ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 3 / Τοπική αναισθησία στην οδοντιατρική: Πως αντιμετωπίζουν τη διαδικασία οι οδοντίατροι και οι ασθενείς τους

Τοπική αναισθησία στην οδοντιατρική: Πως αντιμετωπίζουν τη διαδικασία οι οδοντίατροι και οι ασθενείς τους

Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ, X. ΓΕΩΡΠΟΥ, Π. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Κ. ΠΑΜΦΙΛΙΔΗΣ, Δ. ΠΡΙΝΤΖΑ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):189-194

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της πειραματικής μελέτης ήταν να εξε­τάσει την αποτελεσματικότητα ενός συγκολλητικού παράγοντα ολικής οξικής κατεργασίας και δύο αυτοαδροποιητικών παραγόντων στην ορια­κή μικροδιείσδυση αποκαταστάσεων μετά από τεχνητή γήρανσή τους με θερμικές ανακυκλώσεις.
Υλικό και μέθοδος: Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι συγκολλητικοί παράγοντες XP Bond (De Trey/ Dentsply), Clearfil tri-S Bond (Kuraray) και G Bond (GC) και η σύνθετη ρητίνη Z 250 (3M/ESPE).
Στις παρειακές επιφάνειες 48 βόειων τομέων παρασκευάσθηκαν κοιλότητες V ομάδας. Τα δόντια χωρίσθηκαν σε 3 πειραματικές ομάδες. Στα τοιχώματα των δοντιών κάθε ομάδας εφαρμόσθηκε ένας από τους συγκολλητικούς παράγοντες που μελετήθηκαν και οι κοιλότητες αποκα­ταστάθηκαν με τη σύνθετη ρητίνη Z 250. Οκτώ αποκαταστάσεις από κάθε ομάδα διατηρήθηκαν σε απεσταγμένο νερό στους 37° C για 48 ώρες. Οι υπόλοιπες αποκαταστάσεις υποβλήθηκαν σε θερμικές ανακυ­κλώσεις (5.000 κύκλους με εναλλαγές θερμοκρασίας 5-37-55-37° C και χρόνο βύθισης 15 δευτ.).
Τα δόντια τοποθετήθηκαν σε διάλυμα βασικής φουξίνης 0,5%, έγι­ναν τομές με μικροτόμο σκληρών ιστών και καταγράφηκε το βάθος διείσδυσης της χρωστικής σε στερεοσκοπικό μικροσκόπιο.
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με ANOVA και στη συνέχεια δοκιμασίες Tukey, Bonferroni και Dunnett (p<0,05).
Αποτελέσματα: Σε όλες τις αποκαταστάσεις υπήρχε μικροδιείσδυ­ση χρωστικής, τόσο στα όρια της οδοντίνης όσο και στα όρια της αδα­μαντίνης. Τη μικρότερη μικροδιείσδυση είχαν οι αποκαταστάσεις με το συγκολλητικό παράγοντα ολικής οξικής κατεργασίας XP Bond.
Στα δόντια που δεν υποβλήθηκαν σε θερμική ανακύκλωση οι απο­καταστάσεις με το XP Bond δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0.05) με τις αποκαταστάσεις που έγιναν με το Clearfil tri-S Bond, ενώ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά (p<0,05) μικρότερη μικροδιείσδυση από τις αποκαταστάσεις με το G-Bond. Οι αποκαταστάσεις με το Clearfil tri-S Bond είχαν στατιστικά σημαντικά μικρότερη μικροδιείσδυση από τις αποκαταστάσεις με το G-Bond στα αυχενικά τοιχώματα.
Η θερμική ανακύκλωση δεν επηρέασε σημαντικά τη μικροδιείσδυση των αποκαταστάσεων με το XP Bond. Οι αποκαταστάσεις με το Clearfil tri-S Bond και το G-Bond παρουσίασαν στατιστικά σημαντική (p<0,05) αύξηση της μικροδιείσδυσης στα αυχενικά τους τοιχώματα όταν υπο­βλήθηκαν σε θερμική ανακύκλωση.
Κλινική Σημασία: Η οξική κατεργασία εξακολουθεί να αποτελεί την πιο ασφαλή μέθοδο για τη μείωση της μικροδιείσδυσης των αποκατα­στάσεων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Μικροδιείσδυση, θερμική ανακύκλωση, οξική κατεργασία, συγκολλητικοί παράγοντες