ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 3 / Το Βραχύ Οδοντικό Τόξο ως σχέδιο θεραπείας σε οπίσθια νωδότητα με ελεύθερα άκρα: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Το Βραχύ Οδοντικό Τόξο ως σχέδιο θεραπείας σε οπίσθια νωδότητα με ελεύθερα άκρα: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Σ. ΜΠΟΣΝΑ, Π. ΓΑΡΕΦΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):223 -231

Μεταξύ των δυνατών σχεδίων θεραπείας σε περιπτώ­σεις οπίσθιας νωδότητας περιλαμβάνεται και η διατήρηση μιας λειτουργικής, αλλά όχι πλήρους οδοντοφυΐας. Βραχύ Οδοντικό Τόξο (Β.Ο.Τ.) ονομάζεται η οδοντοφυΐα με ελλείποντα ζεύγη ανταγωνιστών δοντιών στις πλέον οπί­σθιες περιοχές. Το βραχύ οδοντικό τόξο προκύπτει όταν δεν αντικαθίστανται οπίσθια δόντια που έχουν εξαχθεί ή όταν εξάγονται οπίσθια δόντια, συνήθως με εκτεταμένες τερηδονικές ή περιοδοντικές βλάβες.

Στην εργασία αυτή επισημαίνονται, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, οι ενδείξεις και αντενδείξεις της εφαρμογής του Β.Ο.Τ., τα πιθανά του πλεονεκτήματα, καθώς και ορι­σμένοι προβληματισμοί σχετικά με την πρόγνωση του. Οι προβληματισμοί σχετικά με την αξία του Β.Ο.Τ. αφορούν: α) στην ικανότητα μάσησης των ατόμων με βραχύ τόξο, β) στις διαιτητικές συνήθειες των ατόμων αυτών, γ) στη στα­θερότητα της σύγκλεισης, δ) στη σχέση Β.Ο.Τ. και περιο­δοντικής νόσου, ε) στη σχέση Β.Ο.Τ. και κροταφογναθικών διαταραχών και τέλος στ) στην αισθητική. Δεδομένων των προβληματισμών σχετικά με την πρόγνωση των βρα­χέων τόξων και κυρίως των ακραίων δοντιών στα τόξα αυτά κρίνεται αναγκαία στις περιπτώσεις Β.Ο.Τ. η δραστηριοποίηση των ασθενών και η ένταξή τους σε σύστημα τακτικών επανελέγχων.

Η επιλογή του βραχέως οδοντικού τόξου αντί της προσθετικής αποκατάστασης της οπίσθιας νωδότητας με ελεύθερα άκρα είναι μια απλή και οικονομική λύση που μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις πολλών ασθενών για αισθητική, ικανότητα μάσησης και συγκλεισιακή σταθε­ρότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, παρά τη θεωρητική αποδοχή του από την πλειοψηφία των οδοντιά­τρων το Β.Ο.Τ. έχει περιορισμένη εφαρμογή στην κλινική πράξη.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Απόψεις οδοντιάτρων, Βραχύ Οδοντικό Τόξο, σχέδιο θεραπείας