ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 2 / Aξιολόγηση της χρησιμοποίησης τρισδιάστατων φωτογραφιών στην εφαρμογή της τεχνικής της χαρτογράφησης του προσώπου

Aξιολόγηση της χρησιμοποίησης τρισδιάστατων φωτογραφιών στην εφαρμογή της τεχνικής της χαρτογράφησης του προσώπου

Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΣTOMA 2015;43(2):85-91

Εισαγωγή: Η φωτοανθρωπομετρία ή συγκριτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του προσώπου ασχολείται με τη λήψη μετρήσεων από φωτογραφίες που απεικονίζουν το πρόσωπο χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα οδηγά ανατομικά. Η χαρτογράφηση των χαρακτηριστικώντου προσώπου συνιστά μια διαδικασία κατά την οποία εξειδικευμένοι επιστήμονες αποφαίνονται ως προς την ταυτότητα του υπό εξέταση ατόμου μέσω της εξέτασης των εικόνων που αποτελούν τα αποδεικτικά στοιχεία.
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση της χρησιμοποίησης τρισδιάστατων φωτογραφιών στην εφαρμογή της τεχνικής της χαρτογράφησης του προσώπου. Οι τρισδιάστατες φωτογραφίες, που πάρθηκαν με τη χρησιμοποίηση μιας νέας φωτογραφικής μηχανής, αξιολογήθηκαν ως προς την επιτυχή εφαρμογή τους στη μέθοδο χαρτογράφησης του προσώπου σε σύγκριση με τις φωτογραφίες που λαμβάνονται με συμβατικά μέσα.
Υλικά και μέθοδοι: Το δείγμα αποτελούνταν από πέντε ενήλικες συμμετέχοντες και για καθένα υπήρχαν τρεις διαθέσιμες φωτογραφίες. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των προσώπων με τη χρήση τρισδιάστατης εικόνας και από τις δύο τεχνικές αξιολογήθηκαν ως προς τα αποτελέσματα που έδωσε η κλασική μέθοδος για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.
Αποτελέσματα: Δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των τεχνικών είτε χρησιμοποιήθηκαν οι δισδιάστατες είτε οι τρισδιάστατες φωτογραφίες προσώπου προς σύγκριση με την υπό εξέταση φωτογραφία. Το αποτέλεσμα της χαρτογράφησης του προσώπου ήταν ταυτόσημα και στις δυο περιπτώσεις. Στην ανθρωπομετρική διερεύνηση, η στατιστική ανάλυση κατέδειξε πως δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών. Περαιτέρω έρευνες στον τομέα αυτόν, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι δυνατό να βοηθήσουν στη μεγαλύτερη ακρίβεια της μεθόδου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: φωτοανθρωπομετρία, χαρτογράφηση προσώπου, Οδοντιατροδικαστική