ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 2 / Χειρουργική διευθέτηση του χαλινού του στόματος

Χειρουργική διευθέτηση του χαλινού του στόματος

Ειρ. Καραμπούτα-Βουλγαροπούλου, Σπ. Τσόδουλος, Μ. Βουλγαροπούλου
ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):91-97

Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι συνήθως εφαρ­μοζόμενες εγχειρητικές τεχνικές που διευθετούν τους χαλινούς του στόματος, όταν αυτοί έχουν την ονομαζόμε­νη χαμηλή πρόσφυση. Γίνεται αναφορά των πpoβλημάτωv που ανακύπτουν από την θέση αυτή των χαλινών στο στόμα και επιδεικνύονται ανάλογες περιπτώσεις ασθενών με τα εγχειρητικά στάδια τα οποία ακολουθούνται για την ορθή διευθέτηση. Στη συζήτηση που ακολουθεί γίνεται εστιασμός στην ευκολία της τέλεσης της χειρουργικής πράξης, καθώς και στη διατήρηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από την εφαρμογή της. Εκφράζεται η εμπειρία των συγγραφέων για τα παραπάνω και η όλη εργασία πλαισιώνεται από τη σχετική βιβλιογραφία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Χαλινός, χειρουργική εκτομή, διατομή