ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 2 / Χειρουργική Εξαίρεση Υπερώιου Ογκώματος

Χειρουργική Εξαίρεση Υπερώιου Ογκώματος

ΣΠ. ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ, ΕΙΡ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ, ΧΡ. ΓΕΩΡΠΟΥ, ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):91-97

Το υπερώιο όγκωμα (torus palatinus, TP) αποτελεί τη συχνότερα εμφανιζόμενη μορφή ενδοστοματικής εξόστωσης, με εντόπιση στη μέση γραμμή της σκληρής υπερώας. Πρόκειται για καλοήθη, αργά αναπτυσσόμενη οστική διό­γκωση των υπερωίων αποφύσεων της άνω γνάθου. Στην εργασία αυτή γίνεται αρχικά ανασκόπηση της βιβλιογρα­φίας όσον αφορά την κλινική ταξινόμηση, την αιτιοπαθο- γένεια και τη συχνότητα εμφάνισης του TP, για να περι­γραφεί στη συνέχεια το πρωτόκολλο για τη χειρουργική αφαίρεσή του σε περιβάλλον ιατρείου. Στη συζήτηση που ακολουθεί, γίνεται αναφορά στις ενδείξεις χειρουργικής παρέμβασης, καθώς και στις πιθανές επιπλοκές και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Υπερώιο όγκωμα, άνω γνάθος