ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 3 / Σύγχρονες εναλλακτικές δυνατότητες τοπικής αναισθησίας στην Οδοντιατρική

Σύγχρονες εναλλακτικές δυνατότητες τοπικής αναισθησίας στην Οδοντιατρική

Γ. ΜΑΡΙΝΗΣ, Μ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Α. ΖΩΓΑΚΗΣ
Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας, Ακτινολογίας και Χειρουργικής Εμφυτευμάτων, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):217-224

Παρά τις μεγάλες προόδους που έχουν γίνει στη φαρ­μακολογία των τοπικών αναισθητικών και την άσκηση της οδοντιατρικής τις τελευταίες δεκαετίες, που έκαναν τις επανορθωτικές εργασίες περισσότερο ανώδυνες και ευκο­λότερα αποδεκτές από τους ασθενείς, η θέα της βελόνης είναι ένας από τους κυριότερους φόβους που αποτρέπουν τους ασθενείς από το να επισκεφτούν τον οδοντίατρο. Για να αντιμετωπιστεί το μειονέκτημα αυτό έχουν προταθεί μέχρι σήμερα τρεις εναλλακτικοί μέθοδοι τοπικής αναι- σθησίας:1.η συσκευή Wand 2.η ηλεκτρονική αναισθησία και 3. η αναισθησία ψεκασμού. Η συσκευή Wand έχει το πλεονέκτημα ότι η έγχυση του αναισθητικού διαλύματος γίνεται με σταθερό ρυθμό και ο πόνος είναι ελαττωμένος. Με τη συσκευή αυτή μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι κλασσικές τεχνικές τοπικής αναισθησίας. Η ηλεκτρονι­κή αναισθησία στηρίζεται στη θεωρία του πυλαίου έλεγχου και πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικής συσκευής, με την οποία διοχετεύεται ρεύμα μικρής έντασης στην περιοχή που θέλουμε να αναισθητοποιήσουμε. Το βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής είναι πως δεν απαιτείται καθό­λου η έμπαρση βελόνης, ενώ το βασικό μειονέκτημα είναι πως δεν ενδείκνυται για οδοντιατρικές πράξεις που απαι­τούν βαθιά αναισθησία. Τέλος, η αναισθησία ψεκασμού στηρίζεται στη διείσδυση του αναισθητικού στο βλεννογό­νο της στοματικής κοιλότητας, εξαιτίας της υψηλής πίε­σης με την οποία γίνεται ο ψεκασμός του αναισθητικού. 0εωρείται, όμως, επικουρική μόνο τεχνική τοπικής αναι­σθησίας, καθώς αναισθητοποιεί με βεβαιότητα τα μαλακά μόνο μόρια.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αναισθησία ψεκασμού, ηλεκτρονική αναισθησία, συσκευή Wand, τοπική αναισθησία