ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 3 / Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική

Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική

Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Ι. ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, Π. ΚΟΥΡΟΣ, Ε. ΚΟΥΜΠΙΑ, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΙ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):163-172

Αναπόσπαστο τμήμα της διατήρησης της ορθοδοντικής θεραπείας, μετά την αφαίρεση των ορθοδοντικών μηχανισμών, είναι το στάδιο διατήρησης του αποτελέσματος, που γενικά περιγράφεται με τον όρο συγκράτηση (retention), με στόχο την αποφυγή υποτροπής της ορθοδοντικής θεραπείας. Τα συγκρατητικά μέσα διακρίνονται σε κινητά και ακίνητα, το καθένα από τα οποία παρουσιάζει τα δικά του πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και ενδείξεις χρήσης.
Πρόσφατα, εισήχθησαν στο χώρο της οδοντιατρικής οι ενισχυμένες με ίνες ρητίνες (Fiber Reinforced Composite, FRC). Οι ενισχυμένες με ίνες ρητίνες παρουσιάζουν πλήθος εφαρμογών μεταξύ των οποίων είναι η ακινητοποίηση δοντιών μετά από ορθοδοντική ή περιοδοντική θεραπεία ή οδοντοφαντιακό τραύμα, η κατασκευή ενδορριζικών αξόνων σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, η άμεση αποκατάσταση δοντιών (κυρίως μεμονωμένων), η κατασκευή (προσωρινών) προσθετικών αποκαταστάσεων ή η ενίσχυση κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων.
Οι ενισχυμένες με ίνες ρητίνες παρουσιάζουν καλές φυσικομηχανικές ιδιότητες όπως αυξημένη αντοχή στις δυνάμεις διάτμησης και ικανοποιητικό μέτρο ελαστικότητας. Επιπρόσθετα επιτρέπουν τη φυσική διάχυση του φωτός παρουσιάζοντας ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση. Οι αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών, σε συνδυασμό με τις ικανοποιητικές αντοχές των FRC, έχουν οδηγήσει τις ακινητοποιήσεις με FRC σε αυξανόμενη εφαρμογή. Σε σύγκριση με τα μέχρι τώρα κινητά και ακίνητα συγκρατητικά μέσα, διάφορες μελέτες παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα.
Συνοπτικά, οι FRC αποτελούν μια αξιόπιστη και εφαρμόσιμη εναλλακτική πρόταση στην καθʼ ημέρα οδοντιατρική πράξη ειδικά σε ασθενείς με αλλεργία στα μέταλλα και σε ασθενείς με αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αναλύσει εκτενώς την τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών και συγκεκριμένα τη χρήση τους ως μέσο ακινητοποίησης των δοντιών μετά από ορθοδοντική θεραπεία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ενισχυμένες με ίνες ρητίνες, ακινητοποίηση δοντιών, μόνιμη συγκράτηση