου διαδόχου δοντιού, η διατήρηση του νεογιλού στο φραγμό επιβάλλεται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επιζητείται κάποια επανορθωτική λύση. Η λύση που προτείνεται στην εργασία είναι αυτή των καρφιδοπαγών κατασκευών, καθώς επιλύει με μάλλον μόνιμο τρόπο το πρόβλημα, αποδίδοντας την αναγκαία μασητική επαφή με τον ανταγωνιστή και αποτρέποντας την περαιτέρω υπερέκφυσή του.

Οδοντοθεραπεία μη συνεργάσιμων ατόμων με ειδικές ανάγκες με χρήση μεθόδων τροποποίησης της συμπεριφοράς

Σ. Στεφανίδης, Μ. Βλάχου ΣΤΟΜΑ 2003;31:15-22 Η τροποποίηση της συμπεριφοράς αναφέρεται στη συμπεριφορά του ασθενούς κατά τη διάρκεια της οδοντοθεραπείας και αποσκοπεί στο να καταστήσει τον ασθενή συνεργάσιμο κατά την εκτέλεση οδοντιατρικών πράξεων. Ο έλεγχος της συμπεριφοράς κρίνεται αναγκαίος σε άτομα με νοητική υστέρηση, λόγω της περιορισμένης αντίληψης που αυτά παρουσιάζουν ως προς την σημασία της οδοντοθεραπείας. Η διαδικασία τροποποίησης αρχίζει με τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς που αφορά τη συνεργασία θεράποντα – ασθενή. Η αναγνώριση, η περιγραφή και η ερμηνεία της προβληματικής συμπεριφοράς αποτελούν τη βάση του προγράμματος τροποποίησης. Σύμφωνα με τις αρχές της συμπεριφορικής θεωρίας, η εκμάθηση ή η άρση μιας συμπεριφοράς πραγματοποιείται με την αποτελεσματική χρήση κατάλληλης ενίσχυσης (θετικής ή αρνητικής). Παράλληλα, η επιτυχής χρήση τεχνικών τροποποίησης, όπως η παρότρυνση, η μίμηση, η...

Ορθοδοντική θεραπεία ασθενών με επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό: Δυνατότητες και περιορισμοί

Ι. Γεωργιακάκη, Σ. Σιδηροπούλου, Α. Καραμούζος ΣΤΟΜΑ 2003;31:23-30 Στην εργασία αυτή επισημαίνονται ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζονται όταν ασθενείς με σοβαρά ιατρικά προβλήματα υποβάλλονται σε ορθοδοντική θεραπεία. Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν τέτοιους ασθενείς στην απόφαση για ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να σχετίζονται με τη βελτίωση της αισθητικής και κατά συνέπεια της ψυχολογίας τους. Μπορεί επίσης να στοχεύουν στη βελτίωση της στοματικής υγείας με τη διευθέτηση των δοντιών, ώστε να διευκολύνεται η διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής, αλλά και με την αποκατάσταση της σύγκλεισης, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας. Σε ενήλικες ασθενείς πριν από προσθετική αποκατάσταση ή μετά από τη θεραπεία περιοδοντικής νόσου σε αρκετές περιπτώσεις η ορθοδοντική θεραπεία θεωρείται απαραίτητη. Περιγράφεται ο τρόπος που οι διάφορες ασθένειες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορθοδοντική θεραπεία και...

Παράγοντες που καθορίζουν ή περιορίζουν τη χρήση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων σε ασθενείς με αυξημένο οστικό υπόστρωμα

Α. Παπαδοπούλου, Σ. Σιδηροπούλου – Χατζηγιάννη, Α. Τσίρλης ΣΤΟΜΑ 2003;31:23-30 Η χρήση των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων για την αποκατάσταση νωδών περιοχών σε ενήλικες ασθενείς έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής. Αντίθετα τα εμφυτεύματα σε παιδιά και εφήβους, των οποίων η αύξηση δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορεί είτε να χάσουν την στήριξή τους είτε να βρεθούν εμβυθισμένα εντός του οστού λόγω απορρόφησης ή εναπόθεσης αυτού αντίστοιχα. Επίσης, τα εμφυτεύματα δεν ακολουθούν την ανατολή των παρακείμενων υπαρχόντων δοντιών, συμπεριφέρονται δηλαδή όπως τα αγκυλωμένα δόντια. Για την καλύτερη αισθητική της τελικής προσθετικής αποκατάστασης και την ανεμπόδιστη συνέχιση των διεργασιών αύξησης είναι απαραίτητο η τοποθέτηση εμφυτευμάτων να γίνεται μετά την ολοκλήρωση αυτής. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις συνδρόμων και μερικής ή ολικής ανοδοντίας όπου τοποθετείται μικρός αριθμός εμφυτευμάτων και μόνο στην πρόσθια περιοχή της κάτω...

Άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις οπισθίων

Ε. Κολινιώτου – Κουμπιά ΣΤΟΜΑ 2003;31:39-46 Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ασθενείς επιζητούν εμφράξεις οι οποίες να προσομοιάζουν με το χρώμα των δοντιών. Οι σύνθετες ρητίνες εκπληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα εμφρακτικά υλικά. Επιπροσθέτως οι σύνθετες ρητίνες δεν περιέχουν υδράργυρο, έχουν μικρό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και συνδέονται με την οδοντική δομή. Οι εντυπωσιακές βελτιώσεις στα συνδετικά συστήματα και στην δομή των σύνθετων ρητινών τις έχουν καταστήσει αξιόπιστες σε ευρύ φάσμα οδοντιατρικών εργασιών. Η κατανόηση των ιδιοτήτων τους, καθώς και η ικανότητα των κλινικών να ελέγχουν την συστολή πολυμερισμού διέπουν την ποιότητα των άμεσων εμφράξεων σύνθετων ρητινών.Για την επίτευξη επιθυμητών απότελεσμάτων θα πρέπει να κατανοήσουμε τις αιτίες συστολής πολυμερισμού και της εμφάνισης κατάπόνησης στο σύμπλεγμα δοντιού–έμφραξης και να τις μειώσουμε με...

Μελέτη της επίδρασης των συσκευών φωτοπολυμερισμού στον πολυμερισμό μιας υψηλού ιξώδους σύνθετης ρητίνης

Χ. Ραχιώτης, Γ. Μουντούρης ΣΤΟΜΑ 2003;31:47-54 Σκοπός της εργαστηριακής αυτής μελέτης ήταν η συγκριτική αξιολόγηση τεσσάρων διαφορετικού τύπου συσκευών πολυμερισμού. Εξετάστηκαν οι συσκευές αλογόνου Elipar TriLight και Optilux 501, η συσκευή πλάσματος Virtuoso και μια συσκευή φωτοδιόδου εκπομπής (LED) FreeLight. Οι συσκευές Elipar και FreeLight χρησιμοποιήθηκαν με δύο τρόπους εκπομπής της έντασης, τον σταθερό και τον εκθετικό, δημιουργώντας έτσι έξι ομάδες ελέγχου. Οι ιδιότητες που μελετήθηκαν ήταν: (α) το % ποσοστό των υπολειπόμενων διπλών δεσμών C=C (RDB), (β) η % γραμμική συστολή πολυμερισμού και ο ρυθμός ανάπτυξης της συστολής και (γ) η μέτρηση της τοίχωμα προς τοίχωμα συστολής πολυμερισμού. Η σύνθετη ρητίνη που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Surefil (Detrey/Dentsply) χρώματος Α3. Η μέτρηση του RDB έγινε με την τεχνική της υπέρυθρης φασματοσκοπίας πολλαπλής εσωτερικής ανάκλασης. Για...

Προ-προσθετική αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Μέρος Α΄: Χυτή μυλική ανασύσταση μεενδορριζικό άξονα σε άπολφα δόντια, υποψήφια στηρίγματα ακίνητων προσθετικών εργασιών

Π. Ν. Παπαχρήστος, Ι. Κ. Λούκας, Δ. Τορτοπίδης, Ν. Τσίγγος ΣΤΟΜΑ 2003;31:55-64 Η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών είναι σήμερα μια καθημερινή και ταυτόχρονα σημαντική κλινική πράξη στην επανορθωτική Οδοντιατρική. Η απώλεια μεγάλου όγκου οδοντικών ιστών σε άπολφα δόντια καθιστά τα εναπομείναντα τοιχώματα της μύλης εύθραυστα και ανεπαρκή για την συγκράτηση και στήριξη ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης. Η αξιοποίηση της ενδοδοντικά θεραπευμένης ρίζας, με την τοποθέτηση προκατασκευασμένου ή χυτού ενδορριζικού άξονα για την συγκράτηση ψευδομύλης, αποκαθιστά την κατάλληλη μορφολογία και την λειτουργική απόδοση του δοντιού. Σκοπός της παρούσας κλινικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των παραγόντων που καθορίζουν την αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών και των σχεδιαστικών παραμέτρων (μήκος, εύρος, σχήμα) των ενδορριζικών αξόνων. Περιγράφονται οι ενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και οι τεχνικές κατασκευής χυτών ενδορριζικών αξόνων με...
1 2