ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 2 / Συστηματική ανασκόπηση της συγκριτικής δραστικότητας αρτικαΐνης και λιδοκαΐνης σε δόντια με υγιή πολφό

Συστηματική ανασκόπηση της συγκριτικής δραστικότητας αρτικαΐνης και λιδοκαΐνης σε δόντια με υγιή πολφό

Φ. ΚΑΚΟΥΡΑ, Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ
ΣTOMA 2015;43(2):67-74

Ο επαρκής έλεγχος του πόνου, είναι σημαντικός παράγοντας για τη μείωση του φόβου, που σχετίζεται με την οδοντιατρική πράξη. Η αρτικαΐνη, είναι ένα αναισθητικό φάρμακο, με βελτιωμένες φυσικοχημικές ιδιότητες έναντι της λιδοκαΐνης. Όμως παραμένει αναπάντητο ερώτημα, αν αυτό το θεωρητικό φαρμακολογικό πλεονέκτημα της αρτικαΐνης, συμβάλλει σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχημένης αναισθητοποίησης του πολφού.
Σκοπός αυτής της συστηματικής ανασκόπησης, είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της επιτυχούς αναισθητοποίησης του πολφού, που προσφέρει η 4% υδροχλωρική αρτικαΐνη, έναντι της 2% υδροχλωρικής λιδοκαΐνης (και οι 2 με 1:100000 επινεφρίνη), στην τοπική δι’εμποτίσεως και τη στελεχιαία αναισθησία σε δόντια με υγιή πολφό.
Αναζητήθηκαν σχετικές μελέτες από το 1970 έως σήμερα, στη βάση δεδομένων MEDLINE και τελικά συμπεριλήφθηκαν οι εργασίες που πληρούσαν τα εξής κριτήρια: 1) τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, 2) δοκιμές που συνέκριναν το αναισθητικό αποτέλεσμα ίσης ποσότητας των δύο ανωτέρω αναισθητικών διαλυμάτων κατά τη συμβατική χορήγηση τοπικής αναισθησίας, 3) ενήλικες ασθενείς και δόντια με κλινικώς υγιή πολφό, ή πιθανή αντιστρεπτή πολφίτιδα, και 4) επιτυχής πολφική αναισθησία που οριζόταν με ηλεκτρονικό πολφικό δοκιμαστήρα, ως μη αντίδραση του δοντιού στη μέγιστη διέγερση (80μΑ) σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές δοκιμές.
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αρτικαΐνης, σε σύγκριση με τη λιδοκαΐνη στην τοπική διʼ εμποτίσεως αναισθησία, τα δεδομένα των ερευνών υποστηρίζουν μια υπεροχή της αρτικαΐνης έναντι της λιδοκαΐνης. Όμως, υπάρχει αδύνατη τεκμηρίωση, για παρόμοια διαφορά αναισθητικού αποτελέσματος στη στελεχιαία αναισθησία. Απαιτούνται περισσότερες κλινικές δοκιμές, για να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς την αναισθητική υπεροχή του ενός εκ των δύο αναισθητικών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αρτικαΐνη, λιδοκαΐνη, οδοντιατρική αναισθησία, συστηματική ανασκόπηση, Τοπική διʼ εμποτίσεως αναισθησία, στελεχιαία αναισθησία