ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 4 / Τοποθέτηση Οδοντικών εμφυτευμάτων μετά από ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου άντρου με την τεχνική των οστεοτομών

Τοποθέτηση Οδοντικών εμφυτευμάτων μετά από ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου άντρου με την τεχνική των οστεοτομών

Α. Βέης, Χ. Νούσης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:257-266

Η τεχνική των οστεοτομών αποτελεί μια εναλλακτική τεχνική με σκοπό την ανύψωση του εδάφους του ιγμόρειου και την άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η τεχνική των οστεοτόμων είναι και προβλέψιμη και αξιόπιστη. Συγκριτικά με την αντίστοιχη τεχνική ανύψωσης του εδάφους του ιγμόρειου άντρου με τη δημιουργία παρειακού οστικού παράθυρου, θεωρείται απλούστερη και περισσότερο ατραυματική, ενώ ο αναμενόμενος βαθμός ανύψωσης είναι μικρότερος. Απαιτεί λεπτούς χειρουργικούς χειρισμούς και είναι συντομότερη. Περιγράφονται και διάφορες παραλλαγές της τεχνικής με σκοπό την βελτίωση του αποτελέσματος και την εφαρμογή της σε ειδικές περιπτώσεις. Η ουσιαστικότερη και προτεινόμενη παραλλαγή της τεχνικής είναι ο συνδυασμός της με την διαδοχική προσθήκη λειοτριβημένου αυτογενούς οστικού μοσχεύματος, το οποίο, συνήθως, λαμβάνεται ενδοστοματικά από όμορες περιοχές. Τα περισσότερο κρίσιμα σημεία κατά την κλινική εφαρμογή της τεχνικής των οστεοτόμων αποτελούν η προϋπόθεση ελάχιστου διαθέσιμου ύψους οστού – περίπου 5 mm -, καθώς, επίσης, και η αποφυγή της διάτρησης της μεμβράνης του ιγμόρειου άντρου.