ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 4 / Τα χαρακτηριστικά και οι τύποι των προστατευτικών ναρθήκων του στόματος

Τα χαρακτηριστικά και οι τύποι των προστατευτικών ναρθήκων του στόματος

Φ. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, Ν. ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ, Ν. ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):265-273

Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των παιδιών και των εφήβων για αθλητικές δραστηριότητες έχει ωθήσει την αθλητική κοινότητα να αναζητήσει τρόπους, ώστε να περιοριστούν οι τραυματισμοί, που οφείλονται στα αθλή­ματα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό αθλητών, το οποίο επηρεά­ζεται ιδιαίτερα από το είδος του αθλήματος, συμβαίνουν τραυματισμοί στο στοματογναθικό σύστημα. Η χρησιμο­ποίηση των προστατευτικών ναρθήκων του στόματος από τα παιδιά, τους έφηβους και τους ενήλικες κατά τις αθλη­τικές δραστηριότητες είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για την προστασία τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας αθλητής, που δε φοράει προστατευτικό νάρθηκα, έχει εξήντα φορές περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστεί στα δόντια του σε αντίθεση με έναν που φοράει. Η ανάγκη χρησιμοποίησης των προστατευτικών ναρθήκων είναι επι­τακτική σε αθλητές-ασθενείς, που υποβάλλονται σε ορθο­δοντική θεραπεία, καθώς όσοι ανήκουν σ’αυτήν την κατη­γορία είναι περισσότερο ευάλωτοι στους τραυματισμούς.
Οι προστατευτικοί νάρθηκες ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: αυτοί που υπάρχουν έτοιμοι στο εμπόριο, αυτοί που υπάρχουν στο εμπόριο, αλλά απαιτούν προσαρ­μογή στο στόμα του αθλητή και αυτοί που κατασκευάζο­νται μετά τη λήψη αποτυπωμάτων και είναι τελείως εξατομικευμένοι για κάθε αθλητή.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Προστατευτικοί νάρθηκες, στοματοπροσωπικοί τραυματισμοί, αθλητισμός