ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 3 / Σύμπλοκα και σύμμικτα οδοντώματα. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά περιστατικού

Σύμπλοκα και σύμμικτα οδοντώματα. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά περιστατικού

Ε. ΠΕΤΣΑ, Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):173-181

Τα οδοντώματα ανήκουν στην κατηγορία των επιθηλιακών οδοντογενών όγκων με ενεργοποίηση του μεσεγχύματος. Εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα επιπολασμού σε σχέση με τους υπόλοιπους οδοντογενείς όγκους. Επειδή η ανάπτυξή τους είναι περιορισμένη και παύουν να αυξάνονται σε μέγεθος μετά το πέρας του φυσιολογικού χρόνου ανάπτυξης της οδοντοφυΐας, θεωρούνται περισσότερο αμαρτώματα, παρά νεοπλάσματα.
Τα περισσότερα οδοντώματα διαγιγνώσκονται στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής και παρατηρείται η ίδια συχνότητα εμφάνισής τους και στα δύο φύλα. Στην πλειονότητά τους είναι ασυμπτωματικά και ανακαλύπτονται ως τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα, όταν διερευνάται η αιτία καθυστέρησης της ανατολής ενός μόνιμου δοντιού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα οδοντώματα μπορεί να έχουν σημαντικές διαστάσεις, προκαλώντας αισθητή προπέτεια του οστού της γνάθου.
Τα οδοντώματα διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα σύμπλοκα και τα σύμμικτα. Ωστόσο, κλινικά είναι δυνατό να ανεβρεθούν και «μικτοί» τύποι οδοντωμάτων.
Η θεραπευτική προσέγγιση συνίσταται σε συντηρητική χειρουργική εξαίρεση του όγκου και η μετεγχειρητική πρόγνωση είναι άριστη.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές των σύμπλοκων και σύμμικτων οδοντωμάτων ως προς την κλινική, ακτινογραφική και ιστοπαθολογική τους εικόνα. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε ένα κλινικό περιστατικό σύμμικτου οδοντώματος στο αριστερό ημιμόριο του γενείου και παραθέτουμε μια σύγκριση των επιμέρους ευρημάτων του περιστατικού μας με παρόμοιες αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: οδοντώματα,  σύμπλοκα,  σύμμικτα, θεραπευτική προσέγγιση