ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 2 / Υπενασβεστίωση γομφίων – τομέων Αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση

Υπενασβεστίωση γομφίων – τομέων Αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ. Α. ΑΡΧΑΚΗΣ, Ν. ΚΟΤΣΑΝΟΣ
Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):169-178

H υπενασβεστίωση γομφίων-τομέων (ΥΓΤ) ορίζεται ως η παρουσία υπενασβεστιωμένης αδαμαντίνης συστηματικής αιτιο­λογίας σε έναν έως και 4 μόνιμους γομφίους με συχνή και την παρουσία υπενασβεστιωμένης αδαμαντίνης στους μόνιμους τομείς. Η ΥΓΤ αναγνωρίστηκε αρχικά στη Σουηδία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και εμφανίζεται αρκετά συχνά στα παιδιά με συχνότητα που κυμαίνεται από 3,6-25%. Οι μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσοστά εμφάνισης μπορούν να εξηγηθούν λόγω των διαφο­ρετικών περιβαντολλογικών συνθηκών, των διαφορετικών κριτη­ρίων διάγνωσης και των διαφορετικών ηλικιών των παιδιών που εξετάστηκαν. Κλινικά, εμφανίζονται καλά περιγεγραμμένες αδια­φανείς περιοχές κίτρινου-καφέ ή λευκού χρώματος στην επιφά­νεια της αδαμαντίνης των 1ων μόνιμων γομφίων και των τομέων. Η αιτιολογία του προβλήματος αυτού δεν είναι απόλυτα κατανοη­τή, αλλά ενοχοποιούνται κυρίως κάποια συστηματικά νοσήματα και κάποιες παιδικές ασθένειες που εμφανίζονται έως την ηλικία των 3 ετών. Επιπλέον, ως πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες θεω­ρούνται ο πρόωρος τοκετός και ο παρατεταμένος θηλασμός. Ακόμη, ενοχοποιούνται περιβαντολλογικοί και ίσως κληρονομικοί παράγοντες. Η διάγνωση του συνδρόμου θα πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 8 ετών περίπου, καθώς στην ηλικία αυτή έχουν ανατείλει όλοι οι 1οι μόνιμοι γομφίοι και σχεδόν όλοι οι τομείς. Η αντιμετώπιση των υπενασβεστιωμένων δοντιών στηρίζεται τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση των δοντιών αυτών. Η προληπτική αγωγή έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης τερηδόνας και τη μείωση της ευαισθησίας των δοντιών αυτών. Η θεραπευτική αντιμετώπιση στα δόντια αυτά είναι αρκετά δύσκολη και η απόφαση για το ιδανικότερο σχέδιο θεραπείας θα πρέπει να καθορίζεται για κάθε άτομο ξεχωριστά με βάση τις δικές του ανάγκες. Κάποιοι από τους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση του σχεδίου θεραπείας είναι η ηλικία του παιδιού, η δυνατότητα επίτευξης καλής συνερ­γασίας μεταξύ του παιδιού και του οδοντιάτρου και η κατάσταση του δοντιού.
Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να αναφερθούν η συχνότητα εμφάνισης, η κλινική και ιστολογική εικόνα, καθώς και οι τρόποι διάγνωσης δοντιών με ΥΓΤ. Τέλος, θα συζητηθούν οι πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες και οι τρόποι αντιμετώπισης των δοντιών αυτών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: υπενασβεστίωση γομφίων-τομέων, επιδημιολογία, αιτιολογία, αντιμετώπιση, επακόλουθα