ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / Τεύχος 1 / Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην Οδοντιατροδικαστική

Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην Οδοντιατροδικαστική

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Δ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2017;44-45:43-50

Ο οδοντιατροδικαστής καλείται να συμβάλει στην αναγνώριση πτωμάτων και πτωματικών/σκε­λετικών υπολειμμάτων, αγνώστου ταυτότητας. Η διενέργεια οδοντιατροδικαστικής έρευνας επιτυγχά­νεται με την αξιολόγηση των εξατομικευμένων οδο­ντικών και στοματικών χαρακτηριστικών. Αυτά, με τη σειρά τους, συνθέτουν την ταυτότητα, η οποία οδηγεί στην αναγνώριση και στην ταυτοποίησή της. Η ποικιλομορφία των εξατομικευμένων οδοντιατρι­κών χαρακτηριστικών είναι τεράστια και οι συνδυα­σμοί τους, κατά την αναγνώριση, είναι άπειροι. Η ύπαρξη αρχείων ορθοδοντικής θεραπείας, όπως: το ιστορικό, τα εκμαγεία, οι ακτινογραφίες, αλλά και οι ίδιες οι ορθοδοντικές συσκευές, διευκολύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ορθοδοντική θεραπεία, υπερώιες πτυχές, ορθοδοντικές συσκευές, αναγνώριση, ταυ­τοποίηση ή αποσυσχετισμός, Οδοντιατροδικαστική