ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 1 / Υπαισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου ιατρογενούς αιτιολογίας

Υπαισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου ιατρογενούς αιτιολογίας

Α. ΖΩΓΑΚΗΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΗΣ, Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Γ. ΤΕΖΑΨΙΔΗΣ, Ν. ΝΑΤΣΙΝΑΣ, Γ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας – Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. (Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»)
ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):47-59

Η υπαισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου ως σύμβαμα ιατρογενούς αιτιολογίας είναι μια από τις πιο δυσάρε­στες στιγμές στην άσκηση της οδοντιατρικής επιστήμης. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετηθούν οι παράγοντες που συνδέονται με την πρόληψη, την πρό­γνωση και τη θεραπεία της υπαισθησίας του κάτω φατνια­κού.
Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν λεπτομερώς τα σύγ­χρονα βιβλιογραφικά δεδομένα, από όπου προκύπτει ότι η υπαισθησία ως ιατρογενές σύμβαμα μπορεί να συμβεί κατά την αναισθησία, την ενδοδοντική θεραπεία, τη χει­ρουργική εξαγωγή τρίτων γομφίων και τη γενικότερη οδο­ντοφατνιακή εγχειρητική, επίσης και κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναστρέψιμη με τους κατάλληλους χειρι­σμούς και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ενώ ως μόνιμη υπαισθησία είναι σπάνια.
Στα συμπεράσματα της ανασκόπησης καταδεικνύεται ότι η εμπειρία του επεμβαίνοντος και η συνεργασία με τις αντίστοιχες ειδικότητες αποτελεί βασικό παράγοντα πρό­ληψης του συμβάματος. Επίσης ο σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός και η αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου επέμβασης είναι κρίσιμης σημασίας.
Σε κάθε περίπτωση η συγκατάθεση και η ενημέρωση του ασθενούς είναι απαραίτητη, ώστε να υπάρξει συνερ­γασία για το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Υπαισθησία κάτω φατνιακού, ενδοδοντία, εξαγωγή, εμφυτεύματα