ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 3 / Υπολογισμός του μήκους εργασίας με ενδιάμεση ακτινογραφία (συμβατική, ψηφιακή) ή με ηλεκτρονικές συσκευές;

Υπολογισμός του μήκους εργασίας με ενδιάμεση ακτινογραφία (συμβατική, ψηφιακή) ή με ηλεκτρονικές συσκευές;

Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):195-207

Ο ακριβής καθορισμός του μήκους εργασίας, η επαρκής χημικομηχανική προπαρασκευή και η ερμητική έμφραξη του ριζι­κού σωλήνα, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. Από την ανασκόπηση της σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψη- φία των ερευνητών θεωρεί ως κυριότερη αιτία αποτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας το μη σωστό προσδιορισμό του μήκους εργασίας. Η λανθασμένη αυτή εκτίμηση έχει ως αποτέλεσμα η χημικομηχανική προπαρασκευή και η έμφραξη του ρ.σ. να μην γίνεται στο στενότερο σημείο του ρ.σ., στην περιοχή δηλαδή που προσφέρει τις ιδανικότερες συνθήκες για ερμητική έμφραξη. Χωρίς το «φράγμα» αυτό που προσφέρει η ερμητική έμφραξη στην ακρορριζική στένωση, τα μικρόβια μέσα στο ρ.σ. δεν αποκόπτονται από τις πηγές τροφοδοσίας τους, με αποτελέσματα οι τοξίνες τους να φτάνουν στους περιακρορριζικούς ιστούς, εμπο­δίζοντας τη διαδικασία επούλωσή τους.
Όσον αφορά τη μορφολογία του ακρορριζίου και την άμεση σχέση της με την επιτυχία ή αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπεί­ας, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι παλαιότερα επικρατούσε λαν­θασμένα η αντίληψη ότι η θέση του ακρορριζικού τρήματος ταυτι­ζόταν με την κορυφή του ανατομικού ακρορριζίου στο ακτινογρά­φημα. Οι διάφορες παραλλαγές των ριζικών σωλήνων και της πορείας των στο ακρορριζικό τριτημόριο, οι παρεκκλίσεις λόγω υπερβολικής παραγωγής /εναπόθεσης οστείνης ακρορριζικά και οι αιτιολογικοί παράγοντες των εξωτερικών απορροφήσεων, μεταβάλλουν τη μορφολογία του ακρορριζίου. Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν προβληματισμό, αντιπαράθεση και αντικρουόμενες απόψεις μέσα από ερευνητικές εργασίες, σχετικά με τη θέση του ακρορριζικού τρήματος, του οποίου η κλινική σημασία είναι εξαι­ρετικά σημαντική τόσο στο στάδιο της χημικομηχανικής επεξερ­γασίας όσο και της έμφραξης. Επίσης, τα τελευταία χρόνια άρχι­σαν να εκφράζονται αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια και την αξιοπιστία της ακτινογραφικής μεθόδου, η οποία παρουσιάζει πολλές δυσχέρειες και μειονεκτήματα. Γεγονός που ανάγκασε τους κλινικούς και τους ερευνητές να στραφούν σε άλλες τεχνι­κές, που τείνουν να αντικαταστήσουν την ακτινογραφική μέθοδο υπολογισμού μήκους με τη χρήση αρχικής και ενδιάμεσης ακτινο­γραφίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα ανατομικά στοιχεία στο ακρορριζικό τριτημόριο του δοντιού που εμπλέκονται στον καθορισμό του μήκους εργασίας. Να αναλύσει τις συνέπειες της μη ορθής εκτίμησης του μήκους εργασίας, και να αναφερθεί στα πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα και στην αξιοπιστία των νέων μεθόδων (ψηφιακών συστημάτων και ηλεκτρονι­κών συσκευών).

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: μήκος εργασίας, ενδιάμεσο ακτινογράφημα, ψηφιακή ακτινογραφία, ηλεκτρονικές συσκευές, αξιοπιστία