ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 4 / Σύγχρονα μηχανοκίνητα συστήματα NiTi. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και των παραγόντων που την επηρεάζουν

Σύγχρονα μηχανοκίνητα συστήματα NiTi. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και των παραγόντων που την επηρεάζουν

ΤP. ΒΟΥΖΑΡΑ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(4):249-259

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα μηχανοκίνητα συστήματα NiTi προτάθηκαν για πρώτη φορά στην κλινική πράξη της Ενδοδοντίας. Αποτελούνται από κράμα NiTi, που χαρακτηρίζεται από υπερελαστικότητα. Το γεγονός  αυτό δίνει  τη δυνατότητα να κατασκευαστούν μικροεργαλεία με κωνικότητα  μεγαλύτερη από 2%. Σκοπός  της  παρούσας  ανασκόπησης  είναι  να παρουσιαστούν τα κυριότερα  σύγχρονα μηχανοκίνητα συστήματα, νʼ αξιολογηθεί  η διάδοσή τους στην κλινική πράξη και να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά τους ως προς τη μορφολογία  του τοιχώματος  του ριζικού σωλήνα, την καθαρότητα του ριζικού σωλήνα, την πιθανότητα  παρέκκλισης από την αρχική πορεία του σωλήνα, την πιθανότητα θραύσης μικροεργαλείου και την επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας. Η διάδοση των μηχανοκίνητων  συστημάτων είναι  περιορισμένη στους γενικούς οδοντίατρους, σε αντίθεση με τους εξειδικευμένους ενδοδοντιστές. Ως προς τη μορφολογία του τοιχώματος του ριζικού σωλήνα, η αποτελεσματικότητα των μηχανοκίνητων συστημάτων είναι αρκετά ικανοποιητική, καθώς παρασκευάζουν πιο λείο  τοίχωμα σε σχέση με τις ρίνες χειρός. Οι παράγοντες της καθαρότητας του ριζικού σωλήνα και της παρέκκλισης από την αρχική πορεία του ριζικού σωλήνα χρειάζονται  περισσότερη  διερεύνηση,  προκειμένου να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα. Σημαντική  αδυναμία των μηχανοκίνητων συστημάτων, είναι  η αυξημένη  πιθανότητα θραύσης, που επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Τέλος, τα μηχανοκίνητα  συστήματα είναι χρήσιμα στην επανάληψη  ενδοδοντικής θεραπείας,  εφʼ όσον είναι ταχύτερα  από  τα χειροκίνητα στην αφαίρεση  παλιάς έμφραξης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας, θραύση μικροεργαλείου, καθαρότητα  ριζικού σωλήνα, μηχανοκίνητα συστήματα ΝiTi