ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / Τεύχος 2 / Χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων με ή χωρίς αναπέταση κρημνού – Σύγκριση τεχνικών

Χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων με ή χωρίς αναπέταση κρημνού – Σύγκριση τεχνικών

Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Σ. ΚΑΛΦΑΣ
ΣTOMA 2016;44(2):67-74

Με τη διαδικασία της χειρουργικής τοποθέτησης οδο­ντικών εμφυτευμάτων, το επιστημονικό ενδιαφέρον επικε­ντρώθηκε στην προσπάθεια ικανοποίησης των επιθυμιών των ασθενών αυτών και στη μείωση του χρόνου της χει­ρουργικής διαδικασίας αλλά και της μετεγχειρητικής φάσης επούλωσης. Η χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων χωρίς κρημνό (flapless dental implant surgery), αν και εμφανίζεται να πλεονεκτεί στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων έναντι της συμβατικής τεχνικής, παρά ταύτα, δεν στερείται και σημαντικών περιορισμών, τους οποίους οφείλει να γνωρίζει ο χειρουργός πριν την επιλέξει ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος αποτυχίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να επικε­ντρωθεί στα βασικότερα πλεονεκτήματα της τεχνικής χωρίς κρημνό, στους περιορισμούς της και στο κατά πόσο οι τελευταίοι δύνανται να ξεπεραστούν όταν η τεχνική συνοδεύεται από την καθοδήγηση λογισμικού Η/Υ. Το τελικό συμπέρασμα από την ανασκόπηση της βιβλιογρα­φίας είναι ότι είναι ορθό να προτιμάται από έμπειρους χει­ρουργούς και σε προσεκτικά επιλεγμένα κλινικά περιστατι­κά, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αποτυχίας του εμφυτεύματος.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων χωρίς αναπέταση κρημνού, βιβλιογραφι­κές ανασκοπήσεις χειρουργικής τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων χωρίς αναπέταση κρημνού, σύστημα πλοή­γησης χειρουργικής τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων