ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 1 / Σύνδρομα κεφαλής και τραχήλου με εκδηλώσεις από τη στοματική κοιλότητα

Σύνδρομα κεφαλής και τραχήλου με εκδηλώσεις από τη στοματική κοιλότητα

Θ. ΖΑΡΡΑ, Β. ΖΑΝΝΑ, Ν. ΝΑΤΣΙΝΑΣ
Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):61-72

Ο αριθμός των συνδρόμων που εμφανίζουν συμπτω­ματολογία από τη στοματική κοιλότητα είναι εξαιρετικά μεγάλος. Ο γενικός οδοντίατρος θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς η γνώση της ύπαρξης αυτών των συνδρόμων εκτός από την έγκαιρη κι αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνοδών οδοντικών ανωμαλιών μπορεί να συμβάλλει στη διάγνωσή τους, αφού σε κάποιες περι­πτώσεις τα ενδοστοματικά ευρήματα μπορεί να είναι τα πρώιμα ή και μοναδικά συμπτώματα του συνδρόμου.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συνοψί­σει τα σημαντικότερα από τα σύνδρομα κεφαλής και τρα­χήλου με συμπτωματολογία από τη στοματική κοιλότητα, με έμφαση, ιδίως, στις οδοντικές ανωμαλίες αριθμού και δομής.
Η εργασία στηρίχτηκε, κυρίως, σε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, σε επιστημονικά άρθρα αναφερό- μενα σε μεμονωμένες περιπτώσεις κι αντίστοιχες αναφο­ρές στο διαδίκτυο.
Η αναφορά των συνδρόμων συνοδεύεται από συνο­πτική περιγραφή τους που περιλαμβάνει σε γενικές γραμ­μές τα κύρια χαρακτηριστικά και τα ενδοστοματικά τους ευρήματα. Τέλος, αναφέρεται επιγραμματικά η θεραπευτι­κή προσέγγιση τέτοιων περιστατικών από το γενικό οδο­ντίατρο χωρίς, όμως, περαιτέρω εμβάθυνση γιατί θεωρή­θηκε ότι ξεφεύγει από το στόχο της εργασίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οδοντικές ανωμαλίες, συμπτώματα, σύνδρομα