ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 2 / Ταξινόμηση και αιτιοπαθογένεια της οδοντικής φθοράς

Ταξινόμηση και αιτιοπαθογένεια της οδοντικής φθοράς

Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΓΑΡΕΦΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):99-110

Ο όρος «οδοντική φθορά» (tooth wear) χρησιμοποιεί­ται για να περιγράψει την απώλεια των σκληρών οδοντι­κών ιστών από μη τερηδονικά, αναπτυξιακά ή τραυματικά αίτια. Σε αυτά περιλαμβάνονται μία πληθώρα μηχανικών και χημικών παραγόντων τόσο ενδογενούς όσο και εξωγε­νούς προέλευσης. Η δράση των παραγόντων αυτών είναι συνήθως συνεργική, καθιστώντας, έτσι, δύσκολο το δια­χωρισμό τους. Επιπλέον, μπορεί να συνυπάρχουν και επιβαρυντικοί παράγοντες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη βαρύτητα της οδοντικής φθοράς. Η ταξινόμηση της οδοντικής φθοράς μπορεί να γίνει με βάση την εντόπιση, τη βαρύτητα ή με βάση τον υπεύθυνο αιτιολογικό παράγο­ντα. Οι μηχανισμοί με τους οποίους δημιουργούνται οι διάφοροι τύποι οδοντικής φθοράς (αποτριβές, διαβρώσεις) είναι χαρακτηριστικοί των αιτιολογικών τους παραγόντων και αναφέρονται στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία με τους όρους attrition, abrasion, erosion και abfraction. Η κατανόη­ση της αιτιοπαθογένειας της οδοντικής φθοράς είναι ανα­γκαία για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμε­τώπισή της σε κλινικό επίπεδο.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγρα­φή των νεότερων δεδομένων σχετικά με τους αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες πρόκλησης των διαφόρων τύπων οδοντική φθοράς, η συσχέτισή τους με την ταξινόμηση και η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών πρόκλησης του φαινομένου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αποτριβή, οδοντική φθορά, διάβρωση