ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 2 / Συγκριτική μελέτη της χρονικής διάρκειας μικροαγγειοαναστομώσεων με τη χρήση αναστομωτικών δακτυλίων και κλασικής συρραφής. Πειραματική μελέτη σε αγγεία κονίκλων

Συγκριτική μελέτη της χρονικής διάρκειας μικροαγγειοαναστομώσεων με τη χρήση αναστομωτικών δακτυλίων και κλασικής συρραφής. Πειραματική μελέτη σε αγγεία κονίκλων

Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ, Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Ι. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(2):117-12

Οι σύγχρονες μέθοδοι αποκατάστασης ιστικών ελλειμ­μάτων της Στοματογναθοπροσωπικής περιοχής, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνουν και τη μεταμόσχευση ελεύθε­ρα μικροαγγειοαναστομούμενων κρημνών. Οι μικροαγγειακές αναστομώσεις πραγματοποιούνται με ειδικά λεπτά ράμματα 9 ή 10/0 και με τη βοήθεια των μικροχειρουργικών τεχνικών. Η διαδικασία της αναστόμωσης, όμως, με την τεχνική της κλασσικής συρραφής είναι χρονοβόρος και, ιδιαίτερα, όταν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περισσό­τερες από δύο αναστομώσεις. Η επινόηση εναλλακτικών τεχνικών αναστόμωσης είχε ως στόχο τη μείωση του ανα στομωτικού χρόνου και, συνεπώς, τη συνολική μείωση του χρόνου που απαιτείται για την επέμβαση.
Στην πειραματική μας μελέτη χρησιμοποιήσαμε 32 κονίκλους. στους οποίους έγιναν 32 τελικοτελικές αναστο­μώσεις στις καρωτίδες αρτηρίες τους. Τα πειραματόζωα χωρίσθηκαν σε 2 ομάδες των 16 ζώων. Στη μία ομάδα που ονομάσθηκε (Δ), οι αναστομώσεις έγιναν με τη χρήσιμο ποίηση ειδικών αναστομωτικών δακτυλίων (σύστημα 3M/Precise®), ενώ στη δεύτερη που χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου και ονομάσθηκε (Σ), οι αναστομώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της κλασσικής συρρα­φής. Σε κάθε πειραματόζωο έγινε καταγραφή της χρονικής διάρκειας της αναστόμωσης από την έναρξη της αναστο- μωτικής διαδικασίας μέχρι την αλοκλήρωσή της. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η χρονική διάρ­κεια της αναστόμωσης στην ομάδα Δ ήταν 6,4′ κατά μ.ό., ενώ στην αντίστοιχη ομάδα ελέγχου ο μέαος χρόνος ήταν 25,3′.
Συμπερασματικά, η χρησιμοποίηση των αναστομωτι­κών δακτυλίων μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτεί­ται για την αναστόμωση των μικροαγγείων συγκρινόμενη με τις αναστομώσεις που πραγματοποιούνται με συρραφή των μικροαγγείων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Χρόνος αναστόμωσης, μικροαγγειοαναστόμωση, αναστομωτικοί δακτύλιοι, συρραφή