ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / Τεύχος 1 / Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασθενείς με σύνδρομο Down

Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασθενείς με σύνδρομο Down

Α. ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ, Π.Α. ΜΑΚΡΗ, Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2017;44-45:35-38

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν περίπου το 10% του πληθυσμού. Σ’ αυτό το ποσοστό συγκαταλέγονται άτομα με ποικιλία αναπηριών, όπως κινητικές ή σωματι­κές, αισθητηριακές, νοητικές, γνωστικές και συναισθη­ματικές. Κάποιες συστηματικές καταστάσεις είναι πιθα­νό να επηρεάσουν το οδοντιατρικό σχέδιο θεραπείας. Η οδοντιατρική αντιμετώπιση των ασθενών με συστη­ματικές ασθένειες και σύνδρομα διαφοροποιείται εξαι­τίας των διαφόρων ιατρικών παθολογικών καταστάσε­ων και της ενδεχόμενης νοητικής υστέρησης.
Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η παρουσίαση επιλεγμένων περιπτώ­σεων ατόμων με σύνδρομο Down, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με προσθετικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευ­μάτων.
Στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανε­πιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν ασθενείς λόγω μερικής ή ολικής νωδότητας, αναζητώντας θερα­πεία με ολικές ή μερικές προσθετικές αποκαταστάσεις. Χρησιμοποιήθηκε επίσης υλικό από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: εμφυτεύματα, σύνδρομο Down , γενι­κή αναισθησία